0532 520 32 20 gataelektrik@gmail.com
HES KABLO FİYAT LİSTESİ 2022
USD
ABD Doları
32.5211
EUR
Euro
34.5888

           

HES KABLO FİYAT LİSTESİ
H05Z1-U 1 mm H.Free NYA 4,81 TL H05V-U  1 mm PVC NYA Kablo 4,60 TL
H05Z1-U 1,5 mm H.Free NYA 7,10 TL H05V-U  1,5 mm PVC NYA Kablo 6,83 TL
H05Z1-U 2,5 mm H.Free NYA 11,50 TL H05V-U  2,5 mm PVC NYA Kablo 11,11 TL
H05Z1-U 4 mm H.Free NYA 17,75 TL H05V-U  4 mm PVC NYA Kablo 17,30 TL
H05Z1-U 6 mm H.Free NYA 26,40 TL H05V-U  6 mm PVC NYA Kablo 25,80 TL
H05Z1-R 10 mm H.Free NYA 45,10 TL H05V-R  10 mm PVC NYA Kablo 44,35 TL
H05Z1-R 16 mm H.Free NYA 71,30 TL H05V-R  16 mm PVC NYA Kablo 70,30 TL
H05Z1-R 25 mm H.Free NYA 113,50 TL H05V-R  25 mm PVC NYA Kablo 111,30 TL
H05Z1-R 35 mm H.Free NYA 155,00 TL H05V-R  35 mm PVC NYA Kablo 152,40 TL
H05Z1-U 50 mm H.Free NYA 212,00 TL H05V-R  50 mm PVC NYA Kablo 208,0 TL
H05Z1-U 70 mm H.Free NYA 303,50 TL H05V-R  70 mm PVC NYA Kablo 298,5 TL
H05Z1-U 95 mm H.Free NYA 415,50 TL H05V-R  95 mm PVC NYA Kablo 409,0 TL
H05Z1-U 120 mm H.Free NYA 528,00 TL H05V-R  120 mm PVC NYA Kablo 520,5 TL
H05Z1-U 150 mm H.Free NYA 648,00 TL H05V-R  150 mm PVC NYA Kablo 638,5 TL
H05Z1-U 185 mm H.Free NYA 814,00 TL H05V-R  185 mm PVC NYA Kablo 801,5 TL
H05Z1-U 240 mm H.Free NYA 1070,00 TL H05V-R  240 mm PVC NYA Kablo 1064,5 TL
H05Z1-U 300 mm H.Free NYA 1345,00 TL H05V-R  300 mm PVC NYA Kablo 1338,5 TL
H05Z1-K,  (LSOH) HF NYAF   H05V-K, H07V-K (NYAF) PVC  
H05Z1-K  0,75 mm H.Free NYAF 3,89 TL H05V-K  0,75 mm PVC NYAF Kablo 3,72 TL
H05Z1-K  1 mm H.Free NYAF 5,01 TL H05V-K  1 mm PVC NYAF Kablo 4,80 TL
H07Z1-K  1,5 mm H.Free NYAF 7,11 TL H07V-K  1,5 mm PVC NYAF Kablo 6,88 TL
H07Z1-K  2,5 mm H.Free NYAF 11,70 TL H07V-K  2,5 mm PVC NYAF Kablo 11,16 TL
H07Z1-K  4 mm H.Free NYAF 17,85 TL H07V-K  4 mm PVC NYAF Kablo 17,50 TL
H07Z1-K  6 mm H.Free NYAF 26,55 TL H07V-K  6 mm PVC NYAF Kablo 26,10 TL
H07Z1-K  10 mm H.Free NYAF 47,40 TL H07V-K  10 mm PVC NYAF Kablo 46,85 TL
H07Z1-K  16 mm H.Free NYAF 72,90 TL H07V-K  16 mm PVC NYAF Kablo 72,50 TL
H07Z1-K  25 mm H.Free NYAF 114,00 TL H07V-K  25 mm PVC NYAF Kablo 111,60 TL
H07Z1-K  35 mm H.Free NYAF 159,50 TL H07V-K  35 mm PVC NYAF Kablo 158,00 TL
H07Z1-K  50 mm H.Free NYAF 225,00 TL H07V-K  50 mm PVC NYAF Kablo 223,0 TL
H07Z1-K  70 mm H.Free NYAF 315,00 TL H07V-K  70 mm PVC NYAF Kablo 313,0 TL
H07Z1-K  95 mm H.Free NYAF 421,00 TL H07V-K  95 mm PVC NYAF Kablo 418,0 TL
H07Z1-K  120 mm H.Free NYAF 539,00 TL H07V-K  120 mm PVC NYAF Kablo 536,0 TL
H07Z1-K  150 mm H.Free NYAF 672,00 TL H07V-K  150 mm PVC NYAF Kablo 667,0 TL
H07Z1-K  185 mm H.Free NYAF 817,00 TL H07V-K  185 mm PVC NYAF Kablo 811,00 TL
H07Z1-K  240 mm H.Free NYAF 1082,00 TL H07V-K  240 mm PVC NYAF Kablo 1075,0 TL
NHXMH (052XZ1-U, 052XZ1-R)     FİYAT NVV (NYM) 300/500 V  PVC FİYAT
NHXMH  2×1,5 mm H.Free Kablo 20,40 TL NYM  2×1,5 mm PVC Kablo 17,90 TL
NHXMH  2×2,5 mm H.Free Kablo 29,50 TL NYM  2×2,5 mm PVC Kablo 27,40 TL
NHXMH  2×4 mm H.Free Kablo 45,60 TL NYM  2×4 mm PVC Kablo 40,50 TL
NHXMH  2×6 mm H.Free Kablo 64,40 TL NYM  2×6 mm PVC Kablo 58,40 TL
NHXMH  2×10 mm H.Free Kablo 110,20 TL NYM  2×10 mm PVC Kablo 101,10 TL
NHXMH  2×16 mm H.Free Kablo 165,80 TL NYM  2×16 mm PVC Kablo 157,50 TL
NHXMH  3×1,5 mm H.Free Kablo 27,40 TL NYM  2×25 mm PVC Kablo 245,8 TL
NHXMH  3×2,5 mm H.Free Kablo 40,70 TL NYM  2×35 mm PVC Kablo 334,5 TL
NHXMH  3×4 mm H.Free Kablo 63,90 TL NYM  3×1,5 mm PVC Kablo 24,60 TL
NHXMH  3×6 mm H.Free Kablo 92,80 TL NYM  3×2,5 mm PVC Kablo 38,30 TL
NHXMH  3×10 mm H.Free Kablo 156,90 TL NYM  3×4 mm PVC Kablo 58,30 TL
NHXMH  3×16 mm H.Free Kablo 240,00 TL NYM  3×6 mm PVC Kablo 86,00 TL
NHXMH  4×1,5 mm H.Free Kablo 34,70 TL NYM  3×10 mm PVC Kablo 146,10 TL
NHXMH  4×2,5 mm H.Free Kablo 52,50 TL NYM  3×16 mm PVC Kablo 229,0 TL
NHXMH  4×4 mm H.Free Kablo 84,10 TL NYM  3×25 mm PVC Kablo 361,0 TL
NHXMH  4×6 mm H.Free Kablo 121,60 TL NYM  3×35 mm PVC Kablo 491,0 TL
NHXMH  4×10 mm H.Free Kablo 204,60 TL NYM  4×1,5 mm PVC Kablo 32,20 TL
NHXMH  4×16 mm H.Free Kablo 314,00 TL NYM  4×2,5 mm PVC Kablo 50,40 TL
NHXMH  5×1,5 mm H.Free Kablo 42,80 TL NYM  4×4 mm PVC Kablo 76,90 TL
NHXMH  5×2,5 mm H.Free Kablo 65,10 TL NYM  4×6 mm PVC Kablo 112,70 TL
NHXMH  5×4 mm H.Free Kablo 105,10 TL NYM  4×10 mm PVC Kablo 192,0 TL
NHXMH  5×6 mm H.Free Kablo 151,40 TL NYM  4×16 mm PVC Kablo 299,0 TL
NHXMH  5×10 mm H.Free Kablo 253,00 TL NYM  4×25 mm PVC Kablo 477,0 TL
NHXMH  5×16 mm H.Free Kablo 393,00 TL NYM  4×35 mm PVC Kablo 648,0 TL
052XZ1-F  (LSOH) HF TTR FİYAT NYM 5×1,5 mm PVC Kablo  40,0 TL
052XZ1-F  2×0,75 mm H.Free TTR 11,60 TL NYM  5×2,5 mm PVC Kablo 63,0 TL
052XZ1-F  2×1 mm H.Free TTR 14,10 TL NYM  5×4 mm PVC Kablo 97,5 TL
052XZ1-F  2×1,5 mm H.Free TTR 20,20 TL NYM  5×6 mm PVC Kablo 141,0 TL
052XZ1-F  2×2,5 mm H.Free TTR 29,40 TL NYM  5×10 mm PVC Kablo 241,2 TL
052XZ1-F  2×4 mm H.Free TTR 45,70 TL NYM  5×16 mm PVC Kablo 378,4 TL
052XZ1-F  2×6 mm H.Free TTR 64,60 TL NYM  5×25 mm PVC Kablo 594,0 TL
052XZ1-F  3×0,75 mm H.Free TTR 15,30 TL NYM  5×35 mm PVC Kablo 808,5 TL
052XZ1-F  3×1 mm H.Free TTR 18,90 TL  
052XZ1-F  3×1,5 mm H.Free TTR 28,00 TL
                                        HES KABLO OCAK 2022 FİYAT LİSTESİ 0532 5203220
052XZ1-F  (LSOH) HF TTR L60227 IEC 71C (07VV-F) 450/750 V
052XZ1-F  3×1 mm H.Free TTR 18,90 TL H05VV-F (NYMHY) 300/500 V
052XZ1-F  3×1,5 mm H.Free TTR 28,000 TL TTR  2×0,75 mm PVC Kablo 10.60 TL
052XZ1-F  3×2,5 mm H.Free TTR 41,50 TL TTR  2×1 mm PVC Kablo 13,20 TL
052XZ1-F  3×4 mm H.Free TTR 64,60 TL TTR  2×1,5 mm PVC Kablo 18,50 TL
052XZ1-F  3×6 mm H.Free TTR 97,00 TL TTR  2×2,5 mm PVC Kablo 28,30 TL
052XZ1-F  4×0,75 mm H.Free TTR 19,20 TL TTR  2×4 mm PVC Kablo 43,55 TL
052XZ1-F  4×1 mm H.Free TTR 24,30 TL TTR  2×6 mm PVC Kablo 62,20 TL
052XZ1-F  4×1,5 mm H.Free TTR 35,30 TL TTR  2×10 mm PVC Kablo 112,00 TL
052XZ1-F  4×2,5 mm H.Free TTR 53,40 TL TTR  2×16 mm PVC Kablo 168,30 TL
052XZ1-F  4×4 mm H.Free TTR 84,60 TL TTR  2×25 mm PVC Kablo 257,00 TL
052XZ1-F  4×6 mm H.Free TTR 122,50 TL TTR  3×0,75 mm PVC Kablo 14,60 TL
052XZ1-F  5×1 mm H.Free TTR 30,50 TL TTR  3×1 mm PVC Kablo 18,25 TL
052XZ1-F  5×1,5 mm H.Free TTR 43,70 TL TTR  3×1,5 mm PVC Kablo 25,60 TL
052XZ1-F  5×2,5 mm H.Free TTR 69,90 TL TTR  3×2,5 mm PVC Kablo 40,75 TL
052XZ1-F  5×4 mm H.Free TTR 106,00 TL TTR  3×4 mm PVC Kablo 63,10 TL
052XZ1-F  5×6 mm H.Free TTR 153,20 TL TTR  3×6 mm PVC Kablo 95,00 TL
052XZ1-F  5×10 mm H.Free TTR 270,00 TL TTR  3×10 mm PVC Kablo 161,50 TL
052XZ1-F  5×16 mm H.Free TTR 412,00 TL TTR  3×16 mm PVC Kablo 247,00 TL
052XZ1-F  7×1,5 mm H.Free TTR 61,60 TL TTR  3×25 mm PVC Kablo 374,00 TL
052XZ1-F  7×2,5 mm H.Free TTR 98,00 TL TTR  4×0,75 mm PVC Kablo 18,72 TL
052XZ1-F  10×1,5 mm H.Free TTR 89,00 TL TTR  4×1 mm PVC Kablo 23,90 TL
052XZ1-F  10×2,5 mm H.Free TTR 140,50 TL TTR  4×1,5 mm PVC Kablo 33,50 TL
052XZ1-F  14×1,5 mm H.Free TTR 119,00 TL TTR  4×2,5 mm PVC Kablo 52,90 TL
052XZ1-F  14×2,5 mm H.Free TTR 190,50 TL TTR  4×4 mm PVC Kablo 80,50 TL
052XZ1-F  19×1,5 mm H.Free TTR 159,50 TL TTR  4×6 mm PVC Kablo 118,30 TL
052XZ1-F  19×2,5 mm H.Free TTR 255,00 TL TTR  4×10 mm PVC Kablo 209,90 TL
052XZ1-F  24×1,5 mm H.Free TTR 202,00 TL TTR  4×16 mm PVC Kablo 324,00 TL
052XZ1-F  24×2,5 mm H.Free TTR 325,00 TL TTR  4×25 mm PVC Kablo 503,50 TL
052XZ1-F  30×1,5 mm H.Free TTR 250,00 TL TTR  4×35 mm PVC Kablo 699,00 TL
052XZ1-F  30×2,5 mm H.Free TTR 400,00 TL TTR  4×50 mm PVC Kablo 990,00 TL
052XZ1-F  40×1,5 mm H.Free TTR 335,00 TL TTR  5×0,75 mm PVC Kablo 23,58 TL
052XZ1-F  40×2,5 mm H.Free TTR 536,00 TL TTR  5×1 mm PVC Kablo 29,95 TL
N2XH (LSOH) KABLOLAR  0,6-1 kV TTR  5×1,5 mm PVC Kablo 42.70 TL
1 x 4 mm N2XH Kablo 22,40 TL TTR  5×2,5 mm PVC Kablo 67,80 TL
1 x 6 mm N2XH Kablo 31,10 TL TTR  5×4 mm PVC Kablo 104,60 TL
1 x 10 mm N2XH Kablo 49,90 TL TTR  5×6 mm PVC Kablo 150,50 TL
1 x 16 mm N2XH Kablo 76,70 TL TTR  5×10 mm PVC Kablo 264,00 TL
1 x 25 mm N2XH Kablo 117,30 TL TTR  5×16 mm PVC Kablo 408,00 TL
1 x 35 mm N2XH Kablo 158,90 TL TTR  5×25 mm PVC Kablo 626,00 TL
1 x 50 mm N2XH Kablo 214,60 TL TTR  7×1,5 mm PVC Kablo 60,00 TL
1 x 70 mm N2XH Kablo 303,50 TL TTR  7×2,5 mm PVC Kablo 96,50 TL
1 x 95 mm N2XH Kablo 416,80 TL TTR  10×1,5 mm PVC Kablo 88,10 TL
1 x 120 mm N2XH Kablo 529,90 TL TTR  10×2,5 mm PVC Kablo 138,50 TL
1 x 150 mm N2XH Kablo 649,90 TL TTR  14×1,5 mm PVC Kablo 118,50 TL
1 x 185 mm N2XH Kablo 810,60 TL TTR  14×2,5 mm PVC Kablo 190,00 TL
1 x 240 mm N2XH Kablo 1071,10 TL TTR  19×1,5 mm PVC Kablo 158,00 TL
1 x 300 mm N2XH Kablo 1352,00 TL TTR  19×2,5 mm PVC Kablo 253,00 TL
1 x 400 mm N2XH Kablo 1746,30 TL TTR  24×1,5 mm PVC Kablo 201,00 TL
1 x 500 mm N2XH Kablo 2215,60 TL TTR  24×2,5 mm PVC Kablo 324,00 TL
1 x 630 mm N2XH Kablo 2880,00 TL TTR  30×1,5 mm PVC Kablo 248,00 TL
2 x 1,5 mm N2XH Kablo 22,60 TL TTR  30×2,5 mm PVC Kablo 399,00 TL
2 x 2,5 mm N2XH Kablo 31,90 TL TTR  40×1,5 mm PVC Kablo 332,00 TL
2 x 4 mm N2XH Kablo 47,40 TL TTR  40×2,5 mm PVC Kablo 533,00 TL
2 x 6 mm N2XH Kablo 65,00 TL TTR 3×25/16 mm PVC TTR 459,00 TL
2 x 10 mm N2XH Kablo 107,00 TL TTR 3×35/16 mm PVC TTR 606,00 TL
2 x 16 mm N2XH Kablo 163,50 TL TTR 3×50/25 mm PVC TTR 873,00 TL
2 x 25 mm N2XH Kablo 255,70 TL TTR 3×70/35 mm PVC TTR 1212,00 TL
2 x 35 mm N2XH Kablo 344,00 TL TTR 3×95/50 mm PVC TTR 1610,00 TL
2 x 50 mm N2XH Kablo 464,00 TL TTR 3×120/70 mm PVC TTR 2070,00 TL
3 x 1,5 mm N2XH Kablo 30,30 TL TTR 3×150/70 mm PVC TTR 2490,00 TL
3 x 2,5 mm N2XH Kablo 44,00 TL YVV-U, YVV-R (NYY) 0,6/1 kV  
3 x 4 mm N2XH Kablo 65,90 TL NYY Kablo  1 x 10 mm 48,00 TL
3 x 6 mm N2XH Kablo 92,70 TL NYY Kablo  1 x 16 mm 74,50 TL
3 x 10 mm N2XH Kablo 153,00 TL NYY Kablo  1 x 25 mm 116,60 TL
3 x 16 mm N2XH Kablo 236,00 TL NYY Kablo  1 x 35 mm 158,00 TL
3 x 25 mm N2XH Kablo 368,00 TL NYY Kablo  1 x 50 mm 212,90 TL
3 x 35 mm N2XH Kablo 499,00 TL NYY Kablo  1 x 70 mm 301,00 TL
3 x 50 mm N2XH Kablo 674,00 TL NYY Kablo  1 x 95 mm 416,00 TL
3 x 70 mm N2XH Kablo 964,00 TL NYY Kablo  1 x 120 mm 528,00 TL
3 x 95 mm N2XH Kablo 1325,00 TL NYY Kablo  1 x 150 mm 647,00 TL
3 x 120 mm N2XH Kablo 1670,00 TL NYY Kablo  1 x 185 mm 808,00 TL
3 x 150 mm N2XH Kablo 2055,00 TL NYY Kablo  1 x 240 mm 1070,00 TL
3 x 185 mm N2XH Kablo 2565,00 TL NYY Kablo  1 x 300 mm 1350,00 TL
3 x 240 mm N2XH Kablo 3365,00 TL NYY Kablo  1 x 400 mm 1735,00 TL
3 x 300 mm N2XH Kablo 4185,00 TL NYY Kablo  1 x 500 mm 2210,00 TL
4 x 1,5 mm N2XH Kablo 37,50 TL NYY Kablo  1 x 630 mm 2860,00 TL
4 x 2,5 mm N2XH Kablo 55,50 TL NYY Kablo  2 x 1,5 mm 19,80 TL
4 x 4 mm N2XH Kablo 85,10 TL NYY Kablo  2 x 2,5 mm 28,90 TL
4 x 6 mm N2XH Kablo 119,00 TL NYY Kablo  2 x 4 mm 44,10 TL
4 x 10 mm N2XH Kablo 195,00 TL NYY Kablo  2 x 6 mm 62,50 TL
4 x 16 mm N2XH Kablo 301,00 TL NYY Kablo  2 x 10 mm 101,50 TL
4 x 25 mm N2XH Kablo 484,00 TL NYY Kablo  2 x 16 mm 156,00 TL
4 x 35 mm N2XH Kablo 655,00 TL NYY Kablo  2 x 25 mm 244,00 TL
4 x 50 mm N2XH Kablo 892,00 TL NYY Kablo  2 x 35 mm 331,00 TL
4 x 70 mm N2XH Kablo 1280,00 TL NYY Kablo  2 x 50 mm 449,00 TL
4 x 95 mm N2XH Kablo 1760,00 TL NYY Kablo  3 x 1,5 mm 26,90 TL
4 x 120 mm N2XH Kablo 2215,00 TL NYY Kablo  3 x 2,5 mm 40,20 TL
4 x 150 mm N2XH Kablo 2720,00 TL NYY Kablo  3 x 4 mm 62,10 TL
4 x 185 mm N2XH Kablo 3400,00 TL NYY Kablo  3 x 6 mm 89,50 TL
4 x 240 mm N2XH Kablo 4450,00 TL NYY Kablo  3 x 10 mm 146,50 TL
4 x 300 mm N2XH Kablo 5550,00 TL NYY Kablo  3 x 16 mm 227,50 TL
5 x 1,5 mm N2XH Kablo 46,40 TL NYY Kablo  3 x 25 mm 356,00 TL
5 x 2,5 mm N2XH Kablo 69,00 TL NYY Kablo  3 x 35 mm 484,50 TL
5 x 4 mm N2XH Kablo 106,00 TL NYY Kablo  3 x 50 mm 658,00 TL
5 x 6 mm N2XH Kablo 148,50 TL NYY Kablo  3 x 70 mm 930,00 TL
5 x 10 mm N2XH Kablo 247,00 TL NYY Kablo  3 x 95 mm 1285,00 TL
5 x 16 mm N2XH Kablo 383,50 TL NYY Kablo  3 x 120 mm 1630,00 TL
5 x 25 mm N2XH Kablo 608,70 TL NYY Kablo  3 x 150 mm 2000,00 TL
5 x 35 mm N2XH Kablo 835,00 TL NYY Kablo  3 x 185 mm 2490,00 TL
5 x 50 mm N2XH Kablo 1150,00 TL NYY Kablo  3 x 240 mm 3300,00 TL
5 x 70 mm N2XH Kablo 1610,00 TL NYY Kablo  3 x 300 mm 4130,00 TL
5 x 95 mm N2XH Kablo 2265,00 TL NYY Kablo  4 x 1,5 mm 34,40 TL
5 x 120 mm N2XH Kablo 2830,00 TL NYY Kablo  4 x 2,5 mm 51,80 TL
5 x 150 mm N2XH Kablo 3490,00 TL NYY Kablo  4 x 4 mm 80,20 TL
5 x 185 mm N2XH Kablo 4320,00 TL NYY Kablo  4 x 6 mm 115,60 TL
5 x 240 mm N2XH Kablo 5670,00 TL NYY Kablo  4 x 10 mm 193,40 TL
5 x 300 mm N2XH Kablo 6987,00 TL NYY Kablo  4 x 16 mm 300,00 TL
3 x 16 / 10  mm N2XH Kablo 275,50 TL NYY Kablo  4 x 25 mm 480,00 TL
3 x 25 / 16  mm N2XH Kablo 430,00 TL NYY Kablo  4 x 35 mm 650,00 TL
3 x 35 / 16  mm N2XH Kablo 560,00 TL NYY Kablo  4 x 50 mm 870,00 TL
3 x 50 / 25  mm N2XH Kablo 779,00 TL NYY Kablo  4 x 70 mm 1235,00 TL
3 x 70 / 35  mm N2XH Kablo 1098,00 TL NYY Kablo  4 x 95 mm 1705,00 TL
3 x 95 / 50  mm N2XH Kablo 1509,00 TL NYY Kablo  4 x 120 mm 2165,00 TL
3 x 120 / 70  mm N2XH Kablo 1948,00 TL NYY Kablo  4 x 150 mm 2660,00 TL
3 x 150 / 70  mm N2XH Kablo 2322,00 TL NYY Kablo  4 x 185 mm 3320,00 TL
3 x 185 / 95  mm N2XH Kablo 2940,00 TL NYY Kablo  4 x 240 mm 4380,00 TL
3 x 240 / 120  mm N2XH Kablo 3859,00 TL NYY Kablo  4 x 300 mm 5490,00 TL
3 x 300 / 150  mm N2XH Kablo 4805,00 TL NYY Kablo  5 x 1,5 mm 42,90 TL
N2XH  FE 180 0,6-1 KV                                    NYY Kablo  5 x 2,5 mm 65.10 TL
3 x 16 / 10 N2XH FE-180 Kablo 306,00 TL NYY Kablo  5 x 4 mm 100,40 TL
3 x 25 / 16 N2XH FE-180 Kablo 471,00 TL NYY Kablo  5 x 6 mm 145,00 TL
3 x 35 / 16 N2XH FE-180 Kablo 611,00 TL NYY Kablo  5 x 10 mm 242,50 TL
3 x 50 / 25 N2XH FE-180 Kablo 844,00 TL NYY Kablo  5 x 16 mm 380,00 TL
3 x 70 / 35 N2XH FE-180 Kablo 1186,00 TL NYY Kablo  5 x 25 mm 600,00 TL
3 x 95 / 50 N2XH FE-180 Kablo 1620,00 TL NYY Kablo  5 x 35 mm 820,00 TL
3 x 120 / 70 N2XH FE-180 Kablo 2090,00 TL NYY Kablo  5 x 50 mm 1115,00 TL
3 x 150 / 70 N2XH FE-180 Kablo 2485,00 TL NYY Kablo  5 x 70 mm 1595,00 TL
3 x 185 / 95 N2XH FE-180 Kablo 3145,00 TL NYY Kablo  5 x 95 mm 2205,00 TL
3 x 240 / 120 N2XH FE-180 Kablo 4120,00 TL NYY Kablo  5 x 120 mm 2770,00 TL
1 x 400 N2XH FE-180 Kablo 1840,00 TL NYY Kablo  5 x 150 mm 3410,00 TL
1 x 300 N2XH FE-180 Kablo  1420,00 TL NYY Kablo  5 x 185 mm 4260,00 TL
1 x 240 N2XH FE-180 Kablo 1130,00 TL NYY Kablo  5 x 240 mm 5590,00 TL
1 x 185 N2XH FE-180 Kablo 865,00 TL NYY Kablo  5 x 300 mm 6900,00 TL
1 x 150 N2XH FE-180 Kablo 694,00 TL NYY Kablo  3×16/10 mm 270,50 TL
1 x 120 N2XH FE-180 Kablo 566,00 TL NYY Kablo  3×25/16 mm 424,00 TL
1 x 95 N2XH FE-180 Kablo 442,00 TL NYY Kablo  3×35/16 mm 551,00 TL
2 x 1,5 N2XH FE-180 Kablo 25,70 TL NYY Kablo  3×50/25 mm 766,00 TL
2 x 2,5 N2XH FE-180 Kablo 38,50 TL NYY Kablo  3×70/35 mm 1076,00 TL
3 x 2,5 N2XH FE-180 Kablo 52,20 TL NYY Kablo  3×95/50 mm 1485,00 TL
3 x 1,5 N2XH FE-180 Kablo 36,90 TL NYY Kablo  3×120/70 mm 1918,00 TL
4 x 2,5 N2XH FE-180 Kablo 66,00 TL NYY Kablo  3×150/70 mm 2280,00 TL
4 x 4 N2XH FE-180 Kablo 97,40 TL NYY Kablo  3×185/95 mm 2888,00 TL
4 x 6 N2XH FE-180 Kablo  134,00 TL NYY Kablo  3×240/120 mm 3797,00 TL
4 x 10 N2XH FE-180 Kablo 219,10 TL NYY Kablo  3×300/120 mm 4787,00 TL
3 x 4 N2XH FE-180 Kablo 75,00 TL NYY Kablo  7 x 1,5 mm 58,20 TL
3 x 6 N2XH FE-180 Kablo 106,00 TL NYY Kablo  10 x 1,5 mm 83,50 TL
3 x 10 N2XH FE-180 Kablo 170,00 TL NYY Kablo  19 x 1,5 mm 150,50 TL
3 x 16 N2XH FE-180 Kablo 260,00 TL NYY Kablo  24 x 1,5 mm 189,00 TL
                                                       HES KABLO OCAK 2022 FİYAT LİSTESİ                 gataelektrik@gmail.com
4 x 16 N2XH FE-180 Kablo 333,00 TL YVCV-U, YVCV-R (NYCY) FİYAT
4 x 120 N2XH FE-180 Kablo 530,00 TL (NYCY)  Kablo  3×1,5/1,5 45,0 TL
4 x 150 N2XH FE-180 Kablo 2910,00 TL (NYCY)  Kablo  3×2,5/2,5 64,5 TL
4 x 240 N2XH FE-180 Kablo 5760,00 TL (NYCY)  Kablo  3×4/4 95,5 TL
5 x 16 N2XH FE-180 Kablo 424,50 TL (NYCY)  Kablo  3×6/6 135,0 TL
5 x 10 N2XH FE-180 Kablo 272,00 TL (NYCY)  Kablo  3×10/10 216,5 TL
5 x 6 N2XH FE-180 Kablo 169,00 TL (NYCY)  Kablo  3×16/16 333,5 TL
5 x 4 N2XH FE-180 Kablo 123,00 TL (NYCY)  Kablo  3×25/16 471,0 TL
ÇELİK ZIRHLI YERALTI KABLOLARI (NYFGBY – NYRY)                                                FİYAT
 NYRY -NYFGBY FİYAT (NYCY)  Kablo  3×35/16  609.0 TL
NYRY  3 x 1,5 mm Kablo 52,20 TL (NYCY)  Kablo  3×50/25 840,0 TL
NYRY  3 x 2,5 mm Kablo 68,00 TL (NYCY)  Kablo  3×70/35 1195,0 TL
NYRY  4 x 1,5 mm Kablo 61,80 TL (NYCY)  Kablo  3×95/50 1660,0 TL
NYRY  4 x 2,5 mm Kablo 82,40 TL (NYCY)  Kablo  3×120/70 2115,0 TL
NYRY  4 x 4 mm Kablo 128,00 TL (NYCY)  Kablo  3×150/70 2520,0 TL
NYRY  4 x 6 mm Kablo 167,00 TL (NYCY)  Kablo  3×185/95 3180,0 TL
NYRY  4 x 10 mm Kablo 249,00 TL (NYCY)  Kablo  3×240/120 4160,0 TL
3 x 150 /70 NYFGBY Kablo 2570,00 TL (NYCY)  Kablo  4×1,5/1,5 53,7 TL
3 x 120 /70 NYFGBY Kablo 2150,00 TL (NYCY)  Kablo  4×2,5/2,5 76,9 TL
3 x 70 /35 NYFGBY Kablo 1245,00 TL (NYCY)  Kablo  4×4/4 mm 117,0 TL
3 x 35 / 16 NYFGBY Kablo 645,00 TL (NYCY)  Kablo  4×6/6 mm 163,5 TL
3 x 25 / 16 NYFGBY Kablo 510,00 TL (NYCY)  Kablo  4×10/10 mm 266,5 TL
4 x 10 NYFGBY Kablo 248,50 TL (NYCY)  Kablo  4×16/16 mm 412,0 TL
4 x 16 NYFGBY Kablo 363,50 TL (NYCY)  Kablo  4×25/16 mm 596,0 TL
YXV-U, YXV-R (2XY) 0,6/1 kV (XLPE) Kılıflı FİYAT N2XRH (LSOH) 0,6/1 kV FİYAT
YXV-U  2 x 1,5 mm XLPE İzoleli Kablo 1 Kv 23,10 TL N2XRH  2 x 1,5 mm XLPE 45,40 TL
YXV-U  2 x 2,5 mm XLPE İzoleli Kablo 1 Kv 33,00 TL N2XRH  2 x 2,5 mm XLPE 56,00 TL
YXV-U  2 x 4 mm XLPE İzoleli Kablo 1 Kv 48,50 TL N2XRH  2 x 4 mm XLPE 73,80 TL
YXV-U  2 x 6 mm XLPE İzoleli Kablo 1 Kv 67,60 TL N2XRH  2 x 6 mm XLPE 95,00 TL
YXV-R  2 x 10 mm XLPE İzoleli Kablo 1 Kv 108,50 TL N2XRH  2 x 10 mm XLPE 153,50 TL
YXV-R  2 x 16 mm XLPE İzoleli Kablo 1 Kv 167,00 TL N2XRH  2 x 16 mm XLPE 218,00 TL
YXV-U  3 x 1,5 mm XLPE İzoleli Kablo 1 Kv 30,90 TL N2XRH  3 x 1,5 mm XLPE 53,50 TL
YXV-U  3 x 2,5 mm XLPE İzoleli Kablo 1 Kv 45,30 TL N2XRH  3 x 2,5 mm XLPE 69,50 TL
YXV-U  3 x 4 mm XLPE İzoleli Kablo 1 Kv 68,10 TL N2XRH  3 x 4 mm XLPE 94,50 TL
YXV-U  3 x 6 mm XLPE İzoleli Kablo 1 Kv 96,10 TL N2XRH  3 x 6 mm XLPE 124,50 TL
YXV-R  3 x 10 mm XLPE İzoleli Kablo 1 Kv 156,50 TL N2XRH  3 x 10 mm XLPE 204,50 TL
YXV-R  3 x 16 mm XLPE İzoleli Kablo 1 Kv 242,00 TL N2XRH  3 x 16 mm XLPE 297,50 TL
YXV-U  4 x 1,5 mm XLPE İzoleli Kablo 1 Kv 39,10 TL N2XRH  4 x 1,5 mm XLPE 63,50 TL
YXV-U  4 x 2,5 mm XLPE İzoleli Kablo 1 Kv 58,50 TL N2XRH  4 x 2,5 mm XLPE 84,00 TL
YXV-U  4 x 4 mm XLPE İzoleli Kablo 1 Kv 88,00 TL N2XRH  4 x 4 mm XLPE 116,50 TL
YXV-U  4 x 6 mm XLPE İzoleli Kablo 1 Kv 125,50 TL N2XRH  4 x 6 mm XLPE 165,50 TL
YXV-R  4 x 10 mm XLPE İzoleli Kablo 1 Kv 204,50 TL N2XRH  4 x 10 mm XLPE 254,00 TL
YXV-R  4 x 16 mm XLPE İzoleli Kablo 1 Kv 319,00 TL N2XRH  4 x 16 mm XLPE 390,00 TL
YXV-U  5 x 1,5 mm XLPE İzoleli Kablo 1 Kv 47,90 TL N2XRH  5 x 1,5 mm XLPE 74,00 TL
YXV-U  5 x 2,5 mm XLPE İzoleli Kablo 1 Kv 71,70 TL N2XRH  5 x 2,5 mm XLPE 100,50 TL
YXV-U  5 x 4 mm XLPE İzoleli Kablo 1 Kv 108,80 TL N2XRH  5 x 4 mm XLPE 150,50 TL
YXV-U  5 x 6 mm XLPE İzoleli Kablo 1 Kv 155,00 TL N2XRH  5 x 6 mm XLPE 200,50 TL
YXV-R  5 x 10 mm XLPE İzoleli Kablo 1 Kv 253,50 TL N2XRH  5 x 10 mm XLPE 311,00 TL
YXV-R  5 x 16 mm XLPE İzoleli Kablo 1 Kv 396,00 TL N2XRH 5 x 16 mm XLPE 476,00 TL
YXV-R  5 x 25 mm XLPE İzoleli Kablo 1 Kv 622,00 TL (N2XFGY)  3 x 16/ 10 335,00 TL
YXV-R  5 x 35 mm XLPE İzoleli Kablo 1 Kv 850,00 TL (N2XFGY)  3 x 25/ 16 510,00 TL
YXV-R  3 x 16/10 mm XLPE İzoleli 1 Kv 291,00 TL (N2XFGY)  3 x 35/ 16 645,00 TL
YXV-R  3 x 25/16 mm XLPE İzoleli 1 Kv 457,00 TL (N2XFGY)  3 x 50/ 25 883,00 TL
YXV-R  3 x 35/16 mm XLPE İzoleli 1 Kv 592,00 TL (N2XFGY)  3 x 70/ 35   1240,0 TL
YXV-R  3 x 50/25 mm XLPE İzoleli 1 Kv 820,00 TL (N2XFGY)  3 x 95/ 50 1690,0 TL
YXV-R  3 x 70/35 mm XLPE İzoleli 1 Kv 1166,00 TL (N2XFGY)  3 x 120/ 70 2160,0 TL
YXV-R  3 x 95/50 mm XLPE İzoleli 1 Kv 1605,00 TL (N2XFGY)  3 x 150/ 70 2570,0 TL
YXV-R  3 x 120/70 mm XLPE İzoleli 1 Kv 2060,00 TL (N2XFGY)  3 x 185/ 95   3250,0 TL
YXV-R  3 x 150/70 mm XLPE İzoleli 1 Kv 2460,00 TL (N2XFGY)  3 x240/120 4220,0 TL
YXV-R  3 x 185/95 mm XLPE İzoleli 1 Kv 3120,00 TL (N2XFGY 3 x 300/ 150 5220, TL
YXV-R  3 x 240/120 mm XLPE İzoleli 1 Kv 4070,00 TL (N2XFGY)  4 x 240 4810,0 TL
YXV-R  3 x 300/150 mm XLPE İzoleli 1 Kv 5060,00 TL (N2XFGY)  4 x 300 5970,0 TL
YXC7V-R(2XSY)20.3/35 KV  XLPE (CU) FİYAT YXC8VZ3V-R(2XSEYFGY)20.3/35 KV  (CU)
1 x 35 / 16  XLPE Kablo 35 KV 313,00 TL 3 x 35 / 16  XLPE Kablo 1221,0 TL
1 x 50 / 16  XLPE Kablo 35 KV 374,00 TL 3 x 50 / 16  XLPE Kablo 1429,0 TL
1 x 70 / 16  XLPE Kablo 35 KV 472,00 TL 3 x 70 / 16  XLPE Kablo 1785,0 TL
1 x 95 / 16  XLPE Kablo 35 KV 584,00 TL 3 x 95 / 16  XLPE Kablo 2220,0 TL
1 x 120 / 16  XLPE Kablo 35 KV 705,00 TL 3 x 120 / 16  XLPE Kablo 2610,0 TL
1 x 150 / 25  XLPE Kablo 35 KV 873,00 TL 3 x 150 / 25  XLPE Kablo 3052,0 TL
1 x 185 / 25  XLPE Kablo 35 KV 1038,00 TL 3 x 185 / 25  XLPE Kablo 3626,0 TL
1 x 240 / 25  XLPE Kablo 35 KV 1313,00 TL 3 x 240 / 25  XLPE Kablo 4542,0 TL
1 x 300 / 25  XLPE Kablo 35 KV 1587,00 TL 3 x 300 / 25  XLPE Kablo 5445,0 TL
1 x 400 / 35  XLPE Kablo 35 KV 2060,00 TL 3 x 400 / 35  XLPE Kablo 6835,0 TL
1 x 500 / 35  XLPE Kablo 35 KV 2570,00 TL    
1 x 630 / 35  XLPE Kablo 35 KV 3210,00 TL    
YXC7V-R (2XSY) 8,7/15 kV   CU YXC8VZ3V-R (2XSEYFGY) 8,7/15 kV  CU
1 x 35 / 16  XLPE Kablo 15 KV 287,00 TL 3 x 35 / 16  XLPE Kablo 395,0 TL
1 x 50 / 16  XLPE Kablo 15 KV 347,00 TL 3 x 50 / 16  XLPE Kablo 486,0 TL
1 x 70 / 16  XLPE Kablo 15 KV 447,00 TL 3 x 70 / 16  XLPE Kablo 630,0 TL
1 x 95 / 16  XLPE Kablo 15 KV 572,00 TL 3 x 95 / 16  XLPE Kablo 805,0 TL
1 x 120 / 16  XLPE Kablo 15 KV 691,00 TL 3 x 120 / 16  XLPE Kablo 969,0 TL
1 x 150 / 25  XLPE Kablo 15 KV 863,00 TL 3 x 150 / 25  XLPE Kablo 1147,0 TL
1 x 185 / 25  XLPE Kablo 15 KV 1037,00 TL 3 x 185 / 25  XLPE Kablo 1392,0 TL
1 x 240 / 25  XLPE Kablo 15 KV 1311,00 TL 3 x 240 / 25  XLPE Kablo 1772,0 TL
1 x 300 / 25  XLPE Kablo 15 KV 1585,00 TL 3 x 300 / 25  XLPE Kablo 2143,0 TL
1 x 400 / 35  XLPE Kablo 15 KV 2055,00 TL 3 x 400 / 35  XLPE Kablo 2715,0 TL
1 x 500 / 35  XLPE Kablo 15 KV 2549,00 TL    
1 x 630 / 35  XLPE Kablo 15 KV 3198,00 TL    
YXC7V-R (2XSY) 6/10 kV   CU FİYAT YXC8VZ3V-R 6/10 kV  CU FİYAT
1 x 35 / 16  XLPE Kablo 10 KV 278,00 TL 3 x 35 / 16  XLPE Kablo 846,0 TL
1 x 50 / 16  XLPE Kablo 10 KV 338,00 TL 3 x 50 / 16  XLPE Kablo 1048,0 TL
1 x 70 / 16  XLPE Kablo 10 KV 438,00 TL 3 x 70 / 16  XLPE Kablo 1388,0 TL
1 x 95 / 16  XLPE Kablo 10 KV 562,00 TL 3 x 95 / 16  XLPE Kablo 1802,0 TL
1 x 120 / 16  XLPE Kablo 10 KV 679,00 TL 3 x 120 / 16  XLPE Kablo 2182,0 TL
1 x 150 / 25  XLPE Kablo 10 KV 852,00 TL 3 x 150 / 25  XLPE Kablo 2601,0 TL
1 x 185 / 25  XLPE Kablo 10 KV 1023,00 TL 3 x 185 / 25  XLPE Kablo 3161,0 TL
1 x 240 / 25  XLPE Kablo 10 KV 1296,00 TL 3 x 240 / 25  XLPE Kablo 4048 TL
1 x 300 / 25  XLPE Kablo 10 KV 1569,00 TL 3 x 300 / 25  XLPE Kablo 4918 TL
1 x 400 / 25  XLPE Kablo 10 KV 2038,00 TL 3 x 400 / 25  XLPE Kablo 6265 TL
1 x 500 / 25  XLPE Kablo 10 KV 2531,00 TL    
1 x 630 / 25  XLPE Kablo 10 KV 3178,00 TL    
                                                                                                                   HES KABLO OCAK 2022 FİYAT LİSTESİ 0532 5203220
ALİMİNYUM XLPE KABLOLAR 20.3-35 KV
YAXC7V-R (A2XSY) 20,3/35   YAXC8VZ3V-R (A2XSEYFGY) 20,3/35 kV
1 x 35 / 16  AL-XLPE Kablo 35 KV 183,00 TL 3 x 35 / 16  AL-XLPE Kablo 35 KV 250,0 TL
1 x 50 / 16  AL-XLPE Kablo 35 KV 195,00 TL 3 x 50 / 16  AL-XLPE Kablo 35 KV 270,0 TL
1 x 70 / 16  AL-XLPE Kablo 35 KV 215,00 TL 3 x 70 / 16  AL-XLPE Kablo 35 KV 310,0 TL
1 x 95 / 16  AL-XLPE Kablo 35 KV 235,00 TL 3 x 95 / 16  AL-XLPE Kablo 35 KV 330,0 TL
1 x 120 / 16  AL-XLPE Kablo 35 KV 253,00 TL 3 x 120 / 16  AL-XLPE Kablo 35 KV 360,0 TL
1 x 150 / 25  AL-XLPE Kablo 35 KV 314,00 TL 3 x 150 / 25  AL-XLPE Kablo 35 KV 410,0 TL
1 x 185 / 25  AL-XLPE Kablo 35 KV 341,00 TL 3 x 185 / 25  AL-XLPE Kablo 35 KV 440,0 TL
1 x 240 / 25  AL-XLPE Kablo 35 KV 384,00 TL 3 x 240 / 25  AL-XLPE Kablo 35 KV 500,0 TL
1 x 300 / 25  AL-XLPE Kablo 35 KV 426,00 TL 3 x 300 / 25  AL-XLPE Kablo 35 KV 570,0 TL
1 x 400 / 35  AL-XLPE Kablo 35 KV 536,00 TL    
1 x 500 / 35  AL-XLPE Kablo 35 KV 605,00 TL    
1 x 630 / 35  AL-XLPE Kablo 35 KV 699,00 TL    
NA2XH 0,6/1 kV (LSOH) H.FREE AL. FİYAT NA2XH 0,6/1 kV (LSOH)  0,6-1 KV FİYAT
1 x 16 mm XLPE İzoleli H.Free AL-Kablo 16,10 TL 2 x 16 mm XLPE İzoleli H.Free Kablo   36,50 TL
1 x 25 mm XLPE İzoleli H.Free AL-Kablo 22,70 TL 2 x 25 mm XLPE İzoleli H.Free Kablo 54,00 TL
1 x 35 mm XLPE İzoleli H.Free AL-Kablo 28,50 TL 2 x 35 mm XLPE İzoleli H.Free Kablo 66,60 TL
1 x 50 mm XLPE İzoleli H.Free AL-Kablo 36,60 TL 2 x 50 mm XLPE İzoleli H.Free Kablo 84,50 TL
1 x 70 mm XLPE İzoleli H.Free AL-Kablo 50,30 TL 2 x 70 mm XLPE İzoleli H.Free Kablo 114,10 TL
1 x 95 mm XLPE İzoleli H.Free AL-Kablo 66,50 TL 2 x 95 mm XLPE İzoleli H.Free Kablo 151,50 TL
1 x 120 mm XLPE İzoleli H.Free AL- 80,80 TL 2 x 120 mm XLPE İzoleli H.Free Kablo 185,80 TL
1 x 150 mm XLPE İzoleli H.Free AL- 99,90 TL 2 x 150 mm XLPE İzoleli H.Free Kablo 225,60 TL
1 x 185 mm XLPE İzoleli H.Free AL- 122,50 TL 2 x 185 mm XLPE İzoleli H.Free Kablo 281,10 TL
1 x 240 mm XLPE İzoleli H.Free AL- 157,50 TL 2 x 240 mm XLPE İzoleli H.Free Kablo 359,0 TL
1 x 300 mm XLPE İzoleli H.Free AL- 193,90 TL 2 x 300 mm XLPE İzoleli H.Free Kablo 442,90 TL
1 x 400 mm XLPE İzoleli H.Free AL- 248,20 TL 2 x 400 mm XLPE İzoleli H.Free Kablo 565,90 TL
4 x 16 mm XLPE İzoleli H.Free AL-Kablo 55,80 TL 3 x 16 mm XLPE İzoleli H.Free Kablo 45,20 TL
4 x 25 mm XLPE İzoleli H.Free AL-Kablo 83,90 TL 3 x 25 mm XLPE İzoleli H.Free Kablo 67,50 TL
4 x 35 mm XLPE İzoleli H.Free AL-Kablo 105,90 TL 3 x 35 mm XLPE İzoleli H.Free Kablo 84,50 TL
4 x 50 mm XLPE İzoleli H.Free AL-Kablo 138,20 TL 3 x 50 mm XLPE İzoleli H.Free Kablo 108,50 TL
4 x 70 mm XLPE İzoleli H.Free AL-Kablo 193,60 TL 3 x 70 mm XLPE İzoleli H.Free Kablo 151,00 TL
4 x 95 mm XLPE İzoleli H.Free AL-Kablo 254,50 TL 3 x 95 mm XLPE İzoleli H.Free Kablo 197,90 TL
4 x 120 mm XLPE İzoleli H.Free AL- 316,30 TL 3 x 120 mm XLPE İzoleli H.Free Kablo 243,10 TL
4 x 150 mm XLPE İzoleli H.Free AL- 385,80 TL 3 x 150 mm XLPE İzoleli H.Free Kablo 300,3 TL
4 x 185 mm XLPE İzoleli H.Free AL- 481,80 TL 3 x 185 mm XLPE İzoleli H.Free Kablo 372,30 TL
4 x 240 mm XLPE İzoleli H.Free AL- 620,80 TL 3 x 240 mm XLPE İzoleli H.Free Kablo 480,10 TL
4 x 300 mm XLPE İzoleli H.Free AL- 763,20 TL 3 x 300 mm XLPE İzoleli H.Free Kablo 589,70 TL
4 x 400 mm XLPE İzoleli H.Free AL- 983,80 TL 3 x 400 mm XLPE İzoleli H.Free Kablo 757,90 TL
5 x 16 mm XLPE İzoleli H.Free AL-Kablo 67,80 TL 3 x 16 /10  XLPE İzoleli H.Free Kablo 52,50 TL
5 x 25 mm XLPE İzoleli H.Free AL-Kablo 102,00 TL 3 x 25 /16  XLPE İzoleli H.Free Kablo 78,00 TL
5 x 35 mm XLPE İzoleli H.Free AL-Kablo 129,30 TL 3 x 35 /16  XLPE İzoleli H.Free Kablo 94,30 TL
5 x 50 mm XLPE İzoleli H.Free AL-Kablo 172,50 TL 3 x 50 /25  XLPE İzoleli H.Free Kablo 124,20 TL
5 x 70 mm XLPE İzoleli H.Free AL-Kablo 240,40 TL 3 x 70 /35  XLPE İzoleli H.Free Kablo 171,80 TL
5 x 95 mm XLPE İzoleli H.Free AL-Kablo 320,20 TL 3 x 95 /50  XLPE İzoleli H.Free Kablo 228,0 TL
5 x 120 mm XLPE İzoleli H.Free AL- 392,70 TL 3 x 120 /70  XLPE İzoleli H.Free Kablo 1 285,20 TL
5 x 150 mm XLPE İzoleli H.Free AL- 483,10 TL 3 x 150 /70  XLPE İzoleli H.Free Kablo 1 339,20 TL
5 x 185 mm XLPE İzoleli H.Free AL- 604,50 TL 3 x 185 /95  XLPE İzoleli H.Free Kablo 1 426,80 TL
5 x 240 mm XLPE İzoleli H.Free AL- 775,70 TL 3 x 240 /120  XLPE İzoleli H.Free Kablo 548,0 TL
5 x 300 mm XLPE İzoleli H.Free AL- 955,60 TL 3 x 300 /150  XLPE İzoleli H.Free Kablo 673,20 TL
HES  YAVV (NAYY) 0,6/1 kV PVC KABLO FİYAT 3 x 400 /185  XLPE İzoleli H.Free Kablo 850,0 TL
1 x 16 mm NAYY Kablo 15,20 TL HES  YAVV (NAYY) 0,6/1 kV PVC KABLO
1 x 25 mm NAYY Kablo 20,00 TL 3 x 16 / 10 mm NAYY Kablo  47,80 TL
1 x 35 mm NAYY Kablo 25,70 TL 3 x 25 / 16 mm NAYY Kablo   70,20 TL
1 x 50 mm NAYY Kablo 33,60 TL 3 x 35 / 16 mm NAYY Kablo  86,60 TL
1 x 70 mm NAYY Kablo 46,00 TL 3 x 50 / 25 mm NAYY Kablo  116,40 TL
1 x 95 mm NAYY Kablo 62,10 TL 3 x 70 / 35 mm NAYY Kablo   159,30 TL
1 x 120 mm NAYY Kablo 76,90 TL 3 x 95 / 50 mm NAYY Kablo   214,50 TL
1 x 150 mm NAYY Kablo 94,70 TL 3 x 120 / 70 mm NAYY Kablo   271,40 TL
1 x 185 mm NAYY Kablo 118,70 TL 3 x 150 / 70 mm NAYY Kablo  322,0 TL
1 x 240 mm NAYY Kablo 154,20 TL 3 x 185 / 95 mm NAYY Kablo  409,4 TL
1 x 300 mm NAYY Kablo 192,50 TL 3 x 240 / 120 mm NAYY Kablo  529,50 TL
1 x 400 mm NAYY Kablo 243,40 TL 3 x 300 / 150 mm NAYY Kablo  656,60 TL
1 x 500 mm NAYY Kablo 307,30 TL 3 x 400 / 185 mm NAYY Kablo  827,20 TL
1 x 630 mm NAYY Kablo 395,10 TL 4 x 10 mm NAYY Kablo 40,10 TL
5 x 10 mm NAYY Kablo 49,50 TL 4 x 16 mm NAYY Kablo  54,80 TL
5 x 16 mm NAYY Kablo 67,90 TL 4 x 25 mm NAYY Kablo  75,80 TL
5 x 25 mm NAYY Kablo 99,60 TL 4 x 35 mm NAYY Kablo  97,40 TL
5 x 35 mm NAYY Kablo 128,00 TL 4 x 50 mm NAYY Kablo  129,20 TL
5 x 50 mm NAYY Kablo 171,40 TL 4 x 70 mm NAYY Kablo  178,90 TL
5 x 70 mm NAYY Kablo 236,50 TL 4 x 95 mm NAYY Kablo  239,90 TL
5 x 95 mm NAYY Kablo 321,30 TL 4 x 120 mm NAYY Kablo  298,80 TL
5 x 120 mm NAYY Kablo 390,80 TL 4 x 150 mm NAYY Kablo  367,80 TL
5 x 150 mm NAYY Kablo 479,60 TL 4 x 185 mm NAYY Kablo  464,0 TL
5 x 185 mm NAYY Kablo 596,90 TL 4 x 240 mm NAYY Kablo  601,60 TL
5 x 240 mm NAYY Kablo 768,10 TL 4 x 300 mm NAYY Kablo  746,00 TL
5 x 300 mm NAYY Kablo 955,10 TL 4 x 400 mm NAYY Kablo  946,0 TL
2 x 10 mm NAYY Kablo 26,30 TL 3 x 10 mm NAYY Kablo  32,40 TL
2 x 16 mm NAYY Kablo  34,50 TL 3 x 16 mm NAYY Kablo  43,80 TL
2 x 25 mm NAYY Kablo  45,90 TL 3 x 25 mm NAYY Kablo  59,40 TL
2 x 35 mm NAYY Kablo  57,80 TL 3 x 35 mm NAYY Kablo  76,10 TL
2 x 50 mm NAYY Kablo  74,70 TL 3 x 50 mm NAYY Kablo  98,70 TL
ÇELİK ÖZLÜ ALÜMİNYUM İLETKENLER (ACSR) 3 x 70 mm NAYY Kablo 137.90 TL
SWALLOW İletken 132,50TL / KG 3 x 95 mm NAYY Kablo  184,60 TL
RAVEN İletken 130,50TL / KG 3 x 120 mm NAYY Kablo  229,80 TL
PİGEON İletken 130,50TL / KG 3 x 150 mm NAYY Kablo  282,90 TL
PATRİDGE İletken 136,00TL / KG 3 x 185 mm NAYY Kablo  353,50 TL
HAWK İletken 133,50TL / KG 3 x 240 mm NAYY Kablo  461,10 TL
DRAKE İletken 132,50TL / KG 3 x 300 mm NAYY Kablo  574,40 TL
CARDİNAL İletken 137,50TL / KG 3 x 400 mm NAYY Kablo  724,30 TL
HES NA2XH H.FREE ALUMİNYUM  FİYAT HES NA2XH H.FREE ALUMİNYUM FİYAT
1 x 50 mm NA2XH Kablo 36,60 TL 2 x 50 mm NA2XH Kablo 84,50 TL
1 x 70 mm NA2XH Kablo 50,30 TL 2 x 70 mm NA2XH Kablo 114,10 TL
1 x 95 mm NA2XH Kablo 66,50 TL 2 x 95 mm NA2XH Kablo 151,50 TL
1 x 120 mm NA2XH Kablo 80,80 TL 2 x 120 mm NA2XH Kablo 185,50 TL
1 x 150 mm NA2XH Kablo 99,00 TL 2 x 150 mm NA2XH Kablo 225,60 TL
1 x 185 mm NA2XH Kablo 122,50 TL 2 x 185 mm NA2XH Kablo 281,10 TL
1 x 240 mm NA2XH Kablo 157,50 TL 2 x 240 mm NA2XH Kablo 359,00 TL
1 x 300 mm NA2XH Kablo 193,90 TL 2 x 300 mm NA2XH Kablo 442,90 TL
1 x 400 mm NA2XH Kablo 248,20 TL 2 x 400 mm NA2XH Kablo 565,90 TL
3 x 50 mm NA2XH Kablo 108,50 TL 4 x 16 mm NA2XH Kablo 55,80 TL
3 x 70 mm NA2XH Kablo   151,00 TL 4 x 25 mm NA2XH Kablo 83,90 TL
3 x 95 mm NA2XH Kablo   197,90 TL 4 x 35 mm NA2XH Kablo 105,90 TL
3 x 120 mm NA2XH Kablo   243,10 TL 4 x 50 mm NA2XH Kablo 138,20 TL
3 x 150 mm NA2XH Kablo   300,30 TL 4 x 70 mm NA2XH Kablo 193,60 TL
3 x 185 mm NA2XH Kablo   372,30 TL 4 x 95 mm NA2XH Kablo 254,50 TL
3 x 240 mm NA2XH Kablo   480,10 TL 4 x 120 mm NA2XH Kablo 316,30 TL
3 x 300 mm NA2XH Kablo   589,70 TL 4 x 150 mm NA2XH Kablo 385,80 TL
3 x 400 mm NA2XH Kablo   757,90 TL 4 x 185 mm NA2XH Kablo 481,80 TL
3 x 16/10 mm NA2XH Kablo   52,50 TL 4 x 240 mm NA2XH Kablo 620,80 TL
3 x 25/16 mm NA2XH Kablo   78,00 TL 5 x 16 mm NA2XH Kablo  67,80 TL
3 x 35/16 mm NA2XH Kablo   94,30 TL 5 x 25 mm NA2XH Kablo  102,00 TL
3 x 50/25 mm NA2XH Kablo   124,20 TL 5 x 35 mm NA2XH Kablo  129,30 TL
3 x 70/35 mm NA2XH Kablo   171,80 TL 5 x 50 mm NA2XH Kablo  172,50 TL
3 x 95/50 mm NA2XH Kablo   228,00 TL 5 x 70 mm NA2XH Kablo  240,40 TL
3 x 120/70 mm NA2XH Kablo   285,20 TL 5 x 95 mm NA2XH Kablo  320,20 TL
3 x 150/70 mm NA2XH Kablo   339,20 TL 5 x 120 mm NA2XH Kablo  392,70 TL
3 x 185/95 mm NA2XH Kablo   426,80 TL 5 x 150 mm NA2XH Kablo  483,10 TL
3 x 240/120 mm NA2XH Kablo   548,00 TL 5 x 185 mm NA2XH Kablo  604,50 TL
3 x 300/150 mm NA2XH Kablo   673,20 TL 5 x 240 mm NA2XH Kablo  775,70 TL
3 x 400/185 mm NA2XH Kablo   858,10 TL 5 x 300 mm NA2XH Kablo  955,90 TL
    TAM ALÜMİNYUM İLETKENLER (AAC) (KG)
SOLAR KABLOLAR (0,6/1 kV)  LSFOH İzoleli   ROSE İletken  166.50 TL
1,5 mm Solar Kablo 10,50 TL LİLY İletken 165,50 TL
2,5 mm Solar Kablo 15,20 TL PANSY İletken 165,00 TL
4 mm Solar Kablo 22,30 TL POPY İletken 165,00 TL
6 mm Solar Kablo 31,70 TL ASTER İletken 164,50 TL
10 mm Solar Kablo 53,00 TL PHLOX İletken 165,50TL
16 mm Solar Kablo 81,50 TL OXLİP İletken 165,00TL
25 mm Solar Kablo 125,10 TL AER KABLOLAR 0,6/1 kV  
35 mm Solar Kablo 175,10 TL 1×16+1×16+25  ALPEK Kablo 32,60 TL
50 mm Solar Kablo 256,30 TL 3×16+1×16+25  ALPEK Kablo 52,40 TL
70 mm Solar Kablo 357,90 TL 3×25+1×16+35  ALPEK Kablo 72,20 TL
95 mm Solar Kablo 472,50 TL 3×35+1×16+50  ALPEK Kablo 95,70 TL
120 mm Solar Kablo 605,50 TL 3×50+1×16+70  ALPEK Kablo 125,30 TL
150 mm Solar Kablo 763,00 TL 3×70+1×16+95  ALPEK Kablo 172,30 TL
185 mm Solar Kablo 903,00 TL 3×95+1×16+95  ALPEK Kablo 213,80 TL
240 mm Solar Kablo 1206,00 TL 3×95+1×16+120  ALPEK Kablo 225,90 TL
300 mm Solar Kablo 1457,00 TL 3×120+1×16+95  ALPEK Kablo 251,50 TL

———————————————

HASÇELİK 0,6-1 KV NAYY ALUMİNYUM KABLO 2021 FİYAT LİSTESİ

0,6-1 KV   1 x 16 mm AL-NAYY Kablo 8,80 TL
0,6-1 KV   1 x 25 mm AL-NAYY Kablo 13,30 TL
0,6-1 KV   1 x 35 mm AL-NAYY Kablo 16,30 TL
0,6-1 KV   1 x 50 mm AL-NAYY Kablo 21,10 TL
0,6-1 KV   1 x 70 mm AL-NAYY Kablo 28,20 TL
0,6-1 KV   1 x 95 mm AL-NAYY Kablo 37,50 TL
0,6-1 KV   1 x 120 mm AL-NAYY Kablo 44,60 TL
0,6-1 KV   1 x 150 mm AL-NAYY Kablo 54,40 TL
0,6-1 KV   1 x 185 mm AL-NAYY Kablo 68,00 TL
0,6-1 KV   1 x 240 mm AL-NAYY Kablo 84,90 TL
0,6-1 KV   1 x 300 mm AL-NAYY Kablo 108,00 TL
0,6-1 KV   1 x 400 mm AL-NAYY Kablo 137,00 TL
0,6-1 KV   1 x 500 mm AL-NAYY Kablo 174,00 TL
0,6-1 KV   1 x 630 mm AL-NAYY Kablo  
0,6-1 KV   2 x 10 mm AL-NAYY Kablo 16,40 TL
0,6-1 KV   2 x 16 mm AL-NAYY Kablo 21,70 TL
0,6-1 KV   2 x 25 mm AL-NAYY Kablo 32,00 TL
0,6-1 KV   2 x 35 mm AL-NAYY Kablo 40,40 TL
0,6-1 KV   2 x 50 mm AL-NAYY Kablo 52,10 TL
0,6-1 KV   3 x 10 mm AL-NAYY Kablo 20,10 TL
0,6-1 KV   3 x 16 mm AL-NAYY Kablo 27,30 TL
0,6-1 KV   3 x 25 mm AL-NAYY Kablo 41,60 TL
0,6-1 KV   3 x 35 mm AL-NAYY Kablo 52,50 TL
0,6-1 KV   3 x 50 mm AL-NAYY Kablo 68,60 TL
0,6-1 KV   3 x 70 mm AL-NAYY Kablo 93,60 TL
0,6-1 KV   3 x 95 mm AL-NAYY Kablo 126,00 TL
0,6-1 KV   3 x 120 mm AL-NAYY Kablo 152,00 TL
0,6-1 KV   3 x 150 mm AL-NAYY Kablo 185,00 TL
0,6-1 KV   3 x 185 mm AL-NAYY Kablo 233,00 TL
0,6-1 KV   3 x 240 mm AL-NAYY Kablo 295,00 TL
0,6-1 KV   3 x 300 mm AL-NAYY Kablo 374,00 TL
0,6-1 KV   3 x 400 mm AL-NAYY Kablo 476,0 TL
0,6-1 KV   3 x 16 / 10 mm AL-NAYY Kablo 31,70 TL
0,6-1 KV   3 x 25 / 16 mm AL-NAYY Kablo 46,00 TL
0,6-1 KV   3 x 35 / 16 mm AL-NAYY Kablo 56,00 TL
0,6-1 KV   3 x 50 / 25 mm AL-NAYY Kablo 74,60 TL
0,6-1 KV   3 x 70 / 35 mm AL-NAYY Kablo 101,00 TL
0,6-1 KV   3 x 95 / 50 mm AL-NAYY Kablo 136,00 TL
0,6-1 KV   3 x 120 / 70 mm AL-NAYY Kablo 172,00 TL
0,6-1 KV   3 x 150 / 70 mm AL-NAYY Kablo 201,00 TL
0,6-1 KV   3 x 185 / 95 mm AL-NAYY Kablo 252,00 TL
0,6-1 KV   3 x 240 / 120 mm AL-NAYY Kablo 314,00 TL
0,6-1 KV   3 x 300 / 150 mm AL-NAYY Kablo 417,00 TL
0,6-1 KV   3 x 400 / 185 mm AL-NAYY Kablo 529,00 TL
0,6-1 KV   4 x 10 mm AL-NAYY Kablo 24,00 TL
0,6-1 KV   4 x 16 mm AL-NAYY Kablo 33,60 TL
0,6-1 KV   4 x 25 mm AL-NAYY Kablo 49,70 TL
0,6-1 KV   4 x 35 mm AL-NAYY Kablo 64,40 TL
0,6-1 KV   4 x 50 mm AL-NAYY Kablo 85,20 TL
0,6-1 KV   4 x 70 mm AL-NAYY Kablo 118,00 TL
0,6-1 KV   4 x 95 mm AL-NAYY Kablo 161,00 TL
0,6-1 KV   4 x 120 mm AL-NAYY Kablo 195,00 TL
0,6-1 KV   4 x 150 mm AL-NAYY Kablo 237,00 TL
0,6-1 KV   4 x 185 mm AL-NAYY Kablo 295,00 TL
0,6-1 KV   4 x 240 mm AL-NAYY Kablo 374,00 TL
0,6-1 KV   4 x 300 mm AL-NAYY Kablo 477,00 TL
0,6-1 KV   4 x 400 mm AL-NAYY Kablo 615,00 TL
0,6-1 KV   5 x 10 mm AL-NAYY Kablo 30,30 TL
0,6-1 KV   5 x 16 mm AL-NAYY Kablo 42,80 TL
0,6-1 KV   5 x 25 mm AL-NAYY Kablo 63,90 TL
0,6-1 KV   5 x 35 mm AL-NAYY Kablo 82,20 TL
0,6-1 KV   5 x 50 mm AL-NAYY Kablo 110,00 TL
0,6-1 KV   5 x 70 mm AL-NAYY Kablo 150,00 TL
0,6-1 KV   5 x 95 mm AL-NAYY Kablo 207,00 TL
0,6-1 KV   5 x 120 mm AL-NAYY Kablo 249,00 TL
0,6-1 KV   5 x 150 mm AL-NAYY Kablo 305,00 TL
0,6-1 KV   5 x 185 mm AL-NAYY Kablo 381,00 TL
0,6-1 KV   5 x 240 mm AL-NAYY Kablo 486,00 TL
0,6-1 KV   5 x 300 mm AL-NAYY Kablo 621,00 TL
A KABLO  NAYY KABLOLAR    0,6-1 KV Aluminyum KabloFiyat Listesi FİYAT
1 x 400 mm NAYY Kablo  87,53 TL
1 x 300 mm NAYY Kablo  68,10 TL
1 x 240 mm NAYY Kablo  54,90 TL
1 x 185 mm NAYY Kablo  43,50 TL
1 x 150 mm NAYY Kablo  34,60 TL
1 x 120 mm NAYY Kablo  28,72 TL
1 x 95 mm NAYY Kablo  23,67 TL
1 x 70 mm NAYY Kablo  19,20 TL
1 x 50 mm NAYY Kablo  13,30 TL
1 x 35 mm NAYY Kablo  10,20 TL
1 x 25 mm NAYY Kablo 8,35 TL
1 x 16 mm NAYY Kablo 6,00 TL
2 x 35 mm NAYY Kablo  25,60 TL
2 x 25 mm NAYY Kablo  20,78 TL
2 x 16 mm NAYY Kablo  14,92 TL
2 x 10 mm NAYY Kablo  10,77 TL
3 x 150 mm NAYY Kablo   117,80 TL
3 x 120 mm NAYY Kablo    96,50 TL
3 x 95 mm NAYY Kablo   80,05 TL
3 x 70 mm NAYY Kablo 59,60 TL
3 x 50 mm NAYY Kablo 44,80 TL
3 x 240 / 120 mm  NAYY Kablo 213,00 TL
3 x 185 / 95 mm  NAYY Kablo 169,58 TL
3 x 150 / 70 mm  NAYY Kablo 133,03 TL
3 x 120 / 70 mm  NAYY Kablo 111,98 TL
3 x 95 / 50 mm  NAYY Kablo 90,95 TL
3 x 70 / 35 mm  NAYY Kablo 67,95 TL
3 x 50 / 25 mm  NAYY Kablo 51,00 TL
3 x 35 / 16 mm  NAYY Kablo 37,65 TL
3 x 25 / 16 mm  NAYY Kablo 30,90 TL
3 x 16 / 10 mm  NAYY Kablo 21,80 TL
3 x 150 mm NAYY Kablo 117,80 TL
3 x 120 mm NAYY Kablo 96,50 TL
3 x 95 mm NAYY Kablo 80,05 TL
3 x 70 mm NAYY Kablo 59,60 TL
3 x 50 mm NAYY Kablo 44,80 TL
3 x 35 mm NAYY Kablo 33,85 TL
3 x 25 mm NAYY Kablo 27,45 TL
3 x 16 mm NAYY Kablo 19,22 TL
4 x 10 mm NAYY Kablo 16,26 TL
4 x 16 mm NAYY Kablo 23,27 TL
4 x 25 mm NAYY Kablo 34,25 TL
4 x 35 mm NAYY Kablo 42,42 TL
4 x 50 mm NAYY Kablo 57,17 TL
4 x 70 mm NAYY Kablo 76,20 TL
4 x 95 mm NAYY Kablo 102,65 TL
4 x 120 mm NAYY Kablo 124,10 TL
4 x 150 mm NAYY Kablo 151,95 TL
4 x 185 mm NAYY Kablo 191,92 TL
4 x 240 mm NAYY Kablo 243,00 TL
5 x 10 mm NAYY Kablo 20,40 TL
5 x 16 mm NAYY Kablo 28,95 TL
5 x 25 mm NAYY Kablo 41,65 TL
5 x 35 mm NAYY Kablo 52,15 TL
5 x 50 mm NAYY Kablo 70,12 TL
5 x 70 mm NAYY Kablo 93,95 TL
A KABLO / ALPEK KABLO FİYAT LİSTESİ   2021 FİYAT
1 x 10 + 16  AER Kablo 6,18 TL
1 x 16 + 25  AER Kablo 9,25 TL
1 x 25 + 35  AER Kablo 13,25 TL
1 x 35 + 50  AER Kablo 17,52 TL
1 x 50 + 70  AER Kablo 23,95 TL
1 x 16 + 1×16+25  AER Kablo 13,15 TL
1 x 25 + 1×16+35  AER Kablo 17,30 TL
1 x 35 + 1×16+50  AER Kablo 21,50 TL
3 x 10 + 16  AER Kablo 11,65 TL
3 x 16 + 25  AER Kablo 17,03 TL
3 x 25 + 35  AER Kablo 25,50 TL
3 x 35 + 50  AER Kablo 33,45 TL
3 x 50 + 70  AER Kablo 45,25 TL
3 x 70 + 95  AER Kablo 63,24 TL
3 x 95 + 95  AER Kablo 78,80 TL
3 x 120 + 95  AER Kablo 93,75 TL
3 x 150 + 95  AER Kablo 109,30 TL
3 x 16 + 1×16+25  AER Kablo 20,90 TL
3 x 25 + 1×16+35  AER Kablo 29,66 TL
3 x 35 + 1×16+50  AER Kablo 37,45 TL
3 x 50 + 1×16+70  AER Kablo 49,15 TL
3 x 70 + 1×16+95  AER Kablo 67,10 TL
3 x 95 + 1×16+95  AER Kablo 83,75 TL
3 x 95 + 1×16+120  AER Kablo 88,45 TL
3 x 120 + 1×16+95  AER Kablo 97,70 TL
3 x 150 + 1×16+95  AER Kablo 113,28 TL
   

——————————————————

Erse Kablo Mart 2021

ERSE KABLO MART 2021 FİYAT LİSTESİ
75 OHM KOAKSİYEL KABLOLAR KOD FİYAT
COAXIAL MINI U-6 (Cu/Cu)  MDER019600100065L  5,233 TL
COAXIAL RG 6/U-4 Cu/AL Class C Eca  MDER017300100102A  5,019 TL
COAXIAL RG 6/U-6 Cu/Cu Class B Eca  MDER017700100102W  6,907 TL
COAXIAL RG 6/U-6 Cu/Cu-PE (Harici)  MDER021600100102B  6,949 TL
COAXIAL RG 11/U-6 Cu/Cu  MDER019400100163W  14,279 TL
COAXIAL RG 6/U-4 Cu/AL HFFR Class C Eca  MDER017400100102G  5,197 TL
COAXIAL RG 6/U-6 Cu/Cu HFFR Class B Eca  MDER017800100102G  7,040 TL
COAXIAL RG 6/U-6 Cu/Cu TRISHIELD HFFR Class A+Eca  MDEA126700100102G  8,725 TL
COAXIAL RG 11/U-6 Cu/Cu HFFR Class B Eca  MDER018200100163G  14,668 TL
CCTV KABLOLARI  KOD   FİYAT
CCTV-AL 1 COAX+2×0.22 mm²  MDER019700300022G  5,049 TL
CCTV-AL 1 COAX+2×0.50 mm²  MDER019700300050G  6,835 TL
CCTV-AL 1 COAX+4×0.22 mm²  MDER019700500022G  6,714 TL
CCTV-AL 1 COAX+2×0.22+2×0.50 mm²  MDER019800500050G  8,482 TL
DT-8 8X0.22 mm² DIAPHONE  MDER022200800022A  6,181 TL
CCTV-AL 1 COAX+4×0.22 mm² HFFR  MDER019900500022G  6,901 TL
CCTV-AL 1 COAX+2×0.22+2×0.50 mm² HFFR  MDER020000500050G  8,731 TL
CCTV Al RG 59/U-4+2×0.22+2×0.75 mm² HFFR  MDER022100500075G  15,077 TL
DT-8 8×0.22 mm² DIAPHONE HFFR  MDER022300800022A  7,468 TL
ERLINE DATA KABLOLARI  KOD   FİYAT
4x2x23 AWG CAT-6 U/UTP  MDER0143004A0023G  6,847 TL
4x2x23 AWG CAT-6 U/UTP PE (Harici)  MDER0224004A0024B  7,225 TL
4x2x23 AWG CAT-6 U/UTP LSZH  MDER0144004A0023G  6,890 TL
4x2x23 AWG CAT-6 F/UTP LSZH  MDER0146004A0023G  8,275 TL
1x2x0.64 mm PROFIBUS DP  MDER022500100064M  14,271 TL
2x2x0.22 mm² LI2Y(St)CH(RS485)  MDER022600200022G  11,131 TL
2x2x0.80+0.40 mm EIB-H(St)H (YCYM)  MDER014900200080L  8,481 TL
YANGIN ALARM KABLOLARI  KOD   FİYAT
1x2x0.80+0.40  J-Y(St)Y..Lg  MDER008900100080R  4,494 TL
2x2x0.80+0.40  J-Y(St)Y..Lg  MDER008900200080R  7,319 TL
1x2x0.80+0.80  JE-H(St)H..Bd  MDER009000100080R  5,553 TL
2x2x0.80+0.80  JE-H(St)H..Bd  MDER009000200080R  8,214 TL
1x2x1+0.80  JE-H(St)H..Bd  MDER009000100100R  7,284 TL
2x2x1+0.80  JE-H(St)H..Bd MDER009000100100R  11,780 TL
1x2x1,5+0.80  JE-H(St)H..Bd  MDER009000100150R  10,823 TL
2x2x1,5+0.80  JE-H(St)H..Bd  MDER009000200150R  18,731 TL
1×20.80+0.80  JE-H(St)H…Bd FE 180/PH120/E30 MDER009200100080O 6,491 TL
2x2x0.80+0.80  JE-H(St)H…Bd FE 180/PH120/E30 MDER009200200080O 9,732 TL
1x2x1+0.80  JE-H(St)H…Bd FE 180/PH120/E30 MDER009200100102O 8,132 TL
2x2x1+0.80  JE-H(St)H…Bd FE 180/PH120/E30 MDER009200200102O 12,944 TL
1x2x1.5+0.80  JE-H(St)H…Bd FE 180/PH120/E30 MDER009200100150O 11,837 TL
2x2x1.5+0.80  JE-H(St)H…Bd FE 180/PH120/E30 MDER009200200150O 20,489 TL
SİNYAL KONTROL KABLOLARI   KOD   FİYAT
2 x 1 mm LIHCH (HFFR)   MDER006500200100G  9,087 TL
2 x 1 mm LIHCH FE 180/PH120/E30 MDER009800200100O  10,885 TL
3 x 1 mm LIHCH (HFFR)  MDER006500300100G  11,765 TL
3 x 1 mm LIHCH FE 180/PH120/E30 MDER009800300100O  13,838 TL
4 x 1 mm LIHCH (HFFR)  MDER006500400100G  14,473 TL
4 x 1 mm LIHCH FE 180/PH120/E30 MDER009800400100O  17,177 TL
7 x 1 mm LIHCH (HFFR)   MDER006600700100G  24,242 TL
10 x 1 mm LIHCH (HFFR)    MDER006601000100G  34,597 TL
2 x 1,5 mm LIHCH (HFFR)  MDER006500200150G  11,111 TL
2 x 1,5 mm LIHCH FE 180/PH120/E30 MDER009800200150O  13,181 TL
3 x 1,5 mm LIHCH (HFFR)  MDER006500300150G  15,008 TL
3 x 1,5 mm LIHCH FE 180/PH120/E30 MDER009800300150O  17,776 TL
4 x 1,5 mm LIHCH (HFFR)  MDER006500400150G  18,878 TL
4 x 1,5 mm LIHCH FE 180/PH120/E30 MDER009800400150O  22,176 TL
7 x 1,5 mm LIHCH (HFFR)  MDER006600700150G  31,185 TL
10 x 1,5 mm LIHCH (HFFR)  MDER006601000150G  45,066 TL
2 x 2,5 mm LIHCH (HFFR)  MDER006500200250G  16,507 TL
3 x 2,5 mm LIHCH (HFFR)  MDER006500300250G  22,461 TL
4 x 2,5 mm LIHCH (HFFR)  MDER006500400250G  28,486 TL
2 x 0,75 mm LIHCH (HFFR)  MDER006500200075G  7,909 TL
3 x 0,75 mm LIHCH (HFFR)  MDER006500300075G  9,992 TL
4 x 0,75 mm LIHCH (HFFR)  MDER006500400075G  12,423 TL
8 x 0,75 mm LIHCH (HFFR)  MDER006600800075G  20,486 TL
2 x 1 mm LIH(St)CH (HFFR)  MDER008600200100G  9,751 TL
3 x 1 mm LIH(St)CH (HFFR)  MDER008600300100G  12,961 TL
4 x 1 mm LIH(St)CH (HFFR)  MDER008600400100G  16,211 TL
2 x 1,5 mm LIH(St)CH (HFFR)   MDER008600200150G  12,893 TL
3 x 1,5 mm LIH(St)CH (HFFR)  MDER008600300150G  16,679 TL
4 x 1,5 mm LIH(St)CH (HFFR)  MDER008600400150G  21,474 TL
7 x 1,5 mm LIH(St)CH (HFFR)  MDER008500700150G  34,985 TL
10 x 1,5 mm LIH(St)CH (HFFR)  MDER008501000150G  49,800 TL
2 x 0,75 mm LIH(St)CH (HFFR)  MDER008600200075G  8,170 TL
3 x 0,75 mm LIH(St)CH (HFFR)  MDER008600300075G  10,767 TL
4 x 0,75 mm LIH(St)CH (HFFR)  MDER008600400075G  12,236 TL
8 x 0,75 mm LIH(St)CH (HFFR)  MDER008500800075G  22,158 TL
ERFLEX 130-Y KUMANDA KABLOLARI KOD   FİYAT
2 x 1,5 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ  MDER000100200150G  9,427 TL
3 x 1,5 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ  MDER000200300150G  12,472 TL
4 x 1,5 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ MDER000200400150G 15,574 TL
5 x 1,5 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ MDER000200500150G 19,325 TL
7 x 1,5 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ MDER000200700150G 26,701 TL
10 x 1,5 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ MDER000201000150G 37,332 TL
12 x 1,5 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ MDER000201200150G 45,164 TL
16 x 1,5 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ MDER000201600150G 60,880 TL
24 x 1,5 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ MDER000202400150G 90,171 TL
30 x 1,5 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ MDER000203000150G 116,044 TL
5 x 2,5 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ MDER000200500250G 30,762 TL
10 x 2,5 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ MDER000201000250G 64,652 TL
19 x 2,5 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ MDER000201900250G 117,454 TL
4 x 4 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ MDER000200400400G 40,867 TL
4 x 6 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ MDER000200400600G 58,353 TL
4 x 10 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ MDER000200401000G 99,733 TL
5 x 10 mm ERFLEX 130-Y/YSLY-JZ MDER000200501000G 123,821 TL
2 x 1,5 mm ERFLEX 130-CY/YSLCY-JZ MDER001000200150G 12,367 TL
3 x 1,5 mm ERFLEX 130-CY/YSLCY-JZ  MDER000900300150G  15,740 TL
4 x 1,5 mm ERFLEX 130-CY/YSLCY-JZ  MDER000900400150G  19,538 TL
7 x 1,5 mm ERFLEX 130-CY/YSLCY-JZ  MDER000900700150G  30,674 TL
10 x 1,5 mm ERFLEX 130-CY/YSLCY-JZ  MDER000901000150G  44,107 TL
10 x 2,5 mm ERFLEX 130-CY/YSLCY-JZ  MDER000901000250G  71,737 TL
4 x 4 mm ERFLEX 130-CY/YSLCY-JZ  MDER000900400400G  44,003 TL
4 x 6 mm ERFLEX 130-CY/YSLCY-JZ  MDER000900400600G  64,306 TL
4 x 10 mm ERFLEX 130-CY/YSLCY-JZ  MDER000900401000G  108,84 TL
4 x 16 mm ERFLEX 130-CY/YSLCY-JZ  MDER000900401600G  165,742 TL
5 x 10 mm ERFLEX 130-CY/YSLCY-JZ  MDER000900501000G  135,578 TL
5 x 6 mm ERFLEX 130-CY/YSLCY-JZ  MDER000900500600G  79,952 TL
5 x 4 mm ERFLEX 130-CY/YSLCY-JZ MDER000900500400G  54,575 TL
ERVİTAL YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR  KOD   FİYAT
2 x 0,75 mm  LIH(St)H FE 180/PH120  MDER010600200075O  8,271 TL
3 x 0,75 mm  LIH(St)H FE 180/PH120  MDER010600300075O  10,741 TL
4 x 0,75 mm  LIH(St)H FE 180/PH120  MDER010600400075O  12,954 TL
2 x 1 mm  LIH(St)H FE 180/PH120  MDER010600200100O  9,966 TL
3 x 1 mm  LIH(St)H FE 180/PH120  MDER010600300100O  12,999 TL
4 x 1 mm  LIH(St)H FE 180/PH120  MDER010600400100O  16,238 TL
2 x 1,5 mm  LIH(St)H FE 180/PH120 MDER010600200150O  12,073 TL
3 x 1,5 mm  LIH(St)H FE 180/PH120  MDER010600300150O  16,904 TL
4 x 1,5 mm  LIH(St)H FE 180/PH120  MDER010600400150O  21,627 TL
2 x 1,5 mm  LIHH FE 180/PH120 MDER009500200150O  10,482 TL
3 x 1,5 mm  LIHH FE 180/PH120  MDER009500300150O  15,229 TL
4 x 1,5 mm  LIHH FE 180/PH120  MDER009500400150O  19,948 TL

——————————————————

Birtas KabloFiyat

NİSAN 2021Fiyat Listesi

BIRTFLEX 555 / HO5VV5-F (NYSLYÖ-JZ/OZ)  KUMANDA KABLOLARI
TS/DIN EN 50334   Bu yağa ve aleve dayanıklı esnek bağlantı kablolar proje mühendisliğinin gerektirdiği enstrümantasyonda, kontrol cihaz ve makinelerinde, taşıma cihazlarında, üretim hatlarında, serbest hareket gereken yerlerde, kuru ,nemli, ıslak ve yağlı ortamlarda kullanılır. Bu kablolar dışarıda ve direkt toprak altına gömülerek kullanılmazlar. 300-500V  -40/+70
2 x 1,5OZ mm2  (NYSLYÖ-JZ/OZ) Kumanda Kablosu 1009 08 002 17,8408 TL
3 x 1,50 mm2 (NYSLYÖ-JZ/OZ) Kumanda Kablosu 1009 08 003 23,3550 TL
4 x 1,50 mm2 (NYSLYÖ-JZ/OZ) Kumanda Kablosu 1009 08 004 30,1740 TL
5 x 1,50 mm2 (NYSLYÖ-JZ/OZ) Kumanda Kablosu 1009 08 005 38,5928 TL
6 x 1,50 mm2 (NYSLYÖ-JZ/OZ) Kumanda Kablosu 1009 08 006 46,8229 TL
7 x 1,50 mm2 (NYSLYÖ-JZ/OZ) Kumanda Kablosu 1009 08 007 51,6867 TL
10 x 1,50 mm2 (NYSLYÖ-JZ/OZ) Kumanda Kablosu 1009 08 010 76,2393 TL
12 x 1,50 mm2 (NYSLYÖ-JZ/OZ) Kumanda Kablosu 1009 08 012 88,2077 TL
14 x 1,50 mm2 (NYSLYÖ-JZ/OZ) Kumanda Kablosu 1009 08 014 106,1617 TL
16 x 1,50 mm2 (NYSLYÖ-JZ/OZ) Kumanda Kablosu 1009 08 016 122,0726 TL
20 x 1,50 mm2 (NYSLYÖ-JZ/OZ) Kumanda Kablosu 1009 08 020 153,8681 TL
25 x 1,50 mm2 (NYSLYÖ-JZ/OZ) Kumanda Kablosu 1009 08 025 194,0829 TL
2 x 0,5OZ mm2  (NYSLYÖ-JZ/OZ) Kumanda Kablosu 1009 05 002 8,1399 TL
3 x 0,5OZ mm2  (NYSLYÖ-JZ/OZ) Kumanda Kablosu 1009 05 003 10,5936 TL
4 x 0,5OZ mm2  (NYSLYÖ-JZ/OZ) Kumanda Kablosu 1009 05 004 13,6046 TL
6 x 0,5OZ mm2  (NYSLYÖ-JZ/OZ) Kumanda Kablosu 1009 05 006 20,3256 TL
10 x 0,5OZ mm2  (NYSLYÖ-JZ/OZ) Kumanda Kablosu 1009 05 010 32,8460 TL
12 x 0,5OZ mm2  (NYSLYÖ-JZ/OZ) Kumanda Kablosu 1009 05 012 37,3584 TL
20 x 0,5OZ mm2  (NYSLYÖ-JZ/OZ) Kumanda Kablosu 1009 05 020 64,8662 TL
2 x 0,75Z mm2  (NYSLYÖ-JZ/OZ) Kumanda Kablosu 1009 06 002 11,0271 TL
3 x 0,75Z mm2  (NYSLYÖ-JZ/OZ) Kumanda Kablosu  1009 06 003  14,3671 TL
4 x 0,75Z mm2  (NYSLYÖ-JZ/OZ) Kumanda Kablosu  1009 06 004  18,1530 TL
5 x 0,75Z mm2  (NYSLYÖ-JZ/OZ) Kumanda Kablosu  1009 06 005  22,2976 TL
10 x 0,75Z mm2  (NYSLYÖ-JZ/OZ) Kumanda Kablosu  1009 06 010  43,9254 TL
BİRTFLEX 552 / YSLY PVC YALITIMLI, KONTROL KABLOLARI
Sabit: – 40 oC ~ + 70 oC; Esnek: – 5 oC ~ + 70 oC (300 / 500V)   Test gerilimi (AC 50 Hz)  : 4000V
2 x 0,50OZ YSLY Kablo   1001 05 002  6,2282 TL
3 x 0,50 mm2 YSLY Kablo  1001 05 003  8,4913 TL
4 x 0,50 mm2 YSLY Kablo  1001 05 004  10,8490 TL
2 x 1 OZ mm2 YSLY Kablo  1001 07 002  10,3683 TL
3 x 1 mm2 YSLY Kablo  1001 07 003  14,3679 TL
4 x 1 mm2 YSLY Kablo  1001 07 004  18,6454 TL
2 x 1,5OZ mm2 YSLY Kablo   1001 08 002  13,5244 TL
3 x 1,5 mm2 YSLY Kablo   1001 08 003  18,8286 TL
4 x 1,5 mm2 YSLY Kablo   1001 08 004  24,6454 TL
5 x 1,5 mm2 YSLY Kablo  1001 08 005  30,3741 TL
7 x 1,5 mm2 YSLY Kablo  1001 08 007  41,7684 TL
10 x 1,5 mm2 YSLY Kablo  1001 08 010  61,4853 TL
2 x 2,5OZ mm2 YSLY Kablo  1001 09 002  21,8585 TL
3 x 2,5 mm2 YSLY Kablo  1001 09 003  30,4246 TL
4 x 2,5 mm2 YSLY Kablo  1001 09 004  39,9404 TL
5 x 2,5 mm2 YSLY Kablo  1001 09 005  49,4086 TL
10 x 2,5 mm2 YSLY Kablo  1001 09 010  102,7392 TL
20 x 2,5 mm2 YSLY Kablo  1001 09 020  200,5899 TL
3 x 4 mm2 YSLY Kablo  1001 10 003  50,2292 TL
4 x 4 mm2 YSLY Kablo  1001 10 004  63,3688 TL
5 x 4 mm2 YSLY Kablo  1001 10 005  78,6412 TL
3 x 6 mm2 YSLY Kablo  1001 11 003  73,9419 TL
4 x 6 mm2 YSLY Kablo 1001 11 004 93,2588 TL
5 x 6 mm2 YSLY Kablo 1001 11 005 115,7784 TL
4 x 10 mm2 YSLY Kablo 1001 12 004 165,9663 TL
5 x 10 mm2 YSLY Kablo 1001 12 005 208,4700 TL
4 x 16 mm2 YSLY Kablo 1001 13 004 253,5992 TL
5 x 16 mm2 YSLY Kablo 1001 13 005 331,8090 TL
4 x 25 mm2 YSLY Kablo 1001 14 004 408,6975 TL
5 x 25 mm2 YSLY Kablo 1001 14 005 514,6545 TL
BİRTFLEX 552-H HSLH Kablo (Halojensiz Bükümlü , TS/DIN EN 50334 -30/+70  IEC 60332-3 
2 x 1,5 mm OZ Bükülü HSLH Kablo 1962 08 002 13,9434 TL
3 x 1,5 mm OZ Bükülü HSLH Kablo 1962 08 003 19,3821 TL
4 x 1,5 mm OZ Bükülü HSLH Kablo 1962 08 004 25,3598 TL
5 x 1,5 mm OZ Bükülü HSLH Kablo 1962 08 005 31,2366 TL
7 x 1,5 mm OZ Bükülü HSLH Kablo 1962 08 007 42,9086 TL
10 x 1,5 mm OZ Bükülü HSLH Kablo 1962 08 010 63,1937 TL
12 x 1,5 mm OZ Bükülü HSLH Kablo 1962 08 012 73,4840 TL
20 x 1,5 mm OZ Bükülü HSLH Kablo 1962 08 020 125,6034 TL
2 x 2,5 mm OZ Bükülü HSLH Kablo 1962 09 002 22,5362 TL
3 x 2,5 mm OZ Bükülü HSLH Kablo 1962 09 003 31,3194 TL
4 x 2,5 mm OZ Bükülü HSLH Kablo 1962 09 004 41,1013 TL
5 x 2,5 mm OZ Bükülü HSLH Kablo 1962 09 005 50,8207 TL
10 x 2,5 mm OZ Bükülü HSLH Kablo 1962 09 010 105,5333 TL
4 x 4 mm OZ Bükülü HSLH Kablo 1962 10 004 65,2029 TL
4 x 6 mm OZ Bükülü HSLH Kablo 1962 11 004 96,0366 TL
5 x 4 mm OZ Bükülü HSLH Kablo 1962 10 005 80,8853 TL
5 x 6 mm OZ Bükülü HSLH Kablo 1962 11 005 119,1844 TL
BİRTFLEX 555-CY/H05VVC4V5-K (NYSLYCYÖ) Bükülü,Örgülü ,Bakır Blendajlı 30MHz (Nemli,Islak,Yağlı ortam) 
2 x 1,5 mm Bükülü NYSLYCYÖ Kablo 1010 08 002 33,5161 TL
3 x 1,5 mm Bükülü NYSLYCYÖ Kablo 1010 08 003 40,5146 TL
4 x 1,5 mm Bükülü NYSLYCYÖ Kablo 1010 08 004 49,9034 TL
5 x 1,5 mm Bükülü NYSLYCYÖ Kablo 1010 08 005 60,0974 TL
7 x 1,5 mm Bükülü NYSLYCYÖ Kablo 1010 08 007 74,2906 TL
10 x 1,5 mm Bükülü NYSLYCYÖ Kablo 1010 08 010 105,7457 TL
20 x 1,5 mm Bükülü NYSLYCYÖ Kablo 1010 08 020 194,9597 TL
25 x 1,5 mm Bükülü NYSLYCYÖ Kablo 1010 08 025 239,1008 TL
30 x 1,5 mm Bükülü NYSLYCYÖ Kablo 1010 08 030 272,4083 TL
3 x 2,5 mm Bükülü NYSLYCYÖ Kablo 1010 09 003 57,1869 TL
4 x 2,5 mm Bükülü NYSLYCYÖ Kablo 1010 09 004 71,8602 TL
5 x 2,5 mm Bükülü NYSLYCYÖ Kablo 1010 09 005 85,9637 TL
7 x 2,5 mm Bükülü NYSLYCYÖ Kablo 1010 09 007 109,5789 TL
10 x 2,5 mm Bükülü NYSLYCYÖ Kablo 1010 09 010 157,9806 TL
12 x 2,5 mm Bükülü NYSLYCYÖ Kablo 1010 09 012 178,5764 TL
2 x 0,75 mm Bükülü NYSLYCYÖ Kablo 1010 06 002 24,2141 TL
3 x 0,75 mm Bükülü NYSLYCYÖ Kablo 1010 06 003 29,1116 TL
4 x 0,75 mm Bükülü NYSLYCYÖ Kablo 1010 06 004 34,2910 TL
8 x 0,75 mm Bükülü NYSLYCYÖ Kablo 1010 06 008 55,5066 TL
10 x 0,75 mm Bükülü NYSLYCYÖ Kablo 1010 06 010 68,8693 TL
20 x 0,75 mm Bükülü NYSLYCYÖ Kablo 1010 06 020 119,3207 TL
30 x 0,75 mm Bükülü NYSLYCYÖ Kablo 1010 06 030 167,8544 TL
2 x 0,50 mm Bükülü NYSLYCYÖ Kablo 1010 05 002 21,0376 TL
3 x 0,50 mm Bükülü NYSLYCYÖ Kablo 1010 05 003 23,9980 TL
4 x 0,50 mm Bükülü NYSLYCYÖ Kablo 1010 05 004 28,6300 TL
6 x 0,50 mm Bükülü NYSLYCYÖ Kablo 1010 05 006 37,7374 TL
10 x 0,50 mm Bükülü NYSLYCYÖ Kablo 1010 05 010 55,3385 TL
16 x 0,50 mm Bükülü NYSLYCYÖ Kablo 1010 05 016 78,4916 TL
20 x 0,50 mm Bükülü NYSLYCYÖ Kablo 1010 05 020 95,1095 TL
30 x 0,50 mm Bükülü NYSLYCYÖ Kablo 1010 05 030 130,4378 TL
2 x 1 mm Bükülü NYSLYCYÖ Kablo 1010 07 002 28,0364 TL
3 x 1 mm Bükülü NYSLYCYÖ Kablo 1010 07 003 33,4196 TL
4 x 1 mm Bükülü NYSLYCYÖ Kablo 1010 07 004 39,7179 TL
5 x 1 mm Bükülü NYSLYCYÖ Kablo 1010 07 005 46,9487 TL
8 x 1 mm Bükülü NYSLYCYÖ Kablo 1010 07 008 65,3209 TL
10 x 1 mm Bükülü NYSLYCYÖ Kablo 1010 07 010 82,3348 TL
16 x 1 mm Bükülü NYSLYCYÖ Kablo 1010 07 016 119,5028 TL
20 x 1 mm Bükülü NYSLYCYÖ Kablo 1010 07 020 148,0328 TL
24 x 1 mm Bükülü NYSLYCYÖ Kablo 1010 07 024 173,3777 TL
30 x 1 mm Bükülü NYSLYCYÖ Kablo 1010 07 030 205,4812 TL
LIYCY-PF EKRANLI DATA KABLOSU  IEC 60228 Sınıf 5, TS/DIN EN 60228 Sınıf  NİSAN 2021  FİYAT LİSTESİ
2 x 2 x 0,22 mm LIYCY  Ekranlı Data Kablosu                              1104 02 002    13,0824 TL
3 x 2 x 0,22 mm LIYCY  Ekranlı Data Kablosu 1104 02 003   15,7284 TL
4 x 2 x 0,22 mm LIYCY  Ekranlı Data Kablosu 1104 02 004   18,3645 TL
2 x 2 x 0,50 mm LIYCY  Ekranlı Data Kablosu 1104 05 002   18,6293 TL
3 x 2 x 0,50 mm LIYCY  Ekranlı Data Kablosu 1104 05 003   22,6787 TL
4 x 2 x 0,50 mm LIYCY  Ekranlı Data Kablosu 1104 05 004   27,7091 TL
2 x 2 x 1,50 mm LIYCY  Ekranlı Data Kablosu 1104 08 002    35,8269 TL
3 x 2 x 1,50 mm LIYCY  Ekranlı Data Kablosu 1104 08 003   47,4739 TL
4 x 2 x 1,50 mm LIYCY  Ekranlı Data Kablosu 1104 08 004   60,4328 TL
LIHCH HFFR Ekranlı Data Kablosu KOD   FİYAT
2 x 0,22 mm LIHCH (HFFR) Ekranlı Data Kablosu 1903 02 002  4,4668 TL
3 x 0,22 mm LIHCH (HFFR) Ekranlı Data Kablosu 1903 02 003  5,4174 TL
4 x 0,22 mm LIHCH (HFFR) Ekranlı Data Kablosu 1903 02 004  6,6142 TL
5 x 0,22 mm LIHCH (HFFR) Ekranlı Data Kablosu 1903 02 005  7,7984 TL
7 x 0,22 mm LIHCH (HFFR) Ekranlı Data Kablosu 1903 02 007  9,6280 TL
10 x 0,22 mm LIHCH (HFFR) Ekranlı Data Kablosu 1903 02 010  13,0038 TL
2 x 0,50 mm LIHCH (HFFR) Ekranlı Data Kablosu 1903 05 002 5,9738 TL
3 x 0,50 mm LIHCH (HFFR) Ekranlı Data Kablosu 1903 05 003 7,6209 TL
4 x 0,50 mm LIHCH (HFFR) Ekranlı Data Kablosu 1903 05 004 9,5477 TL
5 x 0,50 mm LIHCH (HFFR) Ekranlı Data Kablosu 1903 05 005 11,6527 TL
7 x 0,50 mm LIHCH (HFFR) Ekranlı Data Kablosu 1903 05 007 15,3952 TL
10 x 0,50 mm LIHCH (HFFR) Ekranlı Data Kablosu 1903 05 010 22,1856 TL
2 x 0,75 mm LIHCH (HFFR) Ekranlı Data Kablosu 1903 06 002 7,4324 TL
3 x 0,75 mm LIHCH (HFFR) Ekranlı Data Kablosu 1903 06 003 9,4488 TL
4 x 0,75 mm LIHCH (HFFR) Ekranlı Data Kablosu 1903 06 004 12,0992 TL
2 x 1 mm LIHCH (HFFR) Ekranlı Data Kablosu 1903 07 002 8,5977 TL
3 x 1 mm LIHCH (HFFR) Ekranlı Data Kablosu 1903 07 003 11,6054 TL
4 x 1 mm LIHCH (HFFR) Ekranlı Data Kablosu 1903 07 004 15,0011 TL
2 x 1,5 mm LIHCH (HFFR) Ekranlı Data Kablosu 1903 08 002 11,5159 TL
3 x 1,5 mm LIHCH (HFFR) Ekranlı Data Kablosu 1903 08 003 15,2400 TL
4 x 1,5 mm LIHCH (HFFR) Ekranlı Data Kablosu 1903 08 004 19,7657 TL
7 x 1,5 mm LIHCH (HFFR) Ekranlı Data Kablosu 1903 08 007 32,8800 TL
10 x 1,5 mm LIHCH (HFFR) Ekranlı Data Kablosu 1903 08 010 47,2580 TL
20 x 1,5 mm LIHCH (HFFR) Ekranlı Data Kablosu 1903 08 020 94,8958 TL
2 x 2,5 mm LIHCH (HFFR) Ekranlı Data Kablosu 1903 09 002 17,6347 TL
3 x 2,5 mm LIHCH (HFFR) Ekranlı Data Kablosu 1903 09 003 24,0801 TL
4 x 2,5 mm LIHCH (HFFR) Ekranlı Data Kablosu 1903 09 004 31,2245 TL
5x 2,5 mm LIHCH (HFFR) Ekranlı Data Kablosu 1903 09 005 39,3890 TL
LIHCH FE180 PH120 KOD FİYAT
2 x 0,50 mm LIHCH FE180 PH120 H.Free Kablo 1917 05 002 7,7173 TL
3 x 0,50 mm LIHCH FE180 PH120 H.Free Kablo 1917 05 003 10,1846 TL
4 x 0,50 mm LIHCH FE180 PH120 H.Free Kablo 1917 05 004 12,6917 TL
2 x 0,75 mm LIHCH FE180 PH120 H.Free Kablo 1917 06 002 8,9669 TL
3 x 0,75 mm LIHCH FE180 PH120 H.Free Kablo 1917 06 003 11,7428 TL
4 x 0,75 mm LIHCH FE180 PH120 H.Free Kablo 1917 06 004 14,7341 TL
2 x 1,50 mm LIHCH FE180 PH120 H.Free Kablo 1917 08 002 13,4834 TL
3 x 1,50 mm LIHCH FE180 PH120 H.Free Kablo 1917 08 003 18,2960 TL
4 x 1,50 mm LIHCH FE180 PH120 H.Free Kablo 1917 08 004 23,2140 TL
2 x 2,50 mm LIHCH FE180 PH120 H.Free Kablo 1917 09 002 20,2401 TL
3 x 2,50 mm LIHCH FE180 PH120 H.Free Kablo 1917 09 003 27,3147 TL
4 x 2,50 mm LIHCH FE180 PH120 H.Free Kablo 1917 09 004 35,0954 TL
LIH(St)H FE180 PH120 KOD FİYAT
2 x 0,75 mm LIH(St)H FE180 PH120 H.Free Kablo 1918 06 002 8,1243 TL
3 x 0,75 mm LIH(St)H FE180 PH120 H.Free Kablo 1918 06 003 10,6550 TL
4 x 0,75 mm LIH(St)H FE180 PH120 H.Free Kablo 1918 06 004 13,0742 TL
2 x 1,50 mm LIH(St)H FE180 PH120 H.Free Kablo 1918 08 002 12,3429 TL
3 x 1,50 mm LIH(St)H FE180 PH120 H.Free Kablo 1918 08 003 16,5738 TL
4 x 1,50 mm LIH(St)H FE180 PH120 H.Free Kablo 1918 08 004 20,7919 TL
2 x 2,50 mm LIH(St)H FE180 PH120 H.Free Kablo 1918 09 002 18,0145 TL
3 x 2,50 mm LIH(St)H FE180 PH120 H.Free Kablo 1918 09 003 25,1384 TL
4 x 2,50 mm LIH(St)H FE180 PH120 H.Free Kablo 1918 09 004 31,5672 TL
LIH(St)CH KABLO ( AL.Folyolu Bakır Ekranlı HFFR Data Kablosu) -30/+70 Deerece Çalışma Sıcaklığı
2 x 0,22 mm LIH(St)CH Kablo 1907 02 002 5,2347 TL
3 x 0,22 mm LIH(St)CH Kablo 1907 02 003 6,0353 TL
4 x 0,22 mm LIH(St)CH Kablo 1907 02 004 7,2102 TL
2 x 0,50 mm LIH(St)CH Kablo 1907 05 002 6,1347 TL
3 x 0,50 mm LIH(St)CH Kablo 1907 05 002 7,9099 TL
4 x 0,50 mm LIH(St)CH Kablo 1907 05 002 10,0610 TL
2 x 0,75 mm LIH(St)CH Kablo 1907 06 002 7,5870 TL
3 x 0,75 mm LIH(St)CH Kablo 1907 06 002 10,1981 TL
4 x 0,75 mm LIH(St)CH Kablo 1907 06 002 13,0677 TL
2 x 1,50 mm LIH(St)CH Kablo 1907 08 002  12,0330 TL
3 x 1,50 mm LIH(St)CH Kablo 1907 08 003  16,1661 TL
4 x 1,50 mm LIH(St)CH Kablo 1907 08 004  20,4762 TL
5 x 1,50 mm LIH(St)CH Kablo 1907 08 005 25,8710 TL
7 x 1,50 mm LIH(St)CH Kablo 1907 08 007 33,4841 TL
2 x 2,50 mm LIH(St)CH Kablo 1907 09 002  18,2490 TL
3 x 2,50 mm LIH(St)CH Kablo 1907 09 003 24,7962 TL
4 x 2,50 mm LIH(St)CH Kablo 1907 09 004 31,6659 TL
5 x 2,50 mm LIH(St)CH Kablo 1907 09 005 40,0248 TL
7 x 2,50 mm LIH(St)CH Kablo 1907 09 007 52,9659 TL
KOAKSİYEL KABLOLAR    
RG59/U-4F  75 Ohm CU PVC TV Kablosu 1301 04 059 2,8474 TL
RG59/U-6F  75 Ohm CU PVC TV Kablosu 1301 04 059 3,2893 TL
RG6/U-4F  75 Ohm CU PVC TV Kablosu 1301 04 006 3,7802 TL
RG6/U-6F  Class B E 75 Ohm CU PVC TV Kablosu 1301 06 006 4,2117 TL
RG11/U-4F  75 Ohm CU PVC TV Kablosu 1301 04 011 7,5499 TL
RG11/U-6F  75 Ohm CU PVC TV Kablosu 1301 06 011 8,3214 TL
RG59/U-4F(AL) 75 Ohm PVC-AL TV Kablosu 1302 04 059 2,0331 TL
RG6/U-4F(AL) 75 Ohm Class  C.E PVC TV Kablosu 1302 04 006 2,6365 TL
RG6/U-6 F(AL) 75 Ohm Class  PVC-AL TV Kablosu 1303 04 006 2,1668 TL
RG11/U-4 F(AL) 75 Ohm Class  PVC-AL TV Kablosu 1302 04 011 6,1570 TL
RG11/U-4 F(AL) 75 Ohm Class  PVC-CCS TV Kablosu 1303 04 011 3,7649 TL
RG6/U-4 FPE 75 Ohm RG-PE-CU PVC TV Kablo 1304 04 006 3,7259 TL
RG6/U-6 FPE 75 Ohm RG-FPE-CU PVC TV Kablo 1304 06 006 4,3329 TL
RG11/U-4 FPE 75 Ohm RG-FPE-CU PVC TV Kablo 1304 04 011 7,9116 TL
RG11/U-6 FPE 75 Ohm RG-FPE-CU PVC TV Kablo 1304 06 011 8,8523 TL
RG59/U-4FHF H.FREE 75 Ohm CU PVC TV Kablosu 1305 04 059 3,1189 TL
RG59/U-6FHF H.FREE75 Ohm CU PVC TV Kablosu 1305 06 059 3,5608 TL
RG6/U-6FHF Class B.E  H.FREE75 Ohm CU PVC TV Kablosu 1305 06 006 4,6478 TL
RG11/U-4FHF H.FREE75 Ohm CU PVC TV Kablosu 1305 04 011 8,4206 TL
RG11/U-6FHF Class B.E  H.FREE75 Ohm CU PVC TV Kablosu 1305 06 011 9,3266 TL
RG 58 /CU  CATV/CCTV Uydu Yayın Kablosu 1306 01 058 5,0543 TL
RG 213 U  CATV/CCTV Uydu Yayın Kablosu 1306 01 213 19,0761 TL
RG 58 /CU  HFFR CATV/CCTV Uydu Yayın Kablosu 1306 01 058 5,9292 TL
RG 213 U  HFFR CATV/CCTV Uydu Yayın Kablosu 1306 01 213 21,5247 TL
8 x 0,25 mm2 DT-8 Ekranlı Diafon Kablosu 1214 03 008 4,4464 TL
COAX+2×0,22+2×0,50  CCTV Kamera Kablosu  1201 02 504  5,7484 TL
COAX+3×0,22+1×0,50  CCTV Kamera Kablosu   1201 02 506  5,5582 TL
COAX+12×0,22  CCTV Kamera Kablosu 1202 02 012 9,4597 TL
COAX+2×0,22  CCTV Kamera Kablosu 1202 02 002 3,7128 TL
COAX+2×0,22+2×0,50  HFFR CCTV Kamera Kablosu 1929 02 504 6,1390 TL
COAX+3×0,22+1×0,50  HFFR CCTV Kamera Kablosu 1929 02 506 5,9072 TL
COAX(AL)+2×0,22+2×0,50  HFFR CCTV Kamera Kablosu 1929 02 504  5,4485 TL
COAX(AL)+4×0,22  HFFR CCTV Kamera Kablosu 1929 02 507 4,7767 TL
COAX(AL)+12×0,22  COAX+ CCTV Görüntülü Diafon Kablosu 1929 02 512 9,3159 TL
COAX(AL)+12×0,22  COAX+ CCTV Görüntülü Diafon Kablosu 1202 02 512 9,4597 TL
YANGIN İHBAR KABLOLARI KOD FİYAT
1 x 2 x 0,80+0,80 J-H(St)H Bd H.Free Yangın İhbar Kablosu 1958 04 001 3,5603 TL
2 x 2 x 0,80+0,80 J-H(St)H Bd H.Free Yangın İhbar Kablosu 1958 04 002 5,4129 TL
3 x 2 x 0,80+0,80 J-H(St)H Bd H.Free Yangın İhbar Kablosu 1958 04 003 8,2118 TL
4 x 2 x 0,80+0,80 J-H(St)H Bd H.Free Yangın İhbar Kablosu 1958 04 004 10,3493 TL
6 x 2 x 0,80+0,80 J-H(St)H Bd H.Free Yangın İhbar Kablosu 1958 04 006 15,0678 TL
10 x 2 x 0,80+0,80 J-H(St)H Bd H.Free Yangın İhbar Kablosu 1958 04 010 23,9135 TL
3 x 2 x 1+0,80 J-H(St)H Bd H.Free Yangın İhbar Kablosu 1958 06 003 11,3217 TL
4 x 2 x 1+0,80 J-H(St)H Bd H.Free Yangın İhbar Kablosu 1958 06 004 14,9498 TL
10 x 2 x 1+0,80 J-H(St)H Bd H.Free Yangın İhbar Kablosu 1958 06 010 34,9001 TL
1 x 2 x 1,5 + 0,80 J-H(St)H Bd H.Free Yangın İhbar Kablosu 1958 08 001 7,3128 TL
2 x 2 x 1,5 + 0,80 J-H(St)H Bd H.Free Yangın İhbar Kablosu 1958 08 002 12,7003 TL
3 x 2 x 1,5 + 0,80 J-H(St)H Bd H.Free Yangın İhbar Kablosu 1958 08 003 20,2118 TL
4 x 2 x 1,5 + 0,80 J-H(St)H Bd H.Free Yangın İhbar Kablosu 1958 01 004 26,2231 TL
6 x 2 x 1,5 + 0,80 J-H(St)H Bd H.Free Yangın İhbar Kablosu 1958 01 006 38,6880 TL
1 x 2 x 1,5 + 1,50 J-H(St)H Bd H.Free Yangın İhbar Kablosu 1958 08 001 8,9509 TL
2 x 2 x 1,5 + 1,50 J-H(St)H Bd H.Free Yangın İhbar Kablosu 1958 08 002 14,3633 TL
1 x 2 x 0,80+0,80 J-H(St)H Bd H.Free Yangın İhbar Kablosu FE180 PH120 1921 04 001 4,4687 TL
2 x 2 x 0,80+0,80 J-H(St)H Bd H.Free Yangın İhbar Kablosu FE180 PH120 1921 04 002 6,8483 TL
4 x 2 x 0,80+0,80 J-H(St)H Bd H.Free Yangın İhbar Kablosu FE180 PH120 1921 04 004 12,6485 TL
10 x 2 x 0,80+0,80 J-H(St)H Bd H.Free Yangın İhbar Kablosu FE180 PH120 1921 04 010 32,1356 TL
1 x 2 x 1+0,80 J-H(St)H Bd H.Free Yangın İhbar Kablosu FE180 PH120 1921 06 001 5,7567 TL
2 x 2 x 1+0,80 J-H(St)H Bd H.Free Yangın İhbar Kablosu FE180 PH120 1921 06 002 9,3781 TL
1 x 2 x 1,5+0,80 J-H(St)H Bd H.Free Yangın İhbar Kablosu FE180 PH120 1921 08 001 8,5686 TL
2 x 2 x 1,5+0,80 J-H(St)H Bd H.Free Yangın İhbar Kablosu FE180 PH120 1921 08 002 14,7203 TL
3 x 2 x 1,5+0,80 J-H(St)H Bd H.Free Yangın İhbar Kablosu FE180 PH120 1921 08 003 24,8572 TL
4 x 2 x 1,5+0,80 J-H(St)H Bd H.Free Yangın İhbar Kablosu FE180 PH120 1921 08 004 32,6032 TL
10 x 2 x 1,5+0,80 J-H(St)H Bd H.Free Yangın İhbar Kablosu FE180 PH120 1921 08 010 79,6335 TL
YANMAZ SİLİKON KABLOLAR (-60 / +180 Derece) Renk:Kırmızı KOD FİYAT
2 x 0,50 Yanmaz Silikon Kauçuk Kablo 1707 05 002 6,0834 TL
3 x 0,50 Yanmaz Silikon Kauçuk Kablo 1707 05 003 7,6713 TL
4 x 0,50 Yanmaz Silikon Kauçuk Kablo 1707 05 004 9,9433 TL
2 x 1,50 Yanmaz Silikon Kauçuk Kablo 1707 08 002 10,3796 TL
3 x 1,50 Yanmaz Silikon Kauçuk Kablo 1707 08 003 14,2460 TL
4 x 1,50 Yanmaz Silikon Kauçuk Kablo 1707 08 004 17,7733 TL
5 x 1,50 Yanmaz Silikon Kauçuk Kablo 1707 08 005 23,5897 TL
7 x 1,50 Yanmaz Silikon Kauçuk Kablo 1707 08 007 29,1790 TL
10 x 1,50 Yanmaz Silikon Kauçuk Kablo 1707 08 010 45,5007 TL
12 x 1,50 Yanmaz Silikon Kauçuk Kablo 1707 08 012 51,8317 TL
14 x 1,50 Yanmaz Silikon Kauçuk Kablo 1707 08 014 60,0147 TL
16 x 1,50 Yanmaz Silikon Kauçuk Kablo 1707 08 016 67,6523 TL
20 x 1,50 Yanmaz Silikon Kauçuk Kablo 1707 08 020 85,6294 TL
24 x 1,50 Yanmaz Silikon Kauçuk Kablo 1707 08 024 101,3050 TL
30 x 1,50 Yanmaz Silikon Kauçuk Kablo 1707 08 030 122,8600 TL
2 x 2,50 Yanmaz Silikon Kauçuk Kablo 1707 09 002  15,5099 TL
3 x 2,50 Yanmaz Silikon Kauçuk Kablo 1707 09 003  21,4176 TL
4 x 2,50 Yanmaz Silikon Kauçuk Kablo 1707 09 004 27,0048 TL
5 x 2,50 Yanmaz Silikon Kauçuk Kablo 1707 09 005 35,6659 TL
10 x 2,50 Yanmaz Silikon Kauçuk Kablo 1707 09 010 69,8735 TL
20 x 2,50 Yanmaz Silikon Kauçuk Kablo 1707 09 020 136,1759 TL
30 x 2,50 Yanmaz Silikon Kauçuk Kablo 1707 09 030 198,3059 TL
2 x 4 Yanmaz Silikon Kauçuk Kablo 1707 10 002 24,7742 TL
3 x 4 Yanmaz Silikon Kauçuk Kablo 1707 10 003 33,3384 TL
4 x 4 Yanmaz Silikon Kauçuk Kablo 1707 10 004 41,6837 TL
5 x 4 Yanmaz Silikon Kauçuk Kablo 1707 10 005 54,7133 TL
2 x 6 Yanmaz Silikon Kauçuk Kablo 1707 11 002 34,5674 TL
3 x 6 Yanmaz Silikon Kauçuk Kablo 1707 11 003 48,0845 TL
4 x 6 Yanmaz Silikon Kauçuk Kablo 1707 11 004 58,9570 TL
5 x 6 Yanmaz Silikon Kauçuk Kablo 1707 11 005 78,4821 TL
2 x 10 Yanmaz Silikon Kauçuk Kablo 1707 12 002 58,3634 TL
3 x 10 Yanmaz Silikon Kauçuk Kablo 1707 12 003 77,7833 TL
4 x 10 Yanmaz Silikon Kauçuk Kablo 1707 12 004 97,8115 TL
5 x 10 Yanmaz Silikon Kauçuk Kablo 1707 12 005 128,5460 TL
2 x 16 Yanmaz Silikon Kauçuk Kablo 1707 13 002 87,6667 TL
3 x 16 Yanmaz Silikon Kauçuk Kablo 1707 13 003  117,4760 TL
4 x 16 Yanmaz Silikon Kauçuk Kablo 1707 13 004  148,0689 TL
5 x 16 Yanmaz Silikon Kauçuk Kablo 1707 13 005  193,9331 TL
2 x 1 Yanmaz Silikon Kauçuk Kablo 1707 07 002  8,9234 TL
3 x 1 Yanmaz Silikon Kauçuk Kablo 1707 07 003  11,5564 TL
4 x 1 Yanmaz Silikon Kauçuk Kablo 1707 07 004  14,9665 TL
5 x 1 Yanmaz Silikon Kauçuk Kablo 1707 07 005  17,8705 TL
2 x 0,75 Yanmaz Silikon Kauçuk Kablo 1707 06 002 7,3687 TL
3 x 0,75 Yanmaz Silikon Kauçuk Kablo 1707 06 003 10,0721 TL
4 x 0,75 Yanmaz Silikon Kauçuk Kablo 1707 06 004 12,3981 TL
5 x 0,75 Yanmaz Silikon Kauçuk Kablo 1707 06 005 15,4329 TL
10 x 0,75 Yanmaz Silikon Kauçuk Kablo 1707 06 010 30,8376 TL
2 x 0,75 SIMH-FR / FE-180 Yanmaz Kauçuk Kablo 1711 06 002  7,4353 TL
3 x 0,75 SIMH-FR / FE-180 Yanmaz Kauçuk Kablo 1711 06 003 10,1539 TL
4 x 0,75 SIMH-FR / FE-180 Yanmaz Kauçuk Kablo 1711 06 004 12,4880 TL
5 x 0,75 SIMH-FR / FE-180 Yanmaz Kauçuk Kablo 1711 06 005 16,0755 TL
10 x 0,75 SIMH-FR / FE-180 Yanmaz Kauçuk Kablo 1711 06 010 31,0462 TL
2 x 1,5 SIMH-FR / FE-180 Yanmaz Kauçuk Kablo 1711 08 002 10,8346 TL
3 x 1,5 SIMH-FR / FE-180 Yanmaz Kauçuk Kablo 1711 08 003 14,8558 TL
4 x 1,5 SIMH-FR / FE-180 Yanmaz Kauçuk Kablo 1711 08 004 18,5193 TL
5 x 1,5 SIMH-FR / FE-180 Yanmaz Kauçuk Kablo 1711 08 005 23,7265 TL
2 x 2,5 SIMH-FR / FE-180 Yanmaz Kauçuk Kablo 1711 09 002 16,7343 TL
3 x 2,5 SIMH-FR / FE-180 Yanmaz Kauçuk Kablo 1711 09 003 22,3161 TL
4 x 2,5 SIMH-FR / FE-180 Yanmaz Kauçuk Kablo 1711 09 004 28,1173 TL
5 x 2,5 SIMH-FR / FE-180 Yanmaz Kauçuk Kablo 1711 09 005 35,8467 TL
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Sitemizde Gösterilen Fiyatlar Bilgilendirme Amaçlıdır.