0532 520 32 20 gataelektrik@gmail.com
VİMAR ARKE 2023 FİYAT LİSTESİ
USD
ABD Doları
19.1878
EUR
Euro
20.8825
VİMAR ARKE 2023 FİYAT LİSTESİ
19000 ARKE  1P 10AX 1-way switch grey 8,79 €
19000.0 ARKE  1P 10AX 1-way switch mechanism 8,21 €
19000.2 ARKE  1P 10AX 1-way switch 2M grey 10,50 €
19000.2.B ARKE  1P 10AX 1-way switch 2M white 10,50 $
19000.2.M ARKE  1P 10AX 1-way switch 2M Metal 11,62 €
19000.FX ARKE  1P 10AX 1M Vidasız Anahtar Grey 8,79 €
19001 ARKE  1P 16AX 1 Yollu Anahtar  10,01 €
19001.0 ARKE  1P 16AX 1 Yollu Anahtar Işıklı  9,36 €
19001.2.M ARKE  1P 16AX 1 Yollu Anahtar. 2M Metal  13,27 €
19001.AB ARKE  Antibacterial 1P 16AX 1 Yollu Anahtar Grey  11,52 €
19001.AB.B ARKE  Antibacterial 1P 16AX 1 Yollu Anahtar Beyaz 11,52 €
19001.B ARKE  1P 16AX 1 Yollu Anahtar Beyaz 10,01 €
19001.M ARKE  1P 16AX 1 Yollu Anahtar Metal 11,58 €
19002 ARKE  1P 20A 1 Yollu Anahtar 13,91 €
19002.2 ARKE  1P 20A 1 Yollu Anahtar 2M 15,14 €
19002.2.B ARKE  1P 20A 1 Yollu Anahtar 2M Beyaz 15,14 €
19002.2.M ARKE  1P 20A 1 Yollu Anahtar 2M Metal 16,29 €
19002.B ARKE  1P 20A 1 Yollu Anahtar Beyaz 13,91 €
19002.M ARKE  1P 20A 1 Yollu Anahtar Metal 15,11 €
19004 ARKE  1P 10AX 2 Yollu Anahtar Grey 10,92 €
19004.0 ARKE  1P 10AX 2 Yollu Anahtar Mekanizma 10,45 €
19004.2 ARKE  1P 10AX 2 Yollu Anahtar 2M Grey 12,15 €
19004.2.B ARKE  Axial 1P 10AX 2 Yollu Anahtar 2M Beyaz 12,15 €
19004.2.M ARKE  1P 10AX 2 Yollu Anahtar 2M Metal 13,26 €
19004.B ARKE  1P 10AX 2 Yollu Anahtar  Beyaz 10,92 €
19004.FX ARKE  1P 10AX 2 Yollu Anahtar Vidasız Grey 10,92 €
19004.FX.0 ARKE  1P 10AX 2 Yollu Anahtar Vidasız Mekanizma 10,45 €
19004.FX.2 ARKE  1P 10AX 2 Yollu Anahtar Vidasız 2M Grey 12,15 €
19004.FX.2.B ARKE  1P 10AX 2 Yollu Anahtar Vidasız 2M Beyaz 12,15 €
19004.FX.2.M ARKE  1P 10AX 2 Yollu Anahtar 2M Vidasız Metal 13,26 €
19004.FX.B ARKE  1P 10AX 2 Yollu Anahtar Vidasız Beyaz 10,92 €
19004.FX.M ARKE  1P 10AX 2 Yollu Anahtar Vidasız Metal 12,08 €
19004.M ARKE  1P 10AX 2 Yollu Anahtar Metal 12,08 €
19005 ARKE  1P 16AX Vavien Füme  12,45 €
19005.0 ARKE  1P 16AX Vavien Mekanizma 11,91 €
19005.2.B ARKE  1P 16AX 2 Yollu Anahtar 2M Beyaz 13,87 €
19005.2.M ARKE  1P 16AX Vavien 2M Metal 15,15 €
19005.AB ARKE  Antibacterial 1P 16AX 2 Yollu Anahtar Grey 14,32 €
19005.AB.B ARKE  Antibacterial 1P 16AX 2 Yollu Anahtar Beyaz 14,32 €
19005.B ARKE  1P 16AX 2 Yollu Anahtar Beyaz 12,45 €
19005.M ARKE  1P 16AX 2 yönlü şalter Metal 13,77 €
19006 ARKE  1P 20AX 2 yönlü anahtar Grey 16,84 €
19006.2 ARKE  1P 20AX 2 yönlü şalter 2M gri 18,40 €
19006.2.B ARKE  1P 20AX 2 yönlü şalter 2M Beyaz 18,40 €
19006.2.M ARKE  1P 20AX 2 yönlü şalter 2M Metal 19,78 €
19006.B ARKE  1P 20AX 2 yönlü şalter Beyaz 16,84 €
19008 ARKE  1P NO 10A Light Buton Füme 9,65 €
19008.0 ARKE  1P NO 10A Light Buton Mekanizma 8,43 €
19008.2 ARKE  1P NO 10A Push-2M Buton Füme 12,14 €
19008.2.B ARKE  1P NO 10A Light Buton. 2M Beyaz 12,14 €
19008.2.C ARKE  1P NO 10A Light Buton. Zil Sembollü. 2M Füme 13,47 €
19008.2.C.B ARKE  1P NO 10A Light Buton. Zil Sembollü. 2M Beyaz 13,47 €
19008.2.C.M ARKE  1P NO 10A Light Buton. Zil Sembollü 2M Metal 14,62 €
19008.2.L ARKE  1P NO 10A Light Buton Ampul Sembollü. 2M Füme 13,47 €
19008.2.L.B ARKE  1P NO10A Light Buton Ampul Sembollü. 2M Beyaz 13,47 €
19008.2.L.M ARKE  1P NO10A Light Buton Ampul Sembollü. 2M Metal 14,62 €
19008.2.M ARKE  1P NO 10A Buton 2M Metal 13,29 €
19008.AB ARKE  Antibacterial 1P NO 10A Push Button Grey 11,78 €
19008.AB.B ARKE  Antibacterial 1P NO 10A push button whit 11,78 €
19008.FX.2 ARKE  1P NO 10A 2M Düğme Vidasız Gri 12,14 €
19008.FX.2.B ARKE  1 P NO 10A 2 M Vidasız Beyaz Düğme 12,14 €
19008.FX.2.M ARKE  1P NO 10A 2M Vidasız Metal Düğme 13,29 €
19008.FX.M ARKE  1P NO 10A vidasız Metal düğme 11,51 €
19008.M ARKE  1P NO 10A LİGHT BUT. METAL 11,51 €
19009.FX ARKE  1P 10AX Vavien Anahtar Vidasız Grey 18,77 €
19009.FX.0 ARKE  1P 10AX Vavien Anahtar Mekanizma 18,13 €
19009.FX.2 ARKE  1P 10AX 2M Vavien Anahtar Vidasız Grey 22,42 €
19009.FX.2.B ARKE  1P10AX 2M Vavien Anahtar Vidasız Beyaz 22,42 €
19009.FX.2.M ARKE  1P 10AX 2M Vavien Anahtar Vidasız Metal 24,10 €
19009.FX.M ARKE  1P 10AX Vavien Anahtar Vidasız Metal 20,18 €
19010 ARKE  1P NC 10A Light Buton Füme 13,00 €
19010.0 ARKE  1P NC 10A Light Buton Mekanizma 12,35 €
19010.B ARKE  1P NC 10A Light Buton Beyaz 13,00 €
19010.M ARKE  1P NC 10A Basmalı Düğme Metal 14,20 €
19013 ARKE  1P 16AX Deviatör  Füme 19,93 €
19013.0 ARKE  1P 16AX Deviatör Mekanizma 19,25 €
19013.2 ARKE  1P 16AX Deviatör 2M Füme 23,81 €
19013.2.B ARKE  1P 16AX Deviatör 2M Beyaz 23,81 €
19013.2.M ARKE  1P 16AX Ters Çevirmeli Anahtar 2M Metal 25,59 €
19013.AB ARKE  Antibacterial 1P 16AX Reversing Switch Grey 22,92 €
19013.AB.B ARKE  Antibacterial 1P 16AX Reversing Switch Beyaz 22,92 €
19013.B ARKE  1P 16AX Deviatör Beyaz 19,93 €
19013.M ARKE  1P 16AX 1 Yollu Anahtar. 1M Vidasız Metal 21,42 €
19015 ARKE  2P 16AX 1 Yollu Anahtar Füme 16,37 €
19015.0 ARKE  2P 16AX 1 Yollu Anahtar Mekanizma 15,82 €
19015.2 ARKE  2P 16 AX 1 Yollu Anahtar 2M Füme 19,78 €
19015.2.B ARKE  2P 16AX 1 Yollu Anahtar 2M Beyaz 19,78 €
19015.2.M ARKE  2P 16AX 1 Yollu Anahtar 2M Metal 21,26 €
19015.B ARKE  2P 16AX 1 Yollu Anahtar Beyaz 16,37 €
19015.M ARKE  2P 16AX 1 Yönlü Anahtar Metal 18,02 €
19016 ARKE  2P 20AX 1 Yönlü Anahtar Grey 19,02 €
19016.0 ARKE  2P 20AX 1 Yönlü Anahtar Mekanizma 18,32 €
19016.2 ARKE  2P 20AX 1 Yönlü 2M Anahtar Grey 24,34 €
19016.2.B ARKE  2P 20AX 1 Yönlü 2M Anahtar Beyaz 24,34 €
19016.2.M ARKE  2P 20AX 1 Yönlü 2M anahtar Metal 26,17 €
19016.B ARKE  2P 20AX 1 Yönlü Anahtar Beyaz 19,02 €
19016.M ARKE  2P 20AX 1 Yönlü Anahtar Metal 21,43 €
19021 ARKE  1M Buton Füme 2,11 €
19021.99 ARKE  1M Buton, 0/I SEM., Füme 2,74 €
19021.99.B ARKE  1M Buton, 0/I SEM., Beyaz 2,74 €
19021.99.M ARKE  Düğme 1M O/I sembolü Metal 3,94 €
19021.B ARKE  1M Buton, Beyaz 2,11 €
19021.C ARKE  1M Buton, Zil Sembollü , Füme 2,74 €
19021.C.B ARKE  1M Buton, Zil Sembollü, Beyaz 2,74 €
19021.C.M ARKE  1M Kapak Zil Sembollü Metal 3,94 €
19021.L ARKE  1M Buton, Ampul Sembollü., Füme 2,74 €
19021.L.B ARKE  1M Buton, Ampul Sembollü., Beyaz 2,74 €
19021.L.M ARKE  1M Kapak Ampul Sembollü Metal 3,94 €
19021.M ARKE  1M Kapak Metal 3,31 €
19021.P ARKE  1M Buton, Anahtar. Sembollü., Füme 2,74 €
19021.P.B ARKE  1M Buton, Anahtar. Sembollü., Beyaz 2,74 €
19021.P.M ARKE  Button 1M Key Sembollü Metal 3,94 €
19022 ARKE  2M Buton Füme 2,98 €
19022.99 ARKE  2M Buton 0/I Sembollü., Füme 3,80 €
19022.99.B ARKE  2M Buton Kapağı 0/I Sembollü., Beyaz 3,80 €
19022.99.M ARKE  2M Buton Kapağı 0/1 Sembollü Metal 4,95 €
19022.AB ARKE  Antibacterial Button 2M Grey 4,47 €
19022.AB.B ARKE  Antibacterial Button 2M Beyaz 4,47 €
19022.B ARKE  2M Buton Beyaz 2,98 €
19022.C ARKE  2M Buton Zil Sembollü., Füme 3,80 €
19022.C.B ARKE  2M Buton Zil Sembollü., Beyaz 3,80 €
19022.C.M ARKE  2M Kapak Zil Sembollü Metal 4,95 €
19022.L ARKE  2M Buton Ampul Sembollü., Füme 3,80 €
19022.L.B ARKE  2M Buton Ampul Sembollü., Beyaz 3,80 €
19022.L.M ARKE  2M Kapak Ampul Sembollü Metal 4,95 €
19022.M ARKE  2M Kapak Metal 4,13 €
19022.P ARKE  2M Buton Anahtar Sembollü., Füme 3,80 €
19022.P.B ARKE  2M Buton Anahtar Sembollü., Beyaz 3,80 €
19023 ARKE  3M Buton Füme 5,23 €
19023.B ARKE  3M Buton Beyaz 5,23 €
19023.C ARKE  3M Buton Zil Sembollü., Füme 5,46 €
19023.C.B ARKE  3M Buton Zil Sembollü., Beyaz 5,46 €
19026 ARKE 1M Buton, Işık Bölmeli Füme 3,38 €
19027 ARKE  2M Buton + Füme Işık Bölmesi 4,41 €
19028 ARKE  3M Buton + Füme Işık Bölmesi 6,09 €
19028.B ARKE  3M Buton + Beyaz Işık Bölmesi 6,09 €
19041 ARKE  Boş Kapak Füme 1,69 €
19041.B ARKE  Boş Kapak Beyaz 1,69 €
19041.M ARKE  Boş Kapak Metal 2,33 €
19042 ARKE  2M Boş Modül  Grey 2,38 €
19042.B ARKE  2M Boş Modül Beyaz 2,38 €
19042.M ARKE  2M Boş Modül Beyaz 2,89 €
19044 ARKE  Kablo Çıkış Delikli Boş Kapak, Füme 3,56 €
19044.B ARKE  Kablo Çıkış Delikli Boş Kapak, Beyaz 3,56 €
19044.M ARKE  Kablo Çıkış Delikli Boş Kapak, Metal 4,76 €
19050 ARKE  1P NO 10A İsim Etiketli Zil Butonu. Füme 25,60 €
19050.B ARKE  1P NO 10A İsim Etiketli Zil Butonu. Beyaz 25,60 €
19050.M ARKE  1P NO 10A İsim Etiketli Zil Butonu. Metal 27,52 €
19052 ARKE  1P NO 10A İpli Light Buton. Füme 19,85 €
19052.B ARKE  1P NO 10A İpli Light Buton. Beyaz 19,85 €
19052.M ARKE  1P NO 10A İpli Light Buton. Metal 21,34 €
19053 ARKE  1P NC 10A İpli Light Buton. Füme 19,85 €
19053.B ARKE  1P NC 10A İpli Light Buton. Beyaz 19,85 €
19053.M ARKE  1P NC 10A İpli Light Buton. Metal 21,34 €
19060 ARKE  Anahtar Tipi panjur 32,84 €
19060.B ARKE  Anahtar Tipi panjur Beyaz 32,84 €
19060.M ARKE  2P 10AX 2 Yollu Anahtar Metal 35,30 €
19062 ARKE  Yaylı Tip Panjur 21,96 €
19068 ARKE  1P NO 10A Light Buton.+Işıklı Gösterge, Füme 19,96 €
19082 ARKE  2P 16AX 1 Yollu Anah. +OFF’ta Çıkarılabilir Anah.Mekanizma Füme 80,60 €
19082.B ARKE  2P 16AX 1 Yollu Anah. +OFF’ta Çıkarılabilir Anah.Mekanizma Beyaz 80,60 €
19082.CU ARKE  2P 16AX 1 Yollu Anaht.+000-OFF’Ta Çıkabilir Mek. Anaht., Füme 80,60 €
19082.CU.B ARKE  2P 16AX 1 Yollu Anaht.+000-OFF’Ta Çıkabilir Mek. Anaht., Beyaz 80,60 €
19082.M ARKE  2P 16AX 1 -way-switch +key in OFF Metal 86,65 €
19083 ARKE  2P 16AX 1 Yollu Anaht. + Mekanik Anaht., Füme 80,60 €
19086 ARKE  2P NO 16A Light Buton. + Mekanik Anaht.., Füme 80,60 €
19095 ARKE  1P 6(2)A FAN-COİL Hız Ayar Anahtarı , Füme 49,79 €
19097 ARKE  Buton +Oteller İçin 2 ad. Işıklı Gösterge 230V, Füme 61,65 €
19099 ARKE  Volüm Kontrol 82,88 €
19099.B ARKE  Volüm Kontrol Dimmer . Beyaz 82,88 €
19099.M ARKE  Volüm Kontrol Dimmer . Metal 89,10 €
19135.1 ARKE  Üniversal Dimmer 112,49 €
19135.1.M ARKE  Universal Master Dimmer 230V Metal 120,92 €
19136.1 ARKE Universal Master Çevirmeli Dimmer 230V 106,58 €
19136.1.B ARKE Universal Master Çevirmeli Dimmer 230V Beyaz 106,58 €
19136.1.M ARKE Universal Master Çevirmeli Dimmer 230V Metal 114,57 €
19137 ARKE Slave Dimmer 230V Füme 103,71 €
19137.B ARKE  Slave Dimmer 230V Beyaz 103,71 €
19138 ARKE  RGB Dimmer 230V Füme 129,85 €
19138.B ARKE  RGB Dimmer 230V Beyaz 129,85 €
19138.M ARKE  RGB Dimmer 230V Metal 139,59 €
19150 ARKE  Dimmer 230V 100-500W Füme 51,19 €
19150.B ARKE  Dimmer 230V 100-500W Beyaz 51,19 €
19153 ARKE  Dimmer 230V 100-500W Push-Push Füme 60,47 €
19153.B ARKE  Dimmer 230V 100-500W Push-Push Beyaz 60,47 €
19153.M ARKE  Dimmer 230V 100-500W Push-Push Metal 65,10 €
19201 ARKE  2P+E 10A P11 Priz, Füme 8,75 €
19201.B ARKE  2P+E 10A P11 Priz, Beyaz 8,75 €
19201.M ARKE  2P+E 10A P11 Priz, Metal 9,94 €
19203 ARKE  2P+E 16A P17/11 Priz, Beyaz 11,91 €
19203.M ARKE  2P+E 16A P17/11 Priz, Metal 13,15 €
19203.R ARKE  2P+E 16A P17/11 Priz, Kırmızı 12,47 €
19208 ARKE  2P+E 16A  Alman Standart. Sıcury Topraklı. Priz, Füme 9,82 €
19208.B ARKE  2P+E 16A  Alman Standart. Sıcury Topraklı. Priz, Beyaz 9,82 €
19208.C ARKE  Kapaklı Topraklı priz Füme 16,12 €
19208.C.B ARKE  Kapaklı Topraklı priz Beyaz 16,12 €
19208.C.M ARKE  Alman Standardı Kapaklı Topraklı priz Metal 17,33 €
19209 ARKE  2P+E 16A P30 Priz, Füme 16,54 €
19209.B ARKE  2P+E 16A P30 Priz, Beyaz 16,54 €
19209.M ARKE  2P+E 16A P30 Priz, Metal 17,78 €
19209.R ARKE  2P+E 16A P30 Priz, Kırmızı 17,23 €
19209.V ARKE  2P+E 16A P30 Priz, Yeşil 17,23 €
19210 ARKE  2P+E 16A Üniversal Priz, Füme 22,82 €
19210.B ARKE  2P+E 16A Üniversal Priz, Beyaz 22,82 €
19210.M ARKE  2P+E 16A Üniversal Priz, Metal 24,55 €
19210.R ARKE  2P+E 16A Üniversal Priz, Kırmızı 26,61 €
19212 ARKE  2P+E 16A Fransız Stand.. Sıcury Top. Priz, Füme 13,06 €
19212.B ARKE  2P+E 16A Fransız Stand.. Sıcury Top. Priz, Beyaz 13,06 €
19212.M ARKE  2P+E 16A Fransız Stand.. Sıcury Top. Priz, Metal 14,06 €
19245 ARKE  2P+E 15A 127V ABD Priz , Füme 9,05 €
19245.B ARKE  2P+E 15A 127V ABD Priz , Beyaz 9,05 €
19245.M ARKE  2P+E 15A 127V ABD Priz , Metal 10,04 €
19248 ARKE  2P+E 16A USA + EU 2 Modül Priz 9,70 €
19248.M ARKE  2P+E 16A USA + EU 2 Modül Priz  Metal 10,70 €
19257 ARKE  2P+E10A Sıcury Çoklu Standartlı Priz, Gri 14,28 €
19257.M ARKE  2P+E10A Sıcury Çoklu Standartlı Priz, Metal 15,35 €
19273 ARKE  2P+E 16A P17/11 Priz, + C16 CB Füme 133,89 €
19273.M ARKE  2P+E 16A P17/11 outlet+C16 CB Metal 143,93 €
19276 ARKE  2P+E 16A P30 Priz, +C16 CB Füme 171,91 €
19276.M ARKE  2P+E 16A P30 Priz, +C16 CB Metal 183,23 €
19290 ARKE  Traş Prizi 230V Füme 132,18 €
19290.M ARKE  Traş Prizi 230V Metal 142,10 €
19292 ARKE  USB Prizi 5V 1,5A füme 34,94 €
19295 ARKE  USB Besleme Ünitesi 5V 2,1 A 60,12 €
19295.M ARKE  USB Besleme Ünitesi 5V 2,1 A Metal 64,18 €
19300.01 ARKE  TV-RD-Sat İçin Sonlu Erkek Çıkış 1DB G 18,02 €
19300.01.M ARKE  TV-RD-Sat İçin Sonlu Erkek Çıkış 1DB Metal 19,37 €
19300.10 ARKE  TV-RD-SAT İçin Geçişli Erkek Çıkış 10DB G 24,27 €
19300.10.M ARKE  TV-RD-SAT İçin Geçişli Erkek Çıkış 10DB Metal 26,09 €
19601 ARKE  1M Taşıyıcı , Tırnaklı 2,70 €
19602 ARKE  2M Taşıyıcı , Tırnaklı 71 mm 2,70 €
19603 ARKE  2M Taşıyıcı , Vidasız 71 mm 2,09 €
19613 ARKE  3M Taşıyıcı + Vida 2,12 €
19614 ARKE  4M Taşıyıcı + Vida 4,43 €
19617 ARKE  7M Taşıyıcı + Vida 7,53 €
19618 ARKE  8M Taşıyıcı + Vida 12,46 €
19620 ARKE  14M Taşıyıcı + Vida 17,47 €
19621 ARKE  21M Taşıyıcı + Vida 21,30 €
19641.01 ARKE  1M Classic Çerçeve, Metalik, Mat Grafit  19,93 €
19641.02 ARKE  1M Classic Çerçeve, Metalik, Mat Arduvaz 21,61 €
19641.03 ARKE  1M Classic Çerçeve, Metalik, Silver 21,61 €
19641.04 ARKE  1M Classic Çerçeve, Metalik, Mat Titanium 21,61 €
19641.05 ARKE  1M Classic Çerçeve, Metalik, Mat İnci 21,61 €
19641.06 ARKE  1M Classic Çerçeve, Metalik, Mat İnci 19,93 €
ARKE-19022.B 2M BUTON BEYAZ 2.69 EUR
ARKE-19022.C 2M BUTON ZİL SEM., FÜME 3.43 EUR
ARKE-19022.C.B 2M BUTON ZİL SEM., BEYAZ 3.43 EUR
ARKE-19022.L 2M BUTON AMPUL SEM., FÜME 3.43 EUR
ARKE-19022.L.B 2M BUTON AMPUL SEM., BEYAZ 3.43 EUR
ARKE-19022.P 2M BUTON ANAH. SEM., FÜME 3.43 EUR
ARKE-19022.P.B 2M BUTON ANAH. SEM., BEYAZ 3.43 EUR
ARKE-19023 3M BUTON FÜME 4.55 EUR
ARKE-19023.B 3M BUTON BEYAZ 4.55 EUR
ARKE-19023.C 3M BUTON ZİL SEM., FÜME 4.7 EUR
ARKE-19023.C.B 3M BUTON ZİL SEM., BEYAZ 4.7 EUR
ARKE-19026 1M BUTON,  IŞIK BÖLMELİ FÜME 2.94 EUR
ARKE-19026.B 1M BUTON, +BEYAZ IŞIK BÖLMESİ 2.94 EUR
ARKE-19026.DND 2.99 EUR
ARKE-19026.DND.B 2.99 EUR
ARKE-19026.PLS 2.99 EUR
ARKE-19026.PLS.B 2.99 EUR
ARKE-19027 2M BUTON+FÜME IŞIK BÖLMESİ 3.98 EUR
ARKE-19027.B 2M BUTON+BEYAZ IŞIK BÖLMESİ 3.98 EUR
ARKE-19028 3M BUTON +FÜME IŞIK BÖLMESİ 5.29 EUR
ARKE-19028.B 3M BUTON+BEYAZ IŞIK BÖLMESİ 5.29 EUR
ARKE-19031 1M ÖZELLEŞ. BUTON, FÜME 2.61 EUR
ARKE-19031.B 1M ÖZELLEŞ. BUTON, BEYAZ 2.61 EUR
ARKE-19032 2M ÖZELLEŞ. BUTON, FÜME 3.82 EUR
ARKE-19032.B 2M ÖZELLEŞ. BUTON, BEYAZ 3.82 EUR
ARKE-19033 3M ÖZELLEŞ. BUTON, FÜME 6.02 EUR
ARKE-19033.B 3M ÖZELLEŞ. BUTON, BEYAZ 6.02 EUR
ARKE-19038 1.84 EUR
ARKE-19038.B 1.84 EUR
ARKE-19039 2.69 EUR
ARKE-19039.B 2.69 EUR
ARKE-19041 BOŞ KAPAK,  FÜME 1.47 EUR
ARKE-19041.B BOŞ KAPAK,  BEYAZ 1.47 EUR
ARKE-19044 KABLO ÇIKIŞ DELİKLİ BOŞ KAPAK,  FÜME 3.1 EUR
ARKE-19044.B KABLO ÇIKIŞ DELİKLİ BOŞ KAPAK,  BEYAZ 3.1 EUR
ARKE-19050 1P NO 10A İSİM ETİKETLİ ZİL BUT. FÜME 22.25 EUR
ARKE-19050.B 1P NO 10A İSİM ETİKETLİ ZİL BUT. BEYAZ 22.25 EUR
ARKE-19052 1P NO 10A İPLİ LİGHT BUT. FÜME 17.25 EUR
ARKE-19052.B 1P NO 10A İPLİ PUŞBUTON BEYAZ 17.25 EUR
ARKE-19053 1P NC 10A İPLİ LİGHT BUT. FÜME 17.25 EUR
ARKE-19053.B 1P NC 10A İPLİ PUŞBUTON BEYAZ 17.25 EUR
ARKE-19056.33 1P NO+NC 10A LİGHT BUT. OFF SEM., FÜME 21.38 EUR
ARKE-19056.33.B 1P NO+NC 10A PUŞBUTON OFF SEM., BEYAZ 21.38 EUR
ARKE-19056.34 1P NO+NC 10A LİGHT BUT. ON SEM., FÜME 21.38 EUR
ARKE-19056.34.B 1P NO+NC 10A LİGHT BUT. ON SEM., BEYAZ 21.38 EUR
ARKE-19058 İKİ BAĞIMSIZ NO+NC 10A PUŞBUTON,  FÜME 19.37 EUR
ARKE-19058.B İKİ BAĞIMSIZ NO+NC 10A PUŞBUTON,  BEYAZ 19.37 EUR
ARKE-19060 ANAH. TİPİ PANJUR 28.54 EUR
ARKE-19060.B ANAH. TİPİ PANJUR BEY. 28.54 EUR
ARKE-19062 YAYLI TİP PANJUR 19.09 EUR
ARKE-19062.B YAYLI TİP PANJUR BEY. 19.09 EUR
ARKE-19066 İKİ BAĞIMSIZ NO+NO 10A PUŞBUTON,  FÜME 18.66 EUR
ARKE-19066.B İKİ BAĞIMSIZ NO+NO 10A PUŞBUTON,  BEYAZ 18.66 EUR
ARKE-19068 1P NO 10A LİGHT BUT.+IŞIKLI GÖSTERGE, FÜME 17.35 EUR
ARKE-19068.B 1P NO 10A PUSH +BEYAZ IŞIKLI GÖSTERGE, FÜME 17.35 EUR
ARKE-19082 2P 16AX 1 YOLLU ANAH. +OFF’TA ÇIKARILABİLİR MEK.ANAH., FÜME 69.39 EUR
ARKE-19082.B 2P 16AX 1 YOLLU ANAH. +OFF’TA ÇIKARILABİLİR MEK. ANAH.,  BEYAZ 69.39 EUR
ARKE-19082.CU 2P 16AX 1 YOLLU ANAH..+000-OFF’TA ÇIKARILABİLİR MEK. ANAH FÜME 69.39 EUR
ARKE-19082.CU.B 2P 16AX 1 YOLLU ANAH..+000-OFF’TA ÇIKARILABİLİR MEK. ANAH. BEYAZ 69.39 EUR
ARKE-19083 2P 16AX 1 YOLLU ANAH. + MEKANİK ANAH., FÜME 69.39 EUR
ARKE-19083.B 2P 16AX 1 YOLLU ANAH. +MEKANİK ANAH. 69.39 EUR
ARKE-19083.CU 2P 16AX 1 YOLLU ANAH..+000-MEKANİK ANAH., FÜME 69.39 EUR
ARKE-19083.CU.B 2P 16AX 1 YOLLU ANAH. +000-MEKANİK ANAH. 69.39 EUR
ARKE-19086 2P NO 16A LİGHT BUT. +MEKANİK ANAH., FÜME 69.39 EUR
ARKE-19086.B 2P NO 16A LİGHT BUT. +MEKANİK ANAH. 69.39 EUR
ARKE-19086.CU 2P NO 16A LİGHT BUT. +000-MEKANİK ANAH., FÜME 69.39 EUR
ARKE-19086.CU.B 2P NO 16A LİGHT BUT. +000-MEKANİK ANAH. 69.39 EUR
ARKE-19095 1P 6(2)A FAN-COİL HIZ AYAR ANAH.I, FÜME 43.28 EUR
ARKE-19095.B 1P 6(2)A FAN-COİL HIZ AYAR ANAH.I,BEYAZ 43.28 EUR
ARKE-19097 BUTON +OTELLER İÇİN 2 AD. IŞIKLI GÖSTERGE 230V, FÜME 53.59 EUR
ARKE-19101 EKSENEL HAR. 1P 16AX 1 YOLLU ANAH. FÜME 9.29 EUR
ARKE-19101.2 EKSENEL HAR. 1P 16AX 1 YOLLU ANAH. 2M FÜME 11.2 EUR
ARKE-19101.2.B EKSENEL HAR. 1P 16AX 1 YOLLU ANAH. 2M BEYAZ 11.2 EUR
ARKE-19101.B EKSENEL HAR. 1P 16AX 1 YOLLU ANAH. BEYAZ 9.29 EUR
ARKE-19105 EKSENEL HAR. 1P 16AX VAVİEN FÜME 11.28 EUR
ARKE-19105.2 EKSENEL HAR. 1P 16AX VAVİEN 2M FÜME 12.93 EUR
ARKE-19105.2.B EKSENEL HAR. 1P 16AX VAVİEN 2M BEYAZ 12.93 EUR
ARKE-19105.B EKSENEL HAR. 1P 16AX VAVİEN BEYAZ 11.28 EUR
ARKE-19108 EKSENEL HAR. 1P NO 10A LİGHT BUT. FÜME 10.87 EUR
ARKE-19108.2 EKSENEL HAR. 1P NO 10A LİGHT BUT. 2M FÜME 12.53 EUR
ARKE-19108.2.B EKSENEL HAR. 1P NO 10A LİGHT BUT. 2M BEYAZ 12.53 EUR
ARKE-19108.B EKSENEL HAR. 1P NO 10A LİGHT BUT. BEYAZ 10.87 EUR
ARKE-19113 EKSENEL HAR. 1P 16AX DEVİATÖR FÜME 19.89 EUR
ARKE-19113.2 EKSENEL HAR. 1P 16AX DEVİATÖR 2M FÜME 23.83 EUR
ARKE-19113.2.B EKSENEL HAR. 1P 16AX DEVİATÖR 2M BEYAZ 23.83 EUR
ARKE-19113.B EKSENEL HAR. 1P 16AX DEVİATÖR BEYAZ 19.89 EUR
ARKE-19131 EKSENEL HAR. 1M BUTON,  FÜME 2.17 EUR
ARKE-19131.0 EKSENEL HAR. 1M ÖZELLEŞ. BUTON, FÜME 3.01 EUR
ARKE-19131.0.B EKSENEL HAR. 1M ÖZELLEŞ. BUTON, BEYAZ 3.01 EUR
ARKE-19131.B EKSENEL HAR. 1M BUTON,  BEYAZ 2.17 EUR
ARKE-19131.C EKSENEL HAR. 1M BUTON,  ZİL SEM., FÜME 2.68 EUR
ARKE-19131.C.B EKSENEL HAR. 1M BUTON,  ZİL SEM., BEYAZ 2.68 EUR
ARKE-19131.L EKSENEL HAR. 1M BUTON,  AMPUL SEM., FÜME 2.68 EUR
ARKE-19131.L.B EKSENEL HAR. 1M BUTON,  AMPUL SEM., BEYAZ 2.68 EUR
ARKE-19131.P EKSENEL HAR. 1M BUTON,  ANAH. SEM., FÜME 2.68 EUR
ARKE-19131.P.B EKSENEL HAR. 1M BUTON,  ANAH. SEM., BEYAZ 2.68 EUR
ARKE-19132 EKSENEL HAR. 2M BUTON FÜME 3.08 EUR
ARKE-19132.0 EKSENEL HAR. 2M ÖZELLEŞ. BUTON, FÜME 4.25 EUR
ARKE-19132.0.B EKSENEL HAR. 2M ÖZELLEŞ. BUTON, BEYAZ 4.25 EUR
ARKE-19132.B EKSENEL HAR. 2M BUTON BEYAZ 3.08 EUR
ARKE-19132.C EKSENEL HAR. 2M BUTON ZİL SEM., FÜME 3.89 EUR
ARKE-19132.C.B EKSENEL HAR. 2M BUTON ZİL SEM., BEYAZ 3.89 EUR
ARKE-19132.L EKSENEL HAR. 2M BUTON AMPUL SEM., FÜME 3.89 EUR
ARKE-19132.L.B EKSENEL HAR. 2M BUTON AMPUL SEM., BEYAZ 3.89 EUR
ARKE-19132.P EKSENEL HAR. 2M BUTON ANAH. SEM., FÜME 3.89 EUR
ARKE-19132.P.B EKSENEL HAR. 2M BUTON ANAH. SEM., BEYAZ 3.89 EUR
ARKE-19135 MASTER DİMMER 230V FÜME 97.78 EUR
ARKE-19135.1 97.78 EUR
ARKE-19135.1.B 97.78 EUR
ARKE-19135.120 MASTER DİMMER 120 V 97.78 EUR
ARKE-19135.120.B MASTER DİMMER 120 V 97.78 EUR
ARKE-19135.B MASTER DİMMER 230V BEYAZ 97.78 EUR
ARKE-19136 MASTER DİMMER 230V FÜME 92.64 EUR
ARKE-19136.1 92.64 EUR
ARKE-19136.1.B 92.64 EUR
ARKE-19136.120 92.64 EUR
ARKE-19136.120.B 92.64 EUR
ARKE-19136.B MASTER DİMMER 230V BEYAZ 92.64 EUR
ARKE-19137 SLAVE DİMMER 230V FÜME 90.15 EUR
ARKE-19137.120 90.15 EUR
ARKE-19137.120.B 90.15 EUR
ARKE-19137.B SLAVE DİMMER 230V BEYAZ 90.15 EUR
ARKE-19138 RGB DİMMER 230V FÜME 112.87 EUR
ARKE-19138.120 112.87 EUR
ARKE-19138.120.B 112.87 EUR
ARKE-19138.B RGB DİMMER 230V BEYAZ 112.87 EUR
ARKE-19139 FADINGSHOW DİMMER 230V FÜME 112.87 EUR
ARKE-19139.120 112.87 EUR
ARKE-19139.120.B 112.87 EUR
ARKE-19139.B FADINGSHOW DİMMER 230V BEYAZ 112.87 EUR
ARKE-19147 DİMMER 120V 30-500W/30-300VA FÜME 51.21 EUR
ARKE-19147.B DİMMER 120V 30-500W/30-300VA BEYAZ 51.21 EUR
ARKE-19150 DİMMER 230V 100-500W FÜME 44.5 EUR
ARKE-19150.B DİMMER 230V 100-500W BEYAZ 44.5 EUR
ARKE-19153 DİMMER 230V 100-500W PUSH-PUSH FÜME 52.57 EUR
ARKE-19153.B DİMMER 230V 100-500W PUSH-PUSH BEYAZ 52.57 EUR
ARKE-19160 MASTER DİMMER 230V 500W/300VA FÜME 78 EUR
ARKE-19161 SLAVE DİMMER 230V 500W/300VA FÜME 70.08 EUR
ARKE-19161.B SLAVE DİMMER 230V 500W/300VA BEYAZ 70.08 EUR
ARKE-19162 DİMMER 230V 40-300VA FÜME 72.59 EUR
ARKE-19162.B DİMMER 230V 40-300VA BEYAZ 72.59 EUR
ARKE-19172 KÖ RÖLE ALICISI 230V FÜME 159.35 EUR
ARKE-19172.B KÖ RÖLE ALICISI 230V BEYAZ 159.35 EUR
ARKE-19173 KÖ PANJUR VE JALUZİ İÇİN RÖLE ALICISI FÜME 168.44 EUR
ARKE-19173.B IKÖ PANJUR VE JALUZİ İÇİN RÖLE ALICISI, BEYAZ 168.44 EUR
ARKE-19175 KÖ ALICISI + DİMMER FÜME 159.35 EUR
ARKE-19175.B KÖ ALICISI + DİMMER BEYAZ 159.35 EUR
ARKE-19181 KÖ RÖLE-ANAH.I 230V FÜME 155.57 EUR
ARKE-19181.120 KÖ RÖLE-ANAH.I 120V FÜME 155.57 EUR
ARKE-19181.120.B KÖ RÖLE-ANAH.I 120V BEYAZ 155.57 EUR
ARKE-19181.B KÖ RÖLE-ANAH.I 230V BEYAZ 155.57 EUR
ARKE-19183 SET/RESET (AYARLA/SIFIRLA) CİHAZI FÜME 143 EUR
ARKE-19183.B SET/RESET (AYARLA/SIFIRLA) CİHAZI BEYAZ 143 EUR
ARKE-19201 2P+E 10A P11 PRİZ,  FÜME 7.4 EUR
ARKE-19201.B 2P+E 10A P11 PRİZ,  BEYAZ 7.4 EUR
ARKE-19203 2P+E 16A P17/11 PRİZ,  FÜME 10.06 EUR
ARKE-19203.B 2P+E 16A P17/11 PRİZ,  BEYAZ 10.06 EUR
ARKE-19203.R 2P+E 16A P17/11 PRİZ,  KIRMIZI 10.54 EUR
ARKE-19208 2P+E 16A ALMAN STD. SICURY TOP. PRİZ,  FÜME 8.91 EUR
ARKE-19208.B 2P+E 16A ALMAN STD. SICURY TOP. PRİZ,  BEYAZ 8.91 EUR
ARKE-19208.C KAPAKLI TOPRAKLI PRİZ 16.77 EUR
ARKE-19208.C.B 16.77 EUR
ARKE-19208.C01 KAPAKLI TOPRAKLI PRİZ 0 EUR
ARKE-19208.FX 13.11 EUR
ARKE-19208.FX.B 13.11 EUR
ARKE-19209 2P+E 16A P30 PRİZ,  FÜME 16.87 EUR
ARKE-19209.A 2P+E 16A P30 PRİZ,  TURUNCU 17.58 EUR
ARKE-19209.B 2P+E 16A P30 PRİZ,  BEYAZ 16.87 EUR
ARKE-19209.R 2P+E 16A P30 PRİZ,  KIRMIZI 17.58 EUR
ARKE-19209.V 2P+E 16A P30 PRİZ,  YEŞİL 17.58 EUR
ARKE-19210 2P+E 16A ÜNİVERSAL PRİZ,  FÜME 19.06 EUR
ARKE-19210.B 2P+E 16A ÜNİVERSAL PRİZ,  BEYAZ 19.06 EUR
ARKE-19210.R 2P+E 16A ÜNİVERSAL PRİZ,  KIRMIZI 22.43 EUR
ARKE-19212 2P+E 16A FRANSIZ STD. SICURY TOP. PRİZ,  FÜME 13.59 EUR
ARKE-19212.B 2P+E 16A FRANSIZ STD. SICURY TOP. PRİZ,  BEYAZ 13.59 EUR
ARKE-19212.C 17.39 EUR
ARKE-19212.C.B 17.39 EUR
ARKE-19212.FX 13.59 EUR
ARKE-19212.FX.B 13.59 EUR
ARKE-19219 18.98 EUR
ARKE-19219.B 18.98 EUR
ARKE-19226 2P+E10A İSVİÇRE STD. 13 SICURY TOP. PRİZ,  FÜME 12.18 EUR
ARKE-19226.B 2P+E10A İSVİÇRE STD. 13 SICURY TOP. PRİZ,  BEYAZ 12.18 EUR
ARKE-19234 2P 16A ABD+EU SICURY PRİZ,  Ø4,8MM FÜME 9.48 EUR
ARKE-19234.B 2P 16A ABD+EU SICURY PRİZ,  Ø4,8MM BEYAZ 9.48 EUR
ARKE-19240 2P+E 16A İSRAİL STD. SICURY PRİZ,  FÜME 13.88 EUR
ARKE-19240.B 2P+E 16A  İSRAİL STD. SICURY PRİZ,  BEYAZ 13.88 EUR
ARKE-19242 2P+E 15A ABD+SASO SICURY PRİZ,  FÜME 10.09 EUR
ARKE-19242.B 2P+E 15A ABD+SASO SICURY PRİZ,  BEYAZ 10.09 EUR
ARKE-19243 TWO 2P+E15A ABD+SASO SICURY PRİZ, S FÜME 19.58 EUR
ARKE-19243.B TWO 2P+E15A ABD+SASO SICURYPRİZ, S BEYAZ 19.58 EUR
ARKE-19245 2P+E 15A 127V ABD PRİZ,  FÜME 9.41 EUR
ARKE-19245.B 2P+E 15A 127V ABD PRİZ,  BEYAZ 9.41 EUR
ARKE-19246 İKİ AD. 2P+E 15A 127V ABD PRİZİ, FÜME 18.54 EUR
ARKE-19246.B İKİ AD. 2P+E 15A 127V ABD PRİZİ, BEYAZ 18.54 EUR
ARKE-19248 10.09 EUR
ARKE-19248.B 10.09 EUR
ARKE-19249 19.22 EUR
ARKE-19249.B 19.22 EUR
ARKE-19257 2P+E10A SICURY ÇOK-STANDARTLI PRİZ,  FÜME 14.86 EUR
ARKE-19257.B 2P+E10A SICURY ÇOK-STANDARTLI PRİZ,  BEYAZ 14.86 EUR
ARKE-19273 2P+E 16A P17/11 PRİZ, +C16 CB FÜME 122.96 EUR
ARKE-19273.B 2P+E 16A P17/11 PRİZ,  +C16 CB BEYAZ 122.96 EUR
ARKE-19276 2P+E 16A P30 PRİZ, +C16 CB FÜME 157.87 EUR
ARKE-19276.B 2P+E 16A P30 PRİZ,  +C16 CB BEYAZ 157.87 EUR
ARKE-19283 2P+E 16A P17/11 PRİZ, +C16 RCBO FÜME 243.44 EUR
ARKE-19283.B 2P+E 16A P17/11 PRİZ,  +C16 RCBO BEYAZ 243.44 EUR
ARKE-19286 2P+E 16A P30 PRİZ, +C16 RCBO FÜME 345.66 EUR
ARKE-19286.B 2P+E 16A P30 PRİZ,  +C16 RCBO BEYAZ 345.66 EUR
ARKE-19290 TIRAŞ PRİZİ 230V FÜME 125.79 EUR
ARKE-19290.B TIRAŞ PRİZİ 230V 125.79 EUR
ARKE-19292 USB PRİZİ 5V 1,5A BEYAZ 34.94 EUR
ARKE-19292.B USB PRİZİ 5V 1,5A BEYAZ 34.94 EUR
ARKE-19293 USB BESLEME ÜNİTESİ 5V 1A FÜME 55.85 EUR
ARKE-19293.B USB BESLEME ÜNİTESİ 5V 1A BEYAZ 55.85 EUR
ARKE-19295 USB BESLEME ÜNİTESİ 5V 2,1 A 54.14 EUR
ARKE-19295.B USB BESLEME ÜNİTESİ 5V 2.1 A BEYAZ 54.14 EUR
ARKE-19296 İKİ AD. 2P+E 15A ABD PRİZ,  GFCI ÖZELLİKLİ, FÜME 36.58 EUR
ARKE-19296.B İKİ AD. 2P+E 15A ABD PRİZ,  GFCI ÖZELLİKLİ, BEYAZ 36.58 EUR
ARKE-19300.01 TV-RD-SAT İÇİN SONLU ERKEK ÇIKIŞ 1DB G 23.81 EUR
ARKE-19300.01.B TV-RD-SAT İÇİN SONLU PRİZ,  BEYAZ 23.81 EUR
ARKE-19300.10 TV-RD-SAT İÇİN GEÇİŞLİ ERKEK ÇIKIŞ 10DB G 33 EUR
ARKE-19300.10.B TV-RD-SAT İÇİN GEÇİŞLİ PRİZ,  BEYAZ 33 EUR
ARKE-19302.01 TV-RD-SAT İÇİN 2 ÇIKIŞLI SONLU PRİZ, FÜME 69.8 EUR
ARKE-19302.01.B TV-RD-SAT İÇİN 2 ÇIKIŞLI, SONLU PRİZ, BEYAZ 69.8 EUR
ARKE-19302.10 TV-RD-SAT İÇİN 2 ÇIKIŞLI, GEÇİŞLİ PRİZ, FÜME 69.87 EUR
ARKE-19302.10.B TV-RD-SAT İÇİN 2 ÇIKIŞLI, GEÇİŞLİ PRİZ, BEYAZ 69.87 EUR
ARKE-19303 TV-FM-SAT İÇİN SONLU PRİZ, 3 ÇIKIŞLI, FÜME 87.79 EUR
ARKE-19303.B TV-FM-SAT İÇİN SONLU PRİZ, 3 ÇIKIŞLI, BEYAZ 87.79 EUR
ARKE-19313 40-862MHZ SONLU TV PRİZİ,  FÜME 16.35 EUR
ARKE-19313.B 40-862MHZ SONLU TV PRİZİ,  BEYAZ 16.35 EUR
ARKE-19314 40-862MHZ GEÇİŞLİ TV PRİZİ,  20DB GR 21.11 EUR
ARKE-19314.B 40-862MHZ GEÇİŞLİ TV PRİZİ,  20DB W 21.11 EUR
ARKE-19318 F TİPİ DİŞİ SOKET, FÜME 12.6 EUR
ARKE-19318.B F TİPİ DİŞİ SOKET, BEYAZ 12.6 EUR
ARKE-19319 3.25 EUR
ARKE-19319.B 3.25 EUR
ARKE-19320 RJ11 TELEFON PRİZİ 6/4 FÜME 19.37 EUR
ARKE-19320.B RJ11 TELEFON PRİZİ 6/4 BEYAZ 19.37 EUR
ARKE-19321 RJ12 TELEFON PRİZİ 6/6 FÜME 26.14 EUR
ARKE-19321.B RJ12 TELEFON PRİZİ 6/6 BEYAZ 26.14 EUR
ARKE-19324 İSRAİL STD.  TELEFON PRİZİ FÜME 13.77 EUR
ARKE-19324.B İSRAİL STD.  TELEFON PRİZİ BEYAZ 13.77 EUR
ARKE-19327 8P FRANSIZ STD.  TELEFON PRİZİ FÜME 21.11 EUR
ARKE-19327.B 8P FRANSIZ STD.  TELEFON PRİZİ BEYAZ 21.11 EUR
ARKE-19329 BUS RJ11 TELEFON PRİZİ FÜME 32.27 EUR
ARKE-19329.B BUS RJ11 TELEFON PRİZİ BEYAZ 32.27 EUR
ARKE-19330 2P 6A 24V SELV PRİZ,  FÜME 12.21 EUR
ARKE-19330.B 2P 6A 24V SELV PRİZ,  BEYAZ 12.21 EUR
ARKE-19331 KUTUPLU 2P 6A 24V SELV PRİZ,  FÜME 11.31 EUR
ARKE-19331.B KUTUPLU 2P 6A 24A SELV PRİZ,  BEYAZ 11.31 EUR
ARKE-19335 3 RCA BAĞLANTILI SOKET, FÜME 31.53 EUR
ARKE-19335.B 3 RCA BAĞLANTILI SOKET, BEYAZ 31.53 EUR
ARKE-19338.1 RJ45 CAT5E AVAYA UTP PRİZİ,İ,  FÜME 49.2 EUR
ARKE-19338.1.B RJ45 CAT5E AVAYA UTP PRİZİ,İ,  BEYAZ 49.2 EUR
ARKE-19338.C RJ45 AMP AVAYA ADAPTÖRÜ FÜME 5.79 EUR
ARKE-19338.C.B RJ45 AMP AVAYA ADAPTÖRÜ BEYAZ 5.79 EUR
ARKE-19339.11 RJ45 CAT5E NETSAFE UTP PRİZİ,İ,  FÜME 12.09 EUR
ARKE-19339.11.B RJ45 CAT5E NETSAFE UTP PRİZİ,İ,  BEYAZ 12.09 EUR
ARKE-19339.13 RJ45 CAT6 NETSAFE UTP PRİZİ,İ,  FÜME 16.3 EUR
ARKE-19339.13.B RJ45 CAT6 NETSAFE UTP PRİZİ,İ,  BEYAZ 16.3 EUR
ARKE-19339.14 RJ45 CAT6 NETSAFE FTP PRİZİ,  FÜME 24.36 EUR
ARKE-19339.14.B RJ45 CAT6 NETSAFE FTP PRİZİ,  BEYAZ 24.36 EUR
ARKE-19339.15 21.98 EUR
ARKE-19339.15.B 21.98 EUR
ARKE-19339.16 RJ45 CAT6A NETSAFE FTP PRİZİ,  FÜME 32.54 EUR
ARKE-19339.16.B RJ45 CAT6A NETSAFE FTP PRİZİ,  BEYAZ 32.54 EUR
ARKE-19340.1 RJ45 CAT5E PANDUİT UTP PRİZİ,  FÜME 38.75 EUR
ARKE-19340.1.B RJ45 CAT5E PANDUİT UTP PRİZİ,  BEYAZ 38.75 EUR
ARKE-19340.2 RJ45 CAT5E PANDUİT FTP PRİZİ,  FÜME 50.01 EUR
ARKE-19340.2.B RJ45 CAT5E PANDUİT FTP PRİZİ,  BEYAZ 50.01 EUR
ARKE-19340.C MINI-COM PANDUİT ADAPTÖRÜ FÜME 8.33 EUR
ARKE-19340.C.B MINI-COM PANDUİT ADAPTÖRÜ BEYAZ 8.33 EUR
ARKE-19341.C RJ45 INFRA+ ADAPTÖR FÜME 8.33 EUR
ARKE-19341.C.B RJ45 INFRA+ ADAPTOR BEYAZ 8.33 EUR
ARKE-19343.K 9.48 EUR
ARKE-19343.K.B 9.48 EUR
ARKE-19345 USB PRİZİ,  FÜME 26.21 EUR
ARKE-19345.B USB PRİZİ,  BEYAZ 26.21 EUR
ARKE-19346 HDMI PRİZİ,  FÜME 37.53 EUR
ARKE-19346.B HDMI PRİZİ,  BEYAZ 37.53 EUR
ARKE-19346.H 44.47 EUR
ARKE-19346.H.B 44.47 EUR
ARKE-19350.LC 45.2 EUR
ARKE-19350.LC.B 45.2 EUR
ARKE-19350.SC 41.86 EUR
ARKE-19350.SC.B 41.86 EUR
ARKE-19351.LC 43.47 EUR
ARKE-19351.LC.B 43.47 EUR
ARKE-19351.SC 40.25 EUR
ARKE-19351.SC.B 40.25 EUR
ARKE-19361 BNC SOKETİ,  LEHİMLİ,  FÜME 18.98 EUR
ARKE-19361.B BNC SOKETİ,  LEHİMLİ,  BEYAZ 18.98 EUR
ARKE-19365 9P SUB D SOKETİ,  FÜME 16.77 EUR
ARKE-19365.B 9P D SUB SOKETİ,  BEYAZ 16.77 EUR
ARKE-19370 12V 50-60HZ ZİL, FÜME 29.61 EUR
ARKE-19370.B 12V SELV 50-60HZ ZİL, BEYAZ 29.61 EUR
ARKE-19372 120V 50-60HZ ZİL, FÜME 41.63 EUR
ARKE-19372.B 120V 50-60HZ ZİL, BEYAZ 41.63 EUR
ARKE-19373 230V 50-60HZ ZİL, FÜME 35.01 EUR
ARKE-19373.B 230V 50-60HZ ZİL, BEYAZ 35.01 EUR
ARKE-19381 LED’Lİ 1M AYDINLATMA, 230V FÜME 39.59 EUR
ARKE-19381.012 LED’Lİ 1M AYDINLATMA 12V FÜME 39.59 EUR
ARKE-19386 NÖTR RENKLİ IŞIKLI GÖSTERGE BEYAZ 11.81 EUR
ARKE-19386.B NÖTR RENKLİ IŞIKLI GÖSTERGE BEYAZ 11.81 EUR
ARKE-19387.B PRİZMATİK IŞIKLI GÖSTERGE BEYAZ 21.05 EUR
ARKE-19387.R KIRMIZI PRİZMATİK IŞIKLI GÖSTERGE 21.05 EUR
ARKE-19387.V YEŞİL PRİZMATİK IŞIKLI GÖSTERGE 21.05 EUR
ARKE-19388 İKİLİ IŞIKLI GÖSTERGE, FÜME 15.78 EUR
ARKE-19388.B İKİLİ, IŞIKLI GÖSTERGE BEYAZ 15.78 EUR
ARKE-19389 LED’Lİ EŞİK (MERDİVEN AYD.) LAMBASI 230V FÜME 41.05 EUR
ARKE-19389.012 LED’Lİ EŞİK (MERDİVEN AYD.) LAMBASI 12V FÜME 41.05 EUR
ARKE-19389.012.B LED’Lİ EŞİK (MERDİVEN AYD.) LAMBASI 12V BEYAZ 41.05 EUR
ARKE-19389.120 LED’Lİ EŞİK (MERDİVEN AYD.) LAMBASI 120V FÜME 41.05 EUR
ARKE-19389.120.B LED’Lİ EŞİK (MERDİVEN AYD.) LAMBASI 120V BEYAZ 41.05 EUR
ARKE-19389.B LED’Lİ EŞİK (MERDİVEN AYD.) LAMBASI 230V BEYAZ 41.05 EUR
ARKE-19432 SICAKLIK SENSÖRÜ, FÜME 82.99 EUR
ARKE-19432.B SICAKLIK SENSÖRÜ, BEYAZ 82.99 EUR
ARKE-19433 181.38 EUR
ARKE-19433.B 181.38 EUR
ARKE-19440 TERMOSTAT 230V BEYAZ 208.82 EUR
ARKE-19440.B TTERMOSTAT 230V BEYAZ 208.82 EUR
ARKE-19506 ENOCEAN ANAH.I İÇİN İKİLİ BUTON FÜME 2.86 EUR
ARKE-19506.B ENOCEAN ANAH.I İÇİN İKİLİ BUTON BEYAZ 2.86 EUR
ARKE-19507 ENOCEAN ANAH.I İÇİN TAŞIYICI FÜME 9.79 EUR
ARKE-19507.B ENOCEAN ANAH.I İÇİN TAŞIYICI BEYAZ 9.79 EUR
ARKE-19515 ANAH.LAR İÇİN ARAYÜZ,  FÜME 98.44 EUR
ARKE-19515.B ANAH.LAR İÇİN ARAYÜZ,  BEYAZ 98.44 EUR
ARKE-19516 KÖ UZAKTAN KUMANDA ALICISI FÜME 98.44 EUR
ARKE-19516.B KÖ UZAKTAN KUMANDA ALICISI BEYAZ 98.44 EUR
ARKE-19518 2 ANAH. İÇİN ARAYÜZ,  1M FÜME 98.44 EUR
ARKE-19518.B 2 ANAH. İÇİN ARAYÜZ,  1M BEYAZ 98.44 EUR
ARKE-19520 İKİ ADİ LİGHT BUT. 96.69 EUR
ARKE-19521 İKİ ADET ÜSTLÜ-ALTLI LİGHT BUT. 96.69 EUR
ARKE-19601 1M TAŞIYICI , TIRNAKLI 2.45 EUR
ARKE-19602 2M TAŞIYICI , TIRNAKLI 71MM 2.45 EUR
ARKE-19603 2M TAŞIYICI , VİDASIZ71MM 1.89 EUR
ARKE-19612 3’LÜ KASAYA UYGUN 2M TAŞIYICI +VİDALARI 4.49 EUR
ARKE-19613 3M TAŞIYICI +VİDALARI 1.84 EUR
ARKE-19614 4M TAŞIYICI +VİDALARI 3.85 EUR
ARKE-19617 7M TAŞIYICI +VİDALARI 6.55 EUR
ARKE-19618 8M TAŞIYICI VE VİDALARI 10.83 EUR
ARKE-19620 14M TAŞIYICI+VİDALARI 9.97 EUR
ARKE-19621 21M TAŞIYICI+VİDALARI 9.82 EUR
ARKE-19626 1M TAŞIYICI , PANEL MONTAJI İÇİN 2.46 EUR
ARKE-19627 2M TAŞIYICI , PANEL MONTAJI İÇİN 8.37 EUR
ARKE-19641.01 1M CLASSİC ÇERÇEVE,  METALİK,  MAT GRAFİT RENGİ 18.67 EUR
ARKE-19641.02 1M CLASSİC ÇERÇEVE,  METALİK,  MAT ARDUVAZ RENGİ 20.24 EUR
ARKE-19641.03 1M CLASSİC ÇERÇEVE,  METALİK,  SİLVER 20.24 EUR
ARKE-19641.04 1M CLASSİC ÇERÇEVE,  METALİK,  MAT TİTANYUM 20.24 EUR
ARKE-19641.05 1M CLASSİC ÇERÇEVE,  METALİK,  MAT İNCİ 20.24 EUR
ARKE-19641.06 1M CLASSİC ÇERÇEVE,  METALİK,  KUTUP BEYAZI 18.67 EUR
ARKE-19641.07 1M CLASSİC ÇERÇEVE,  METALİK,  GOLD 34.02 EUR
ARKE-19641.08 1M CLASSİC ÇERÇEVE,  METALİK,  FIRÇALANMIŞ İNOX 30.55 EUR
ARKE-19641.09 1M CLASSİC ÇERÇEVE,  METALİK,  SİYAH KROM 30.55 EUR
ARKE-19641.10 1M CLASSİC ÇERÇEVE,  METALİK,  SİYAH NİKEL 30.55 EUR
ARKE-19641.15 1M CLASSİC ÇERÇEVE,  ALÜMİNYUM 8.85 EUR
ARKE-19641.16 1M CLASSİC ÇERÇEVE,  ALÜMİNYUM LAV RENGİ 8.85 EUR
ARKE-19641.41 2M CLASSİC ÇERÇEVE,  AHŞAP, WENGE RENGİ 71.91 EUR
ARKE-19641.42 1M CLASSİC ÇERÇEVE,  KİRAZ KESTANESİ 71.91 EUR
ARKE-19641.43 1M CLASSİC ÇERÇEVE,  KARAÇAM 71.91 EUR
ARKE-19641.61 1M CLASSIC ÇERÇEVE,  REFLEX,  DUMAN FÜMESİ 8.86 EUR
ARKE-19641.62 1M CLASSIC ÇERÇEVE,  REFLEX,  KARAMEL 8.86 EUR
ARKE-19641.63 1M CLASSIC ÇERÇEVE,  REFLEX,  TURUNCU 8.86 EUR
ARKE-19641.64 1M CLASSIC ÇERÇEVE,  REFLEX,  DENİZCİ MAVİSİ 8.86 EUR
ARKE-19641.65 1M CLASSIC ÇERÇEVE,  REFLEX,  ADAÇAYI YEŞİLİ 8.86 EUR
ARKE-19641.66 1M CLASSIC ÇERÇEVE,  REFLEX,  BUZ RENGİ 8.86 EUR
ARKE-19641.67 1M CLASSIC ÇERÇEVE,  REFLEX,  FİLDİŞİ 8.86 EUR
ARKE-19641.71 1M CLASSİC ÇERÇEVE,  TEKNOPOLİMER,  SİYAH 5.16 EUR
ARKE-19641.72 1M CLASSİC ÇERÇEVE,  TEKNOPOLİMER,  FÜME 5.16 EUR
ARKE-19641.73 1M CLASSİC ÇERÇEVE,  TEKNOPOLİMER,  FİLDİŞİ 5.16 EUR
ARKE-19641.74 1M CLASSİC ÇERÇEVE,  TEKNOPOLİMER,  BEYAZ 5.16 EUR
ARKE-19641.75 1M CLASSİC ÇERÇEVE,  TEKNOPOLİMER,  MAT KIRMIZI 13.85 EUR
ARKE-19641.76 1M CLASSİC ÇERÇEVE,  TEKNOPOLİMER,  MAT MAVİ 13.85 EUR
ARKE-19641.77 1M CLASSİC ÇERÇEVE,  TEKNOPOLİMER,  MAT YEŞİL 13.85 EUR
ARKE-19641.78 1M CLASSİC ÇERÇEVE,  TEKNOPOLİMER,  MAT GOLD 13.85 EUR
ARKE-19641.79 1M CLASSİC ÇERÇEVE,  TEKNOPOLİMER,  MAT SİLVER 13.85 EUR
ARKE-19641.B06 18.67 EUR
ARKE-19641.B66 8.86 EUR
ARKE-19642.01 2M CLASSİC ÇERÇEVE,  METALİK,  MAT GRAFİT RENGİ 18.67 EUR
ARKE-19642.02 2M CLASSİC ÇERÇEVE,  METALİK,  MAT ARDUVAZ RENGİ 20.24 EUR
ARKE-19642.03 2M CLASSİC ÇERÇEVE,  METALİK,  SİLVER 20.24 EUR
ARKE-19642.04 2M CLASSİC ÇERÇEVE,  METALİK,  MAT TİTANYUM 20.24 EUR
ARKE-19642.05 2M CLASSİC ÇERÇEVE,  METALİK,  MAT İNCİ 20.24 EUR
ARKE-19642.06 2M CLASSİC ÇERÇEVE,  METALİK,  KUTUP BEYAZI 18.67 EUR
ARKE-19642.07 2M CLASSİC ÇERÇEVE,  METALİK,  GOLD 34.02 EUR
ARKE-19642.08 2M CLASSİC ÇERÇEVE,  METALİK,  FIRÇALANMIŞ İNOX 30.55 EUR
ARKE-19642.09 2M CLASSİC ÇERÇEVE,  METALİK,  SİYAH KROM 30.55 EUR
ARKE-19642.10 2M CLASSİC ÇERÇEVE,  METALİK,  SİYAH NİKEL 30.55 EUR
ARKE-19642.15 2M CLASSİC ÇERÇEVE,  ALÜMİNYUM 8.85 EUR
ARKE-19642.16 2M CLASSİC ÇERÇEVE,  ALÜMİNYUM LAV RENGİ 8.85 EUR
ARKE-19642.41 2M CLASSİC ÇERÇEVE,  AHŞAP, WENGE RENGİ 71.91 EUR
ARKE-19642.42 2M CLASSİC ÇERÇEVE,  KİRAZ KESTANESİ 71.91 EUR
ARKE-19642.43 2M CLASSİC ÇERÇEVE,  KARAÇAM 71.91 EUR
ARKE-19642.61 2M CLASSIC ÇERÇEVE,  REFLEX,  DUMAN FÜMESİ 8.86 EUR
ARKE-19642.62 2M CLASSIC ÇERÇEVE,  REFLEX,  KARAMEL 8.86 EUR
ARKE-19642.63 2M CLASSIC ÇERÇEVE,  REFLEX,  TURUNCU 8.86 EUR
ARKE-19642.64 2M CLASSIC ÇERÇEVE,  REFLEX,  DENİZCİ MAVİSİ 8.86 EUR
ARKE-19642.65 2M CLASSIC ÇERÇEVE,  REFLEX,  ADAÇAYI YEŞİLİ 8.86 EUR
ARKE-19642.66 2M CLASSIC ÇERÇEVE,  REFLEX,  BUZ RENGİ 8.86 EUR
ARKE-19642.67 2M CLASSIC ÇERÇEVE,  REFLEX,  FİLDİŞİ 8.86 EUR
ARKE-19642.71 2M CLASSİC ÇERÇEVE,  TEKNOPOLİMER,  SİYAH 5.16 EUR
ARKE-19642.72 2M CLASSİC ÇERÇEVE,  TEKNOPOLİMER,  FÜME 5.16 EUR
ARKE-19642.73 2M CLASSİC ÇERÇEVE,  TEKNOPOLİMER,  FİLDİŞİ 5.16 EUR
ARKE-19642.74 2M CLASSİC ÇERÇEVE,  TEKNOPOLİMER,  BEYAZ 5.16 EUR
ARKE-19642.75 2M CLASSİC ÇERÇEVE,  TEKNOPOLİMER,  MAT KIRMIZI 13.85 EUR
ARKE-19642.76 2M CLASSİC ÇERÇEVE,  TEKNOPOLİMER,  MAT MAVİ 13.85 EUR
ARKE-19642.77 2M CLASSİC ÇERÇEVE,  TEKNOPOLİMER,  MAT YEŞİL 13.85 EUR
ARKE-19642.78 2M CLASSİC ÇERÇEVE,  TEKNOPOLİMER,  MAT GOLD 13.85 EUR
ARKE-19642.79 2M CLASSİC ÇERÇEVE,  TEKNOPOLİMER,  MAT SİLVER 13.85 EUR
ARKE-19642.B06 18.67 EUR
ARKE-19642.B66 8.86 EUR
ARKE-19652.01 3’LÜ 2M CLASSİC ÇERÇEVE, METALİK,  MAT GRAFİT RENGİ 18.67 EUR
ARKE-19652.02 3’LÜ 2M CLASSİC ÇERÇEVE, METALİK,  MAT ARDUVAZ RENGİ 20.24 EUR
ARKE-19652.03 3’LÜ 2M CLASSİC ÇERÇEVE, METALİK,  SİLVER 20.24 EUR
ARKE-19652.04 3’LÜ 2M CLASSİC ÇERÇEVE METALİK,  MAT TİTANYUM 20.24 EUR
ARKE-19652.05 3’LÜ 2M CLASSİC ÇERÇEVE, METALİK,  MAT İNCİ 20.24 EUR
ARKE-19652.06 3’LÜ 2M CLASSİC ÇERÇEVE, METALİK,  KUTUP BEYAZI 18.67 EUR
ARKE-19652.07 3’LÜ 2M CLASSİC ÇERÇEVE, METALİK,  GOLD 34.02 EUR
ARKE-19652.08 3’LÜ 2M CLASSİC ÇERÇEVE, METALİK,  FIRÇALANMIŞ İNOX 30.55 EUR
ARKE-19652.09 3’LÜ 2M CLASSİC ÇERÇEVE, METALİK,  SİYAH KROM 30.55 EUR
ARKE-19652.10 3’LÜ 2M CLASSİC ÇERÇEVE, METALİK,  SİYAH NİKEL 30.55 EUR
ARKE-19652.15 3’LÜ 2M CLASSİC ÇERÇEVE, ALÜMİNYUM 8.85 EUR
ARKE-19652.16 3’LÜ 2M CLASSİC ÇERÇEVE, ALÜMİNYUM LAV RENGİ 8.85 EUR
ARKE-19652.61 3’LÜ 2M CLASSIC ÇERÇEVE,  REFLEX,  DUMAN FÜMESİ 8.86 EUR
ARKE-19652.62 3’LÜ 2M CLASSIC ÇERÇEVE,  REFLEX,  KARAMEL 8.86 EUR
ARKE-19652.63 3’LÜ 2M CLASSIC ÇERÇEVE,  REFLEX,  TURUNCU 8.86 EUR
ARKE-19652.64 3’LÜ 2M CLASSIC ÇERÇEVE,  REFLEX,  DENİZCİ MAVİSİ 8.86 EUR
ARKE-19652.65 3’LÜ 2M CLASSIC ÇERÇEVE,  REFLEX,  ADAÇAYI YEŞİLİ 8.86 EUR
ARKE-19652.66 3’LÜ 2M CLASSIC ÇERÇEVE,  REFLEX,  BUZ RENGİ 8.86 EUR
ARKE-19652.67 3’LÜ 2M CLASSIC ÇERÇEVE,  REFLEX,  FİLDİŞİ 8.86 EUR
ARKE-19652.71 3’LÜ 2M CLASSİC ÇERÇEVE, TEKNOPOLİMER, SİYAH 5.16 EUR
ARKE-19652.72 3’LÜ 2M CLASSİC ÇERÇEVE, TEKNOPOLİMER,  FÜME 5.16 EUR
ARKE-19652.73 3’LÜ 2M CLASSİC ÇERÇEVE, TEKNOPOLİMER, POL.FİLDİŞİ 5.16 EUR
ARKE-19652.74 3’LÜ 2M CLASSİC ÇERÇEVE, TEKNOPOLİMER, POL. BEYAZ 5.16 EUR
ARKE-19652.75 3’LÜ 2M CLASSİC ÇERÇEVE, TEKNOPOLİMER, POL.MAT KIRMIZI 13.85 EUR
ARKE-19652.76 3’LÜ 2M CLASSİC ÇERÇEVE, TEKNOPOLİMER,  MAT MAVİ 13.85 EUR
ARKE-19652.77 3’LÜ 2M CLASSİC ÇERÇEVE, TEKNOPOLİMER,  MAT YEŞİL 13.85 EUR
ARKE-19652.78 3’LÜ 2M CLASSİC ÇERÇEVE, TEKNOPOLİMER,  MAT GOLD 13.85 EUR
ARKE-19652.79 3’LÜ 2M CLASSİC ÇERÇEVE, TEKNOPOLİMER,  MAT SİLVER 13.85 EUR
ARKE-19652.B06 18.67 EUR
ARKE-19652.B66 8.86 EUR
ARKE-19653.01 3M CLASSİC ÇERÇEVE, METALİK,  MAT GRAFİT RENGİ 18.67 EUR
ARKE-19653.02 3M CLASSİC ÇERÇEVE, METALİK,  MAT ARDUVAZ RENGİ 20.24 EUR
ARKE-19653.03 3M CLASSİC ÇERÇEVE, METALİK,  SİLVER 20.24 EUR
ARKE-19653.04 3M CLASSİC ÇERÇEVE, METALİK,  MAT TİTANYUM 20.24 EUR
ARKE-19653.05 3M CLASSİC ÇERÇEVE, METALİK,  MAT İNCİ 20.24 EUR
ARKE-19653.06 3M CLASSİC ÇERÇEVE, METALİK,  KUTUP BEYAZI 18.67 EUR
ARKE-19653.07 3M CLASSİC ÇERÇEVE, METALİK,  GOLD 34.02 EUR
ARKE-19653.08 3M CLASSİC ÇERÇEVE, METALİK,  FIRÇALANMIŞ İNOX 30.55 EUR
ARKE-19653.09 3M CLASSİC ÇERÇEVE, METALİK,  SİYAH KROM 30.55 EUR
ARKE-19653.10 3M CLASSİC ÇERÇEVE, METALİK,  SİYAH NİKEL 30.55 EUR
ARKE-19653.15 3M CLASSİC ÇERÇEVE, ALÜMİNYUM 8.85 EUR
ARKE-19653.16 3M CLASSİC ÇERÇEVE, ALÜMİNYUM LAV RENGİ 8.85 EUR
ARKE-19653.41 3M CLASSİC ÇERÇEVE, AHŞAP, WENGE RENGİ 71.91 EUR
ARKE-19653.42 3M CLASSİC ÇERÇEVE, KİRAZ KESTANESİ 71.91 EUR
ARKE-19653.43 3M CLASSİC ÇERÇEVE, KARAÇAM 71.91 EUR
ARKE-19653.61 3M CLASSIC ÇERÇEVE,  REFLEX,  DUMAN FÜMESİ 8.86 EUR
ARKE-19653.62 3M CLASSIC ÇERÇEVE,  REFLEX,  KARAMEL 8.86 EUR
ARKE-19653.63 3M CLASSIC ÇERÇEVE,  REFLEX,  TURUNCU 8.86 EUR
ARKE-19653.64 3M CLASSIC ÇERÇEVE,  REFLEX,  DENİZCİ MAVİSİ 8.86 EUR
ARKE-19653.65 3M CLASSIC ÇERÇEVE,  REFLEX,  ADAÇAYI YEŞİLİ 8.86 EUR
ARKE-19653.66 3M CLASSIC ÇERÇEVE,  REFLEX,  BUZ RENGİ 8.86 EUR
ARKE-19653.67 3M CLASSIC ÇERÇEVE,  REFLEX,  FİLDİŞİ 8.86 EUR
ARKE-19653.71 3M CLASSİC ÇERÇEVE, TEKNOPOLİMER,  SİYAH 5.16 EUR
ARKE-19653.72 3M CLASSİC ÇERÇEVE, TEKNOPOLİMER,  FÜME 5.16 EUR
ARKE-19653.73 3M CLASSİC ÇERÇEVE, TEKNOPOLİMER,  FİLDİŞİ 5.16 EUR
ARKE-19653.74 3M CLASSİC ÇERÇEVE, TEKNOPOLİMER,  BEYAZ 5.16 EUR
ARKE-19653.75 3M CLASSİC ÇERÇEVE, TEKNOPOLİMER,  MAT KIRMIZI 13.85 EUR
ARKE-19653.76 3M CLASSİC ÇERÇEVE, TEKNOPOLİMER,  MAT MAVİ 13.85 EUR
ARKE-19653.77 3M CLASSİC ÇERÇEVE, TEKNOPOLİMER,  MAT YEŞİL 13.85 EUR
ARKE-19653.78 3M CLASSİC ÇERÇEVE, TEKNOPOLİMER,  MAT GOLD 13.85 EUR
ARKE-19653.79 3M CLASSİC ÇERÇEVE, TEKNOPOLİMER,  MAT SİLVER 13.85 EUR
ARKE-19654.01 4M CLASSİC ÇERÇEVE,  METALİK,  MAT GRAFİT RENGİ 27.03 EUR
ARKE-19654.02 4M CLASSİC ÇERÇEVE,  METALİK,  MAT ARDUVAZ RENGİ 29.36 EUR
ARKE-19654.03 4M CLASSİC ÇERÇEVE,  METALİK,  SİLVER 29.36 EUR
ARKE-19654.04 4M CLASSİC ÇERÇEVE,  METALİK,  MAT TİTANYUM 29.36 EUR
ARKE-19654.05 4M CLASSİC ÇERÇEVE,  METALİK,  MAT İNCİ 29.36 EUR
ARKE-19654.06 4M CLASSİC ÇERÇEVE,  METALİK,  KUTUP BEYAZI 27.03 EUR
ARKE-19654.07 4M CLASSİC ÇERÇEVE,  METALİK,  GOLD 49.34 EUR
ARKE-19654.08 4M CLASSİC ÇERÇEVE,  METALİK,  FIRÇALANMIŞ İNOX 44.29 EUR
ARKE-19654.09 4M CLASSİC ÇERÇEVE,  METALİK,  SİYAH KROM 44.29 EUR
ARKE-19654.10 4M CLASSİC ÇERÇEVE,  METALİK,  SİYAH NİKEL 44.29 EUR
ARKE-19654.15 4M CLASSİC ÇERÇEVE,  ALÜMİNYUM 13.3 EUR
ARKE-19654.16 4M CLASSİC ÇERÇEVE,  ALÜMİNYUM LAV RENGİ 13.3 EUR
ARKE-19654.41 4M CLASSİC ÇERÇEVE,  AHŞAP, WENGE RENGİ 82.72 EUR
ARKE-19654.42 4M CLASSİC ÇERÇEVE,  KİRAZ KESTANESİ 82.72 EUR
ARKE-19654.43 4M CLASSİC ÇERÇEVE,  KARAÇAM 82.72 EUR
ARKE-19654.61 4M CLASSIC ÇERÇEVE,  REFLEX,  DUMAN FÜMESİ 13.29 EUR
ARKE-19654.62 4M CLASSIC ÇERÇEVE,  REFLEX,  KARAMEL 13.29 EUR
ARKE-19654.63 4M CLASSIC ÇERÇEVE,  REFLEX,  TURUNCU 13.29 EUR
ARKE-19654.64 4M CLASSIC ÇERÇEVE,  REFLEX,  DENİZCİ MAVİSİ 13.29 EUR
ARKE-19654.65 4M CLASSIC ÇERÇEVE,  REFLEX,  ADAÇAYI YEŞİLİ 13.29 EUR
ARKE-19654.66 4M CLASSIC ÇERÇEVE,  REFLEX,  BUZ RENGİ 13.29 EUR
ARKE-19654.67 4M CLASSIC ÇERÇEVE,  REFLEX,  FİLDİŞİ 13.29 EUR
ARKE-19654.71 4M CLASSİC ÇERÇEVE,  TEKNOPOLİMER,  SİYAH 7.48 EUR
ARKE-19654.72 4M CLASSİC ÇERÇEVE,  TEKNOPOLİMER,  FÜME 7.48 EUR
ARKE-19654.73 4M CLASSİC ÇERÇEVE,  TEKNOPOLİMER,  FİLDİŞİ 7.48 EUR
ARKE-19654.74 4M CLASSİC ÇERÇEVE,  TEKNOPOLİMER,  BEYAZ 7.48 EUR
ARKE-19654.75 4M CLASSİC ÇERÇEVE,  TEKNOPOLİMER,  MAT KIRMIZI 20.14 EUR
ARKE-19654.76 4M CLASSİC ÇERÇEVE,  TEKNOPOLİMER,  MAT MAVİ 20.14 EUR
ARKE-19654.77 4M CLASSİC ÇERÇEVE,  TEKNOPOLİMER,  MAT YEŞİL 20.14 EUR
ARKE-19654.78 4M CLASSİC ÇERÇEVE,  TEKNOPOLİMER,  MAT GOLD 20.14 EUR
ARKE-19654.79 4M CLASSİC ÇERÇEVE,  TEKNOPOLİMER,  MAT SİLVER 20.14 EUR
ARKE-19654.B06 27.03 EUR
ARKE-19654.B66 13.29 EUR
ARKE-19657.01 7M CLASSİC ÇERÇEVE,  MAT GRAFİT RENGİ 34.53 EUR
ARKE-19657.02 7M CLASSİC ÇERÇEVE,  MAT ARDUVAZ RENGİ 37.43 EUR
ARKE-19657.03 7M CLASSİC ÇERÇEVE,  SİLVER 37.43 EUR
ARKE-19657.04 7M CLASSİC ÇERÇEVE,  MAT TİTANYUM 37.43 EUR
ARKE-19657.05 7M CLASSİC ÇERÇEVE,  MAT İNCİ 37.43 EUR
ARKE-19657.06 7M CLASSİC ÇERÇEVE,  KUTUP BEYAZI 34.53 EUR
ARKE-19657.07 7M CLASSİC ÇERÇEVE,  GOLD 62.93 EUR
ARKE-19657.08 7M CLASSİC ÇERÇEVE,  FIRÇALANMIŞ İNOX 56.5 EUR
ARKE-19657.09 7M CLASSİC ÇERÇEVE,  SİYAH KROM 56.5 EUR
ARKE-19657.10 7M CLASSİC ÇERÇEVE,  SİYAH NİKEL 56.5 EUR
ARKE-19657.15 7M CLASSİC ÇERÇEVE,  ALÜMİNYUM 17.93 EUR
ARKE-19657.16 7M CLASSİC ÇERÇEVE,  ALÜMİNYUM LAV RENGİ 17.93 EUR
ARKE-19657.41 7M CLASSİC ÇERÇEVE,  AHŞAP, WENGE RENGİ 115.58 EUR
ARKE-19657.42 7M CLASSİC ÇERÇEVE,  KİRAZ KESTANESİ 115.58 EUR
ARKE-19657.43 7M CLASSİC ÇERÇEVE,  KARAÇAM 115.58 EUR
ARKE-19657.61 7M CLASSIC ÇERÇEVE,  REFLEX,  DUMAN FÜMESİ 17.94 EUR
ARKE-19657.62 7M CLASSIC ÇERÇEVE,  REFLEX,  KARAMEL 17.94 EUR
ARKE-19657.63 7M CLASSIC ÇERÇEVE,  REFLEX,  TURUNCU 17.94 EUR
ARKE-19657.64 7M CLASSIC ÇERÇEVE,  REFLEX,  DENİZCİ MAVİSİ 17.94 EUR
ARKE-19657.65 7M CLASSIC ÇERÇEVE,  REFLEX,  ADAÇAYI YEŞİLİ 17.94 EUR
ARKE-19657.66 7M CLASSIC ÇERÇEVE,  REFLEX,  BUZ RENGİ 17.94 EUR
ARKE-19657.67 7M CLASSIC ÇERÇEVE,  REFLEX,  FİLDİŞİ 17.94 EUR
ARKE-19657.71 7M CLASSİC ÇERÇEVE,  TEKNOPOLİMER,  SİYAH 9.55 EUR
ARKE-19657.72 7M CLASSİC ÇERÇEVE,  TEKNOPOLİMER,  FÜME 9.55 EUR
ARKE-19657.73 7M CLASSİC ÇERÇEVE,  TEKNOPOLİMER,  FİLDİŞİ 9.55 EUR
ARKE-19657.74 7M CLASSİC ÇERÇEVE,  TEKNOPOLİMER,  BEYAZ 9.55 EUR
ARKE-19657.75 7M CLASSİC ÇERÇEVE,  TEKNOPOLİMER,  MAT KIRMIZI 25.65 EUR
ARKE-19657.76 7M CLASSİC ÇERÇEVE,  TEKNOPOLİMER,  MAT MAVİ 25.65 EUR
ARKE-19657.77 7M CLASSİC ÇERÇEVE,  TEKNOPOLİMER,  MAT YEŞİL 25.65 EUR
ARKE-19657.78 7M CLASSİC ÇERÇEVE,  TEKNOPOLİMER,  MAT GOLD 25.65 EUR
ARKE-19657.79 7M CLASSİC ÇERÇEVE,  TEKNOPOLİMER,  MAT SİLVER 25.65 EUR
ARKE-19657.B06 34.53 EUR
ARKE-19657.B66 17.94 EUR
ARKE-19660.71 14M CLASSİC ÇERÇEVE, TEKNOPOLİMER,  SİYAH 26.23 EUR
ARKE-19660.72 14M CLASSİC ÇERÇEVE, TEKNOPOLİMER,  FÜME 26.23 EUR
ARKE-19660.73 14M CLASSİC ÇERÇEVE, TEKNOPOLİMER,  FİLDİŞİ 26.23 EUR
ARKE-19660.74 14M CLASSİC ÇERÇEVE, TEKNOPOLİMER,  BEYAZ 26.23 EUR
ARKE-19661.71 21M CLASSİC ÇERÇEVE,  TEKNOPOLİMER,  SİYAH 39.25 EUR
ARKE-19661.72 21M CLASSİC ÇERÇEVE,  TEKNOPOLİMER,  FÜME 39.25 EUR
ARKE-19661.73 21M CLASSİC ÇERÇEVE,  TEKNOPOLİMER,  FİLDİŞİ 39.25 EUR
ARKE-19661.74 21M CLASSİC ÇERÇEVE,  TEKNOPOLİMER,  BEYAZ 39.25 EUR
ARKE-19666.71 1M CLASSİC ÇERÇEVE,PANEL İÇİN, TEKNOPOLİMER,   SİYAH 4.79 EUR
ARKE-19666.72 1M CLASSİC ÇERÇEVE, PAN.TEKNOPOLİMER,  FÜME 4.79 EUR
ARKE-19666.73 1M CLASSİC ÇERÇEVE,PANEL İÇİN, TEKNOPOLİMER,  FİLDİŞİ 4.79 EUR
ARKE-19666.74 1M CLASSİC ÇERÇEVE,PANEL İÇİN, TEKNOPOLİMER,  BEYAZ 4.79 EUR
ARKE-19667.71 2M CLASSİC ÇERÇEVE,PANEL İÇİN, TEKNOPOLİMER,   SİYAH 10.51 EUR
ARKE-19667.72 2M CLASSİC ÇERÇEVE, PAN.TEKNOPOLİMER,  FÜME 10.51 EUR
ARKE-19667.73 2M CLASSİC ÇERÇEVE,PANEL İÇİN, TEKNOPOLİMER,  POL. FİLDİŞİ 10.51 EUR
ARKE-19667.74 2M CLASSİC ÇERÇEVE,PANEL İÇİN, TEKNOPOLİMER,  POL. BEYAZ 10.51 EUR
ARKE-19668.01 8M CLASSİC ÇERÇEVE,   MAT GRAFİT RENGİ 39.17 EUR
ARKE-19668.02 8M CLASSİC ÇERÇEVE,   MAT ARDUVAZ RENGİ 42.49 EUR
ARKE-19668.03 8M CLASSİC ÇERÇEVE,   SİLVER 42.49 EUR
ARKE-19668.04 8M CLASSİC ÇERÇEVE,   MAT TİTANYUM 42.49 EUR
ARKE-19668.05 8M CLASSİC ÇERÇEVE,   MAT İNCİ 42.49 EUR
ARKE-19668.06 8M CLASSİC ÇERÇEVE,   KUTUP BEYAZI 39.17 EUR
ARKE-19668.07 8M CLASSİC ÇERÇEVE,   GOLD 71.43 EUR
ARKE-19668.08 8M CLASSİC ÇERÇEVE,   FIRÇALANMIŞ İNOX 64.12 EUR
ARKE-19668.09 8M CLASSİC ÇERÇEVE,   SİYAH KROM 64.12 EUR
ARKE-19668.10 8M CLASSİC ÇERÇEVE,   SİYAH NİKEL 64.12 EUR
ARKE-19668.15 8M CLASSİC ÇERÇEVE,  ALÜMİNYUM 18.54 EUR
ARKE-19668.16 8M CLASSİC ÇERÇEVE,  ALÜMİNYUM LAV RENGİ 18.54 EUR
ARKE-19668.41 8M CLASSİC ÇERÇEVE,  AHŞAP, WENGE RENGİ 130.97 EUR
ARKE-19668.42 8M CLASSİC ÇERÇEVE,  KİRAZ KESTANESİ 130.97 EUR
ARKE-19668.43 8M CLASSİC ÇERÇEVE,  KARAÇAM 130.97 EUR
ARKE-19668.61 8M CLASSIC ÇERÇEVE,  REFLEX,  DUMAN FÜMESİ 18.55 EUR
ARKE-19668.62 8M CLASSIC ÇERÇEVE,  REFLEX,  KARAMEL 18.55 EUR
ARKE-19668.63 8M CLASSIC ÇERÇEVE,  REFLEX,  TURUNCU 18.55 EUR
ARKE-19668.64 8M CLASSIC ÇERÇEVE,  REFLEX,  DENİZCİ MAVİSİ 18.55 EUR
ARKE-19668.65 8M CLASSIC ÇERÇEVE,  REFLEX,  ADAÇAYI YEŞİLİ 18.55 EUR
ARKE-19668.66 8M CLASSIC ÇERÇEVE,  REFLEX,  BUZ RENGİ 18.55 EUR
ARKE-19668.67 8M CLASSIC ÇERÇEVE,  REFLEX,  FİLDİŞİ 18.55 EUR
ARKE-19668.71 8M CLASSİC ÇERÇEVE,  TEKNOPOLİMER,  SİYAH 10.85 EUR
ARKE-19668.72 8M CLASSİC ÇERÇEVE,  TEKNOPOLİMER,  FÜME 10.85 EUR
ARKE-19668.73 8M CLASSİC ÇERÇEVE,  TEKNOPOLİMER,  FİLDİŞİ 10.85 EUR
ARKE-19668.74 8M CLASSİC ÇERÇEVE,  TEKNOPOLİMER,  BEYAZ 10.85 EUR
ARKE-19668.75 8M CLASSİC ÇERÇEVE,  TEKNOPOLİMER,  MAT KIRMIZI 29.12 EUR
ARKE-19668.76 8M CLASSİC ÇERÇEVE,  TEKNOPOLİMER,  MAT MAVİ 29.12 EUR
ARKE-19668.77 8M CLASSİC ÇERÇEVE,  TEKNOPOLİMER,  MAT YEŞİL 29.12 EUR
ARKE-19668.78 8M CLASSİC ÇERÇEVE,  TEKNOPOLİMER,  MAT GOLD 29.12 EUR
ARKE-19668.79 8M CLASSİC ÇERÇEVE,  TEKNOPOLİMER,  MAT SİLVER 29.12 EUR
ARKE-19668.B06 39.17 EUR
ARKE-19668.B66 18.55 EUR
ARKE-19671.21 1M ROUND ÇERÇEVE,  METALİK,  MAT GRAFİT RENGİ 18.67 EUR
ARKE-19671.22 1M ROUND ÇERÇEVE,  METALİK,  ARDUVAZ RENGİ 20.24 EUR
ARKE-19671.23 1M ROUND ÇERÇEVE,  METALİK,  MAT SİLVER 20.24 EUR
ARKE-19671.24 1M ROUND ÇERÇEVE,  METALİK,  MAT BRONZ 20.24 EUR
ARKE-19671.25 1M ROUND ÇERÇEVE,  METALİK,  MAT İNCİ 20.24 EUR
ARKE-19671.26 1M ROUND ÇERÇEVE,  METALİK,  MAT KUTUP BEYAZI 18.67 EUR
ARKE-19671.27 1M ROUND ÇERÇEVE,  METALİK,  GOLD 34.02 EUR
ARKE-19671.28 1M ROUND ÇERÇEVE,  METALİK,  KROM 30.55 EUR
ARKE-19671.29 1M ROUND ÇERÇEVE,  METALİK,  KOYU NİKEL 30.55 EUR
ARKE-19671.30 1M ROUND ÇERÇEVE,  METALİK,  MAT NİKEL 30.55 EUR
ARKE-19671.51 1M ROUND ÇERÇEVE,  AHŞAP, CEVİZ AĞACI 71.91 EUR
ARKE-19671.52 1M ROUND ÇERÇEVE,  KİRAZ KESTANESİ 71.91 EUR
ARKE-19671.53 1M ROUND ÇERÇEVE,  AHŞAP, AKÇAAĞAÇ 71.91 EUR
ARKE-19671.61 1M ROUND ÇERÇEVE,  REFLEX,  DUMAN FÜMESİ 8.86 EUR
ARKE-19671.62 1M ROUND ÇERÇEVE,  REFLEX,  KARAMEL 8.86 EUR
ARKE-19671.63 1M ROUND ÇERÇEVE,  REFLEX,  TURUNCU 8.86 EUR
ARKE-19671.64 1M ROUND ÇERÇEVE,  REFLEX,  DENİZCİ MAVİSİ 8.86 EUR
ARKE-19671.65 1M ROUND ÇERÇEVE,  REFLEX,  ADAÇAYI YEŞİLİ 8.86 EUR
ARKE-19671.66 1M ROUND ÇERÇEVE,  REFLEX,  BUZ RENGİ 8.86 EUR
ARKE-19671.67 8.86 EUR
ARKE-19671.81 1M ROUND ÇERÇEVE,  TEKNOPOLİMER,  SİYAH 5.16 EUR
ARKE-19671.82 1M ROUND ÇERÇEVE,  TEKNOPOLİMER,  FÜME 5.16 EUR
ARKE-19671.83 1M ROUND ÇERÇEVE,  TEKNOPOLİMER,  FİLDİŞİ 5.16 EUR
ARKE-19671.84 1M ROUND ÇERÇEVE,  TEKNOPOLİMER,  BEYAZ 5.16 EUR
ARKE-19671.85 1M ROUND ÇERÇEVE,  TEKNOPOLİMER,  KIRMIZI 13.85 EUR
ARKE-19671.86 1M ROUND ÇERÇEVE,  TEKNOPOLİMER,  MAVİ 13.85 EUR
ARKE-19671.87 1M ROUND ÇERÇEVE,  TEKNOPOLİMER,  YEŞİL 13.85 EUR
ARKE-19671.88 1M ROUND ÇERÇEVE,  TEKNOPOLİMER,  ESKİTME ALTIN 13.85 EUR
ARKE-19671.89 1M ROUND ÇERÇEVE,  TEKNOPOLİMER,  SİLVER 13.85 EUR
ARKE-19671.B26 18.67 EUR
ARKE-19671.B66 8.86 EUR
ARKE-19672.21 2M ROUND ÇERÇEVE,  METALİK,  MAT GRAFİT RENGİ 18.67 EUR
ARKE-19672.22 2M ROUND ÇERÇEVE,  METALİK,  ARDUVAZ RENGİ 20.24 EUR
ARKE-19672.23 2M ROUND ÇERÇEVE,  METALİK,  MAT SİLVER 20.24 EUR
ARKE-19672.24 2M ROUND ÇERÇEVE,  METALİK,  MAT BRONZ 20.24 EUR
ARKE-19672.25 2M ROUND ÇERÇEVE,  METALİK,  MAT İNCİ 20.24 EUR
ARKE-19672.26 2M ROUND ÇERÇEVE,  METALİK,  MAT KUTUP BEYAZI 18.67 EUR
ARKE-19672.27 2M ROUND ÇERÇEVE,  METALİK,  GOLD 34.02 EUR
ARKE-19672.28 2M ROUND ÇERÇEVE,  METALİK,  KROM 30.55 EUR
ARKE-19672.29 2M ROUND ÇERÇEVE,  METALİK,  KOYU NİKEL 30.55 EUR
ARKE-19672.30 2M ROUND ÇERÇEVE,  METALİK,  MAT NİKEL 30.55 EUR
ARKE-19672.51 2M ROUND ÇERÇEVE,  AHŞAP, CEVİZ RENGİ 71.91 EUR
ARKE-19672.52 2M ROUND ÇERÇEVE,  AHŞAP,  KİRAZ KESTANESİ 71.91 EUR
ARKE-19672.53 2M ROUND ÇERÇEVE,  AHŞAP,  AKÇAAĞAÇ 71.91 EUR
ARKE-19672.61 2M ROUND ÇERÇEVE,  REFLEX,  DUMAN FÜMESİ 8.86 EUR
ARKE-19672.62 2M ROUND ÇERÇEVE,  REFLEX,  KARAMEL 8.86 EUR
ARKE-19672.63 2M ROUND ÇERÇEVE,  REFLEX,  TURUNCU 8.86 EUR
ARKE-19672.64 2M ROUND ÇERÇEVE,  REFLEX,  DENİZCİ MAVİSİ 8.86 EUR
ARKE-19672.65 2M ROUND ÇERÇEVE,  REFLEX,  ADAÇAYI YEŞİLİ 8.86 EUR
ARKE-19672.66 2M ROUND ÇERÇEVE,  REFLEX,  BUZ RENGİ 8.86 EUR