0532 520 32 20 gataelektrik@gmail.com
HES KABLO FİYAT LİSTESİ 2024
USD
ABD Doları
33.0818
EUR
Euro
36.0530

           

HES KABLO FİYAT LİSTESİ
H05Z1-U 1 mm H.Free NYA 12,90 TL H05V-U  1 mm PVC NYA Kablo 12,20 TL
H05Z1-U 1,5 mm H.Free NYA 18,10 TL H05V-U  1,5 mm PVC NYA Kablo 17,20 TL
H05Z1-U 2,5 mm H.Free NYA 29,10 TL H05V-U  2,5 mm PVC NYA Kablo 28,00 TL
H05Z1-U 4 mm H.Free NYA 46,60 TL H05V-U  4 mm PVC NYA Kablo 44,70 TL
H05Z1-U 6 mm H.Free NYA 69,00 TL H05V-U  6 mm PVC NYA Kablo 66,30 TL
H05Z1-R 10 mm H.Free NYA 121,90 TL H05V-R  10 mm PVC NYA Kablo 118,60 TL
H05Z1-R 16 mm H.Free NYA 188,70 TL H05V-R  16 mm PVC NYA Kablo 186,10 TL
H05Z1-R 25 mm H.Free NYA 298,80 TL H05V-R  25 mm PVC NYA Kablo 292,00 TL
H05Z1-R 35 mm H.Free NYA 403,40 TL H05V-R  35 mm PVC NYA Kablo 397,00 TL
H05Z1-U 50 mm H.Free NYA 545,30 TL H05V-R  50 mm PVC NYA Kablo 540,00 TL
H05Z1-U 70 mm H.Free NYA 776,50 TL H05V-R  70 mm PVC NYA Kablo 763,00 TL
H05Z1-U 95 mm H.Free NYA 1074,00 TL H05V-R  95 mm PVC NYA Kablo 1056,00 TL
H05Z1-U 120 mm H.Free NYA 1346,00 TL H05V-R  120 mm PVC NYA Kablo 1333,00 TL
H05Z1-U 150 mm H.Free NYA 1670,00 TL H05V-R  150 mm PVC NYA Kablo 1655,00 TL
H05Z1-U 185 mm H.Free NYA 2084,00 TL H05V-R  185 mm PVC NYA Kablo 2060,00 TL
H05Z1-U 240 mm H.Free NYA 2712,00 TL H05V-R  240 mm PVC NYA Kablo 2694,00 TL
H05Z1-U 300 mm H.Free NYA 3450,00 TL H05V-R  300 mm PVC NYA Kablo 3437,00 TL
HES 2024  H05Z1-K,  (LSOH) HF NYAF   HES 2024 H05V-K, H07V-K (NYAF) PVC  
H05Z1-K  0,75 mm H.Free NYAF 3,89 TL H05V-K  0,75 mm PVC NYAF Kablo 9,90 TL
H05Z1-K  1 mm H.Free NYAF 5,01 TL H05V-K  1 mm PVC NYAF Kablo 12,60 TL
H07Z1-K  1,5 mm H.Free NYAF 7,11 TL H07V-K  1,5 mm PVC NYAF Kablo 17,40 TL
H07Z1-K  2,5 mm H.Free NYAF 11,70 TL H07V-K  2,5 mm PVC NYAF Kablo 28,40 TL
H07Z1-K  4 mm H.Free NYAF 17,85 TL H07V-K  4 mm PVC NYAF Kablo 45,50 TL
H07Z1-K  6 mm H.Free NYAF 26,55 TL H07V-K  6 mm PVC NYAF Kablo 67,20 TL
H07Z1-K  10 mm H.Free NYAF 47,40 TL H07V-K  10 mm PVC NYAF Kablo 119,80 TL
H07Z1-K  16 mm H.Free NYAF 72,90 TL H07V-K  16 mm PVC NYAF Kablo 187,50 TL
H07Z1-K  25 mm H.Free NYAF 114,00 TL H07V-K  25 mm PVC NYAF Kablo 294,80 TL
H07Z1-K  35 mm H.Free NYAF 159,50 TL H07V-K  35 mm PVC NYAF Kablo 401,70 TL
H07Z1-K  50 mm H.Free NYAF 225,00 TL H07V-K  50 mm PVC NYAF Kablo 543,10 TL
H07Z1-K  70 mm H.Free NYAF 315,00 TL H07V-K  70 mm PVC NYAF Kablo 771,30 TL
H07Z1-K  95 mm H.Free NYAF 421,00 TL H07V-K  95 mm PVC NYAF Kablo 1071,00 TL
H07Z1-K  120 mm H.Free NYAF 539,00 TL H07V-K  120 mm PVC NYAF Kablo 1341,00 TL
H07Z1-K  150 mm H.Free NYAF 672,00 TL H07V-K  150 mm PVC NYAF Kablo 1665,00 TL
H07Z1-K  185 mm H.Free NYAF 817,00 TL H07V-K  185 mm PVC NYAF Kablo 2070,00 TL
H07Z1-K  240 mm H.Free NYAF 1082,00 TL H07V-K  240 mm PVC NYAF Kablo 2710,00 TL
HES 2024  NHXMH (052XZ1-U, 052XZ1-R)     FİYAT HES 2024  NVV (NYM) 300/500 V  PVC FİYAT
NHXMH  2×1,5 mm H.Free Kablo 51,40 TL NYM  2×1,5 mm PVC Kablo 44,50 TL
NHXMH  2×2,5 mm H.Free Kablo 74,40 TL NYM  2×2,5 mm PVC Kablo 67,50 TL
NHXMH  2×4 mm H.Free Kablo 113,30 TL NYM  2×4 mm PVC Kablo 102,80 TL
NHXMH  2×6 mm H.Free Kablo 156,60 TL NYM  2×6 mm PVC Kablo 145,10 TL
NHXMH  2×10 mm H.Free Kablo 268,200 TL NYM  2×10 mm PVC Kablo 260,30 TL
NHXMH  2×16 mm H.Free Kablo 413,60 TL NYM  2×16 mm PVC Kablo 408,90 TL
NHXMH  3×1,5 mm H.Free Kablo 67,80 TL NYM  2×25 mm PVC Kablo 623,30 TL
NHXMH  3×2,5 mm H.Free Kablo 100,10 TL NYM  2×35 mm PVC Kablo 840,60 TL
NHXMH  3×4 mm H.Free Kablo 156,60 TL NYM  3×1,5 mm PVC Kablo 60,20 TL
NHXMH  3×6 mm H.Free Kablo 225,50 TL NYM  3×2,5 mm PVC Kablo 94,60 TL
NHXMH  3×10 mm H.Free Kablo 386,40 TL NYM  3×4 mm PVC Kablo 146,80 TL
NHXMH  3×16 mm H.Free Kablo 589,50 TL NYM  3×6 mm PVC Kablo 214,60 TL
NHXMH  4×1,5 mm H.Free Kablo 85,90 TL NYM  3×10 mm PVC Kablo 377,70 TL
NHXMH  4×2,5 mm H.Free Kablo 129,30 TL NYM  3×16 mm PVC Kablo 588,60 TL
NHXMH  4×4 mm H.Free Kablo 205,50 TL NYM  3×25 mm PVC Kablo 927,30 TL
NHXMH  4×6 mm H.Free Kablo 296,50 TL NYM  3×35 mm PVC Kablo 1262,00 TL
NHXMH  4×10 mm H.Free Kablo 494,60 TL NYM  4×1,5 mm PVC Kablo 79,10 TL
NHXMH  4×16 mm H.Free Kablo 776,00 TL NYM  4×2,5 mm PVC Kablo 125,00 TL
NHXMH  5×1,5 mm H.Free Kablo 105,90 TL NYM  4×4 mm PVC Kablo 193,60 TL
NHXMH  5×2,5 mm H.Free Kablo 161,50 TL NYM  4×6 mm PVC Kablo 284,10 TL
NHXMH  5×4 mm H.Free Kablo 254,40 TL NYM  4×10 mm PVC Kablo 485,10 TL
NHXMH  5×6 mm H.Free Kablo 362,30 TL NYM  4×16 mm PVC Kablo 763,40 TL
NHXMH  5×10 mm H.Free Kablo 611,90 TL NYM  4×25 mm PVC Kablo 1210,00 TL
NHXMH  5×16 mm H.Free Kablo 951,50 TL NYM  4×35 mm PVC Kablo 1638,00 TL
HES 2024  052XZ1-F  (LSOH) HF TTR FİYAT NYM 5×1,5 mm PVC Kablo  100,10 TL
052XZ1-F  2×0,75 mm H.Free TTR 30,30 TL NYM  5×2,5 mm PVC Kablo 154,50 TL
052XZ1-F  2×1 mm H.Free TTR 37,70 TL NYM  5×4 mm PVC Kablo 241,80 TL
052XZ1-F  2×1,5 mm H.Free TTR 52,20 TL NYM  5×6 mm PVC Kablo 348,80 TL
052XZ1-F  2×2,5 mm H.Free TTR 76,30 TL NYM  5×10 mm PVC Kablo 608,00 TL
052XZ1-F  2×4 mm H.Free TTR 115,70 TL NYM  5×16 mm PVC Kablo 934,20 TL
052XZ1-F  2×6 mm H.Free TTR 162,30 TL NYM  5×25 mm PVC Kablo 1497,00 TL
052XZ1-F  3×0,75 mm H.Free TTR 39,20 TL NYM  5×35 mm PVC Kablo 2060,00 TL
                                        HES KABLO 2024 FİYAT LİSTESİ      0532 5203220
HES 2024  052XZ1-F  (LSOH) HF TTR L60227 IEC 71C (07VV-F) 450/750 V
052XZ1-F  3×1 mm H.Free TTR 50,50 TL HES 2024  H05VV-F (NYMHY) 300/500 V
052XZ1-F  3×1,5 mm H.Free TTR 69,10 TL TTR  2×0,75 mm PVC Kablo 25,90 TL
052XZ1-F  3×2,5 mm H.Free TTR 104,10 TL TTR  2×1 mm PVC Kablo 31,90 TL
052XZ1-F  3×4 mm H.Free TTR 160,30 TL TTR  2×1,5 mm PVC Kablo 45,00 TL
052XZ1-F  3×6 mm H.Free TTR 229,70 TL TTR  2×2,5 mm PVC Kablo 70,30 TL
052XZ1-F  3×10 mm H.Free TTR 390,40 TL TTR  2×4 mm PVC Kablo 104,90 TL
052XZ1-F  4×1 mm H.Free TTR 68,70 TL TTR  2×6 mm PVC Kablo 152,70 TL
052XZ1-F  4×1,5 mm H.Free TTR 88,70 TL TTR  2×10 mm PVC Kablo 270,20 TL
052XZ1-F  4×2,5 mm H.Free TTR 134,60 TL TTR  2×16 mm PVC Kablo 409,40 TL
052XZ1-F  4×4 mm H.Free TTR 209,70 TL TTR  2×25 mm PVC Kablo 625,10 TL
052XZ1-F  4×6 mm H.Free TTR 301,70 TL TTR  3×0,75 mm PVC Kablo 37,50 TL
052XZ1-F  4×10 mm H.Free TTR 497,50 TL TTR  3×1 mm PVC Kablo 46,20 TL
052XZ1-F  4×16 mm H.Free TTR 778,50 TL TTR  3×1,5 mm PVC Kablo 61,10 TL
052XZ1-F  5×1,5 mm H.Free TTR 107,80 TL TTR  3×2,5 mm PVC Kablo 96,30 TL
052XZ1-F  5×2,5 mm H.Free TTR 166,20 TL TTR  3×4 mm PVC Kablo 150,40 TL
052XZ1-F  5×4 mm H.Free TTR 256,50 TL TTR  3×6 mm PVC Kablo 220,10 TL
052XZ1-F  5×6 mm H.Free TTR 366,00 TL TTR  3×10 mm PVC Kablo 379,80 TL
052XZ1-F  5×10 mm H.Free TTR 612,70 TL TTR  3×16 mm PVC Kablo 600,10 TL
052XZ1-F  5×16 mm H.Free TTR 953,00 TL TTR  3×25 mm PVC Kablo 930,50 TL
052XZ1-F  7×1,5 mm H.Free TTR 168,80 TL TTR  4×0,75 mm PVC Kablo 47,90 TL
052XZ1-F  7×2,5 mm H.Free TTR 260,50 TL TTR  4×1 mm PVC Kablo 61,00 TL
052XZ1-F  10×2,5 mm H.Free TTR 373,40 TL TTR  4×1,5 mm PVC Kablo 79,70 TL
052XZ1-F  14×1,5 mm H.Free TTR 316,30 TL TTR  4×2,5 mm PVC Kablo 126,50 TL
052XZ1-F  14×2,5 mm H.Free TTR 529,40 TL TTR  4×4 mm PVC Kablo 197,20 TL
052XZ1-F  19×1,5 mm H.Free TTR 443,20 TL TTR  4×6 mm PVC Kablo 285,60 TL
052XZ1-F  19×2,5 mm H.Free TTR 708,60 TL TTR  4×10 mm PVC Kablo 492,80 TL
052XZ1-F  24×1,5 mm H.Free TTR 561,30 TL TTR  4×16 mm PVC Kablo 775,40 TL
052XZ1-F  24×2,5 mm H.Free TTR 903,10 TL TTR  4×25 mm PVC Kablo 1221,00 TL
052XZ1-F  30×1,5 mm H.Free TTR 694,70 TL TTR  4×35 mm PVC Kablo 1732,00 TL
052XZ1-F  30×2,5 mm H.Free TTR 1112,00 TL TTR  4×50 mm PVC Kablo 2414,00 TL
052XZ1-F  40×1,5 mm H.Free TTR 930,90 TL TTR  5×0,75 mm PVC Kablo 60,10 TL
052XZ1-F  40×2,5 mm H.Free TTR 1489,00 TL TTR  5×1 mm PVC Kablo 76,90 TL
HES 2024  N2XH (LSOH) KABLOLAR  0,6-1 kV TTR  5×1,5 mm PVC Kablo 101,20 TL
1 x 4 mm N2XH Kablo 55,20 TL TTR  5×2,5 mm PVC Kablo 160,50 TL
1 x 6 mm N2XH Kablo 78,70 TL TTR  5×4 mm PVC Kablo 248,30 TL
1 x 10 mm N2XH Kablo 130,30 TL TTR  5×6 mm PVC Kablo 356,90 TL
1 x 16 mm N2XH Kablo 196,00 TL TTR  5×10 mm PVC Kablo 610,70 TL
1 x 25 mm N2XH Kablo 303,30 TL TTR  5×16 mm PVC Kablo 939,20 TL
1 x 35 mm N2XH Kablo 409,30 TL TTR  5×25 mm PVC Kablo 1551,00 TL
1 x 50 mm N2XH Kablo 548,30 TL TTR  7×1,5 mm PVC Kablo 166,00 TL
1 x 70 mm N2XH Kablo 791,90 TL TTR  7×2,5 mm PVC Kablo 250,70 TL
1 x 95 mm N2XH Kablo 1078,00 TL TTR  10×1,5 mm PVC Kablo 241,30 TL
1 x 120 mm N2XH Kablo 1354,00 TL TTR  10×2,5 mm PVC Kablo 359,80 TL
1 x 150 mm N2XH Kablo 1680,00 TL TTR  14×1,5 mm PVC Kablo 299,30 TL
1 x 185 mm N2XH Kablo 2100,00 TL TTR  14×2,5 mm PVC Kablo 493,60 TL
1 x 240 mm N2XH Kablo 2724,00 TL TTR  19×1,5 mm PVC Kablo 399,10 TL
1 x 300 mm N2XH Kablo 3468,00 TL TTR  19×2,5 mm PVC Kablo 657,30 TL
1 x 400 mm N2XH Kablo 4424,00 TL TTR  24×1,5 mm PVC Kablo 487,60 TL
1 x 500 mm N2XH Kablo 5730,00 TL TTR  24×2,5 mm PVC Kablo 798,10 TL
1 x 630 mm N2XH Kablo 7526,00 TL TTR  30×1,5 mm PVC Kablo 601,70 TL
2 x 1,5 mm N2XH Kablo 56,00 TL TTR  30×2,5 mm PVC Kablo 982,80 TL
2 x 2,5 mm N2XH Kablo 81,30 TL TTR  40×1,5 mm PVC Kablo 805,50 TL
2 x 4 mm N2XH Kablo 117,60 TL TTR  40×2,5 mm PVC Kablo 1313,00 TL
2 x 6 mm N2XH Kablo 165,30 TL TTR 3×25/16 mm PVC TTR 1130,00 TL
2 x 10 mm N2XH Kablo 284,50 TL TTR 3×35/16 mm PVC TTR 1494,00 TL
2 x 16 mm N2XH Kablo 418,80 TL TTR 3×50/25 mm PVC TTR 2115,00 TL
2 x 25 mm N2XH Kablo 676,60 TL TTR 3×70/35 mm PVC TTR 2938,00 TL
2 x 35 mm N2XH Kablo 882,70 TL TTR 3×95/50 mm PVC TTR 4017,00 TL
2 x 50 mm N2XH Kablo 1180,00 TL TTR 3×120/70 mm PVC TTR 5178,00 TL
3 x 1,5 mm N2XH Kablo 74,10 TL TTR 3×150/70 mm PVC TTR 6197,00 TL
3 x 2,5 mm N2XH Kablo 110,40 TL HES 2024  YVV-U, YVV-R (NYY) 0,6/1 kV  
3 x 4 mm N2XH Kablo 163,50 TL NYY Kablo  1 x 10 mm 124,60 TL
3 x 6 mm N2XH Kablo 231,80 TL NYY Kablo  1 x 16 mm 194,40 TL
3 x 10 mm N2XH Kablo 392,10 TL NYY Kablo  1 x 25 mm 301,50 TL
3 x 16 mm N2XH Kablo 605,70 TL NYY Kablo  1 x 35 mm 405,40 TL
3 x 25 mm N2XH Kablo 941,80 TL NYY Kablo  1 x 50 mm 546,70 TL
3 x 35 mm N2XH Kablo 1261,00 TL NYY Kablo  1 x 70 mm 779,20 TL
3 x 50 mm N2XH Kablo 1774,00 TL NYY Kablo  1 x 95 mm 1076,00 TL
3 x 70 mm N2XH Kablo 2539,00 TL NYY Kablo  1 x 120 mm 1351,00 TL
3 x 95 mm N2XH Kablo 3337,00 TL NYY Kablo  1 x 150 mm 1672,00 TL
3 x 120 mm N2XH Kablo 4185,00 TL NYY Kablo  1 x 185 mm 2087,00 TL
3 x 150 mm N2XH Kablo 5206,00 TL NYY Kablo  1 x 240 mm 2718,00 TL
3 x 185 mm N2XH Kablo 6515,00 TL NYY Kablo  1 x 300 mm 3459,00 TL
3 x 240 mm N2XH Kablo 8559,00 TL NYY Kablo  1 x 400 mm 4407,00 TL
3 x 300 mm N2XH Kablo 10950,00 TL NYY Kablo  1 x 500 mm 5724,00 TL
4 x 1,5 mm N2XH Kablo 92,60 TL NYY Kablo  1 x 630 mm 7407,00 TL
4 x 2,5 mm N2XH Kablo 139,70 TL NYY Kablo  2 x 1,5 mm 50,30 TL
4 x 4 mm N2XH Kablo 211,30 TL NYY Kablo  2 x 2,5 mm 74,30 TL
4 x 6 mm N2XH Kablo 301,40 TL NYY Kablo  2 x 4 mm 113,10 TL
4 x 10 mm N2XH Kablo 500,80 TL NYY Kablo  2 x 6 mm 159,00 TL
4 x 16 mm N2XH Kablo 780,50 TL NYY Kablo  2 x 10 mm 264,60 TL
4 x 25 mm N2XH Kablo 1228,00 TL NYY Kablo  2 x 16 mm 411,10 TL
4 x 35 mm N2XH Kablo 1659,00 TL NYY Kablo  2 x 25 mm 634,70 TL
4 x 50 mm N2XH Kablo 2245,00 TL NYY Kablo  2 x 35 mm 860,90 TL
4 x 70 mm N2XH Kablo 3193,00 TL NYY Kablo  2 x 50 mm 1142,00 TL
4 x 95 mm N2XH Kablo 4415,00 TL NYY Kablo  3 x 1,5 mm 70,00 TL
4 x 120 mm N2XH Kablo 5555,00 TL NYY Kablo  3 x 2,5 mm 104,00 TL
4 x 150 mm N2XH Kablo 6880,00 TL NYY Kablo  3 x 4 mm 156,70 TL
4 x 185 mm N2XH Kablo 8655,00 TL NYY Kablo  3 x 6 mm 225,20 TL
4 x 240 mm N2XH Kablo 11328,00 TL NYY Kablo  3 x 10 mm 381,20 TL
4 x 300 mm N2XH Kablo 14457,00 TL NYY Kablo  3 x 16 mm 592,10 TL
5 x 1,5 mm N2XH Kablo 114,40 TL NYY Kablo  3 x 25 mm 932,90 TL
5 x 2,5 mm N2XH Kablo 169,30 TL NYY Kablo  3 x 35 mm 1240,00 TL
5 x 4 mm N2XH Kablo 258,60 TL NYY Kablo  3 x 50 mm 1674,00 TL
5 x 6 mm N2XH Kablo 369,80 TL NYY Kablo  3 x 70 mm 2366,00 TL
5 x 10 mm N2XH Kablo 613,80 TL NYY Kablo  3 x 95 mm 3280,00 TL
5 x 16 mm N2XH Kablo 961,80 TL NYY Kablo  3 x 120 mm 4160,00 TL
5 x 25 mm N2XH Kablo 1521,00 TL NYY Kablo  3 x 150 mm 5104,00 TL
5 x 35 mm N2XH Kablo 2050,00 TL NYY Kablo  3 x 185 mm 6394,00 TL
5 x 50 mm N2XH Kablo 2796,00 TL NYY Kablo  3 x 240 mm 8348,00 TL
5 x 70 mm N2XH Kablo 4039,00 TL NYY Kablo  3 x 300 mm 10448,00 TL
5 x 95 mm N2XH Kablo 5532,00 TL NYY Kablo  4 x 1,5 mm 87,40 TL
5 x 120 mm N2XH Kablo 6920,00 TL NYY Kablo  4 x 2,5 mm 130,10 TL
5 x 150 mm N2XH Kablo 8724,00 TL NYY Kablo  4 x 4 mm 204,40 TL
5 x 185 mm N2XH Kablo 10850,00 TL NYY Kablo  4 x 6 mm 295,10 TL
5 x 240 mm N2XH Kablo 14250,00 TL NYY Kablo  4 x 10 mm 495,50 TL
5 x 300 mm N2XH Kablo 17720,00 TL NYY Kablo  4 x 16 mm 779,60 TL
3 x 16 / 10  mm N2XH Kablo 724,30 TL NYY Kablo  4 x 25 mm 1225,00 TL
3 x 25 / 16  mm N2XH Kablo 1107,00 TL NYY Kablo  4 x 35 mm 1638,00 TL
3 x 35 / 16  mm N2XH Kablo 1413,00 TL NYY Kablo  4 x 50 mm 2225,00 TL
3 x 50 / 25  mm N2XH Kablo 1949,00 TL NYY Kablo  4 x 70 mm 3191,00 TL
3 x 70 / 35  mm N2XH Kablo 2770,00 TL NYY Kablo  4 x 95 mm 4414,00 TL
3 x 95 / 50  mm N2XH Kablo 3811,00 TL NYY Kablo  4 x 120 mm 5536,00 TL
3 x 120 / 70  mm N2XH Kablo 4899,00 TL NYY Kablo  4 x 150 mm 6854,00 TL
3 x 150 / 70  mm N2XH Kablo 5881,00 TL NYY Kablo  4 x 185 mm 8625,00 TL
3 x 185 / 95  mm N2XH Kablo 7475,00 TL NYY Kablo  4 x 240 mm 11205,00 TL
3 x 240 / 120  mm N2XH Kablo 9747,00 TL NYY Kablo  4 x 300 mm 14045,00 TL
3 x 300 / 150  mm N2XH Kablo 12528,00 TL NYY Kablo  5 x 1,5 mm 110,10 TL
HES 2024  N2XH  FE 180 0,6-1 KV                                    NYY Kablo  5 x 2,5 mm 164.60 TL
3 x 16 / 10 N2XH FE-180 Kablo 817,60 TL NYY Kablo  5 x 4 mm 255,30 TL
3 x 25 / 16 N2XH FE-180 Kablo 1232,00 TL NYY Kablo  5 x 6 mm 365,10 TL
3 x 35 / 16 N2XH FE-180 Kablo 1572,00 TL NYY Kablo  5 x 10 mm 612,80 TL
3 x 50 / 25 N2XH FE-180 Kablo 2168,00 TL NYY Kablo  5 x 16 mm 960,20 TL
3 x 70 / 35 N2XH FE-180 Kablo 3129,00 TL NYY Kablo  5 x 25 mm 1520,00 TL
3 x 95 / 50 N2XH FE-180 Kablo 4150,00 TL NYY Kablo  5 x 35 mm 2048,00 TL
3 x 120 / 70 N2XH FE-180 Kablo 5258,00 TL NYY Kablo  5 x 50 mm 2791,00 TL
3 x 150 / 70 N2XH FE-180 Kablo 6351,00 TL NYY Kablo  5 x 70 mm 3967,00 TL
3 x 185 / 95 N2XH FE-180 Kablo 8059,00 TL NYY Kablo  5 x 95 mm 5481,00 TL
3 x 240 / 120 N2XH FE-180 Kablo 10529,00 TL NYY Kablo  5 x 120 mm 6897,00 TL
1 x 400 N2XH FE-180 Kablo 4749,00 TL NYY Kablo  5 x 150 mm 8554,00 TL
1 x 300 N2XH FE-180 Kablo  3621,00 TL NYY Kablo  5 x 185 mm 10686,00 TL
1 x 240 N2XH FE-180 Kablo 2881,00 TL NYY Kablo  5 x 240 mm 14022,00 TL
1 x 185 N2XH FE-180 Kablo 2232,00 TL NYY Kablo  5 x 300 mm 17308,00 TL
1 x 150 N2XH FE-180 Kablo 1786,00 TL NYY Kablo  3×16/10 mm 713,80 TL
1 x 120 N2XH FE-180 Kablo 1443,00 TL NYY Kablo  3×25/16 mm 1095,00 TL
1 x 95 N2XH FE-180 Kablo 1156,00 TL NYY Kablo  3×35/16 mm 1411,00 TL
1 x 70 N2XH FE-180 Kablo 847,30 TL NYY Kablo  3×50/25 mm 1941,00 TL
1 x 50 N2XH FE-180 Kablo 600,40 TL NYY Kablo  3×70/35 mm 2768,00 TL
2 x 1,5 N2XH FE-180 Kablo 70,40 TL NYY Kablo  3×95/50 mm 3805,00 TL
2 x 2,5 N2XH FE-180 Kablo 101,70 TL NYY Kablo  3×120/70 mm 4890,00 TL
2 x 4 N2XH FE-180 Kablo 151,20 TL NYY Kablo  3×150/70 mm 5871,00 TL
2 x 6 N2XH FE-180 Kablo 195,30 TL NYY Kablo  3×185/95 mm 7464,00 TL
2 x 10 N2XH FE-180 Kablo 337,70 TL NYY Kablo  3×240/120 mm 9681,00 TL
2 x 16 N2XH FE-180 Kablo 471,90 TL NYY Kablo  3×300/120 mm 12205,00 TL
3 x 1,5 N2XH FE-180 Kablo 93,60 TL NYY Kablo  7 x 1,5 mm 168,60 TL
3 x 2,5 N2XH FE-180 Kablo 133,20 TL NYY Kablo  7 x 2,5 mm 254,90 TL
3 x 4 N2XH FE-180 Kablo 201,20 TL NYY Kablo  10 x 1,5 mm 234,60 TL
3 x 6 N2XH FE-180 Kablo 289,40 TL NYY Kablo  10 x 2,5 mm 362,50 TL
3 x 10 N2XH FE-180 Kablo  473,10 TL NYY Kablo  14 x 1,5 mm 314,80 TL
3 x 16 N2XH FE-180 Kablo 675,60 TL NYY Kablo  14 x 2,5 mm 488,40 TL
3 x 25 N2XH FE-180 Kablo 1025,00 TL NYY Kablo  19 x 1,5 mm 406,00 TL
3 x 35 N2XH FE-180 Kablo 1504,00 TL NYY Kablo  19 x 2,5 mm 646,50 TL
3 x 50 N2XH FE-180 Kablo 1867,00 TL NYY Kablo  30 x 1,5 mm 644,70 TL
3 x 70 N2XH FE-180 Kablo 2664,00 TL NYY Kablo  30 x 2,5 mm 1012,00 TL
3 x 95 N2XH FE-180 Kablo 3667,00 TL NYY Kablo  40 x 1,5 mm 822,10 TL
3 x 120 N2XH FE-180 Kablo 4603,00 TL NYY Kablo  40 x 2,5 mm 1335,00 TL
3 x 150 N2XH FE-180 Kablo 5663,00 TL HES 2024 YVZ3V-R (NYFGY) 0,6/1 kV (Çelik Zırhlı)
3 x 185 N2XH FE-180 Kablo 7085,00 TL NYFGY 4×10 684,30 TL
3 x 240 N2XH FE-180 Kablo 9258,00 TL NYFGY 4×16 1024,00 TL
3 x 300 N2XH FE-180 Kablo 11378,00 TL NYFGY 4×25 1499,00 TL
4 x 1,5 N2XH FE-180 Kablo 122,90 TL NYFGY 4×35 1984,00 TL
4 x 2,5 N2XH FE-180 Kablo 175,70 TL NYFGY 4×50 2658,00 TL
4 x 4 N2XH FE-180 Kablo 259,50 TL NYFGY 4×70 3701,00 TL
4 x 6 N2XH FE-180 Kablo 358,50 TL NYFGY 4×95 5075,00 TL
4 x 10 N2XH FE-180 Kablo 622,80 TL NYFGY 4×120 6352,00 TL
4 x 16 N2XH FE-180 Kablo 868,60 TL NYFGY 4×150 7822,00 TL
4 x 25 N2XH FE-180 Kablo 1351,00 TL NYFGY 4×185 9758,00 TL
4 x 35 N2XH FE-180 Kablo 1820,00 TL NYFGY 4×240 12632,00 TL
4 x 50 N2XH FE-180 Kablo 2475,00 TL NYFGY 3×16/10 941,30 TL
4 x 70 N2XH FE-180 Kablo 3483,00 TL NYFGY 3×25/16 1371,00 TL
4 x 95 N2XH FE-180 Kablo 4806,00 TL NYFGY 3×35/16 1734,00 TL
4 x 120 N2XH FE-180 Kablo 6043,00 TL NYFGY 3×50/25 2351,00 TL
4 x 150 N2XH FE-180 Kablo 7618,00 TL NYFGY 3×70/35 3290,00 TL
4 x 185 N2XH FE-180 Kablo 9522,00 TL NYFGY 3×95/50 4495,00 TL
4 x 240 N2XH FE-180 Kablo 12486,00 TL NYFGY 3×120/70 5684,00 TL
5 x 1,5 N2XH FE-180 Kablo 160,60 TL NYFGY 3×150/70 6799,00 TL
5 x 2,5 N2XH FE-180 Kablo 213,80 TL NYFGY 3×185/95 8587,00 TL
5 x 4 N2XH FE-180 Kablo 315,70 TL NYFGY 3×240/120 11079,00 TL
5 x 6 N2XH FE-180 Kablo 438,30 TL NYFGY 3×300/150 14035,00 TL
5 x 10 N2XH FE-180 Kablo 767,90 TL    
5 x 16 N2XH FE-180 Kablo 1082,00 TL    
                                                       HES KABLO 2024 FİYAT LİSTESİ                 gataelektrik@gmail.com
HES 2024 ÇELİK ZIRHLI YERALTI KABLOLARI                                              
HES 2024 YVZ2V-U, YVZ2V-R (NYRY) 0,6/1 kV FİYAT HES 2024  YXZ2V-U, YXZ2V-R ( N2XRY) 0,6/1 kV FİYAT
NYRY  2 x 1,5 mm Kablo 119,50 TL 2×1,5 N2XRY Kablo 120,40 TL
NYRY  2 x 2,5 mm Kablo 151,10 TL 2×2,5 N2XRY Kablo 160,40 TL
NYRY  2 x 4 mm Kablo 191,10 TL 2×4 N2XRY Kablo 207,80 TL
NYRY  2 x 6 mm Kablo 263,60 TL 2×6 N2XRY Kablo 271,30 TL
NYRY  2 x 10 mm Kablo 397,80 TL 2×10 N2XRY Kablo 402,40 TL
NYRY  2 x 16 mm Kablo 562,20 TL 3×1,5 N2XRY Kablo 143,80 TL
NYRY  3 x 1,5 mm Kablo 142,40 TL 3×2,5 N2XRY Kablo 195,60 TL
NYRY  3 x 2,5 mm Kablo 188,50 TL 3×4 N2XRY Kablo 273,00 TL
NYRY  3 x 4 mm Kablo 266,00 TL 3×6 N2XRY Kablo 365,30 TL
NYRY  3 x 6 mm Kablo 342,40 TL 3×10 N2XRY Kablo 553,80 TL
NYRY  3 x 10 mm Kablo 537,10 TL 4×1,5 N2XRY Kablo 175,00 TL
NYRY  3 x 16 mm Kablo 771,40 TL 4×2,5 N2XRY Kablo 237,90 TL
NYRY  4 x 1,5 mm Kablo 170,10 TL 4×4 N2XRY Kablo 340,30 TL
NYRY  4 x 2,5 mm Kablo 228,60 TL 4×6 N2XRY Kablo 458,20 TL
NYRY  4 x 4 mm Kablo 339,70 TL N2XRH (LSOH) 0,6/1 kV FİYAT
NYRY  4 x 6 mm Kablo 455,80 TL N2XRH  2 x 1,5 mm XLPE 130,00 TL
NYRY  4 x 10 mm Kablo 682,50 TL N2XRH  2 x 2,5 mm XLPE 160,90 TL
NYRY  4 x 16 mm Kablo 1006,00 TL N2XRH  2 x 4 mm XLPE 204,80 TL
NYRY  5 x 1,5 mm Kablo 200,30 TL N2XRH  2 x 6 mm XLPE 265,90 TL
NYRY  5 x 2,5 mm Kablo 255,60 TL N2XRH  2 x 10 mm XLPE 441,00 TL
NYRY  5 x 4 mm Kablo 383,20 TL N2XRH  2 x 16 mm XLPE 626,30 TL
NYRY  5 x 6 mm Kablo 522,90 TL N2XRH  3 x 1,5 mm XLPE 158,50 TL
NYRY  5 x 10 mm Kablo 838,10 TL N2XRH  3 x 2,5 mm XLPE 204,20 TL
NYRY  5 x 16 mm Kablo 1214 TL N2XRH  3 x 4 mm XLPE 270,70 TL
YXV-U  3 x 6 mm XLPE İzoleli Kablo 1 Kv 96,10 TL N2XRH  3 x 6 mm XLPE 352,50 TL
YXV-R  3 x 10 mm XLPE İzoleli Kablo 1 Kv 156,50 TL N2XRH  3 x 10 mm XLPE 557,30 TL
YXV-R  3 x 16 mm XLPE İzoleli Kablo 1 Kv 242,00 TL N2XRH  3 x 16 mm XLPE 842,20 TL
YXV-U  4 x 1,5 mm XLPE İzoleli Kablo 1 Kv 39,10 TL N2XRH  4 x 1,5 mm XLPE 201,00 TL
YXV-U  4 x 2,5 mm XLPE İzoleli Kablo 1 Kv 58,50 TL N2XRH  4 x 2,5 mm XLPE 257,40 TL
YXV-U  4 x 4 mm XLPE İzoleli Kablo 1 Kv 88,00 TL N2XRH  4 x 4 mm XLPE 355,60 TL
YXV-U  4 x 6 mm XLPE İzoleli Kablo 1 Kv 125,50 TL N2XRH  4 x 6 mm XLPE 472,60 TL
YXV-R  4 x 10 mm XLPE İzoleli Kablo 1 Kv 204,50 TL N2XRH  4 x 10 mm XLPE 699,80 TL
YXV-R  4 x 16 mm XLPE İzoleli Kablo 1 Kv 319,00 TL N2XRH  4 x 16 mm XLPE 1010,00 TL
YXV-U  5 x 1,5 mm XLPE İzoleli Kablo 1 Kv 47,90 TL N2XRH  5 x 1,5 mm XLPE 226,70 TL
YXV-U  5 x 2,5 mm XLPE İzoleli Kablo 1 Kv 71,70 TL N2XRH  5 x 2,5 mm XLPE 283,70 TL
YXV-U  5 x 4 mm XLPE İzoleli Kablo 1 Kv 108,80 TL N2XRH  5 x 4 mm XLPE 476,40 TL
YXV-U  5 x 6 mm XLPE İzoleli Kablo 1 Kv 155,00 TL N2XRH  5 x 6 mm XLPE 557,10 TL
YXV-R  5 x 10 mm XLPE İzoleli Kablo 1 Kv 253,50 TL N2XRH  5 x 10 mm XLPE 845,80 TL
YXV-R  5 x 16 mm XLPE İzoleli Kablo 1 Kv 396,00 TL N2XRH 5 x 16 mm XLPE 1220,00 TL
YXV-R  5 x 25 mm XLPE İzoleli Kablo 1 Kv 622,00 TL (N2XFGY)  3 x 16/ 10 951,30 TL
YXV-R  5 x 35 mm XLPE İzoleli Kablo 1 Kv 850,00 TL (N2XFGY)  3 x 25/ 16 1396,00 TL
YXV-R  3 x 16/10 mm XLPE İzoleli 1 Kv 291,00 TL (N2XFGY)  3 x 35/ 16 1766,00 TL
YXV-R  3 x 25/16 mm XLPE İzoleli 1 Kv 457,00 TL (N2XFGY)  3 x 50/ 25 2365,00 TL
YXV-R  3 x 35/16 mm XLPE İzoleli 1 Kv 592,00 TL (N2XFGY)  3 x 70/ 35   3348,00 TL
YXV-R  3 x 50/25 mm XLPE İzoleli 1 Kv 820,00 TL (N2XFGY)  3 x 95/ 50 4628,00 TL
YXV-R  3 x 70/35 mm XLPE İzoleli 1 Kv 1166,00 TL (N2XFGY)  3 x 120/ 70 5914,00 TL
YXV-R  3 x 95/50 mm XLPE İzoleli 1 Kv 1605,00 TL (N2XFGY)  3 x 150/ 70 6972,00 TL
YXV-R  3 x 120/70 mm XLPE İzoleli 1 Kv 2060,00 TL (N2XFGY)  3 x 185/ 95   8803,00 TL
YXV-R  3 x 150/70 mm XLPE İzoleli 1 Kv 2460,00 TL (N2XFGY)  3 x240/120 11555,00 TL
YXV-R  3 x 185/95 mm XLPE İzoleli 1 Kv 3120,00 TL (N2XFGY 3 x 300/ 150 14293,00 TL
YXV-R  3 x 240/120 mm XLPE İzoleli 1 Kv 4070,00 TL (N2XFGY)  4 x 240 13138,00 TL
YXV-R  3 x 300/150 mm XLPE İzoleli 1 Kv 5060,00 TL (N2XFGY)  4 x 300 16347,00 TL
HES  2024 YXC7V-R(2XSY)20.3/35 KV  XLPE (CU) FİYAT HES 2024 YXC8VZ3V-R(2XSEYFGY)20.3/35 KV XLPE (CU)
1 x 35 / 16  XLPE Kablo 35 KV 883,90 TL 3 x 35 / 16  XLPE Kablo 3070,00 TL
1 x 50 / 16  XLPE Kablo 35 KV 1046,00 TL 3 x 50 / 16  XLPE Kablo 3704,00 TL
1 x 70 / 16  XLPE Kablo 35 KV 1321,00 TL 3 x 70 / 16  XLPE Kablo 4633,00 TL
1 x 95 / 16  XLPE Kablo 35 KV 1593,00 TL 3 x 95 / 16  XLPE Kablo 6038,00 TL
1 x 120 / 16  XLPE Kablo 35 KV 1944,00 TL 3 x 120 / 16  XLPE Kablo 7098,00 TL
1 x 150 / 25  XLPE Kablo 35 KV 2421,00 TL 3 x 150 / 25  XLPE Kablo 8360,00 TL
1 x 185 / 25  XLPE Kablo 35 KV 2880,00 TL 3 x 185 / 25  XLPE Kablo 9932,00 TL
1 x 240 / 25  XLPE Kablo 35 KV 3548,00 TL 3 x 240 / 25  XLPE Kablo 12552,00 TL
1 x 300 / 25  XLPE Kablo 35 KV 4461,00 TL 3 x 300 / 25  XLPE Kablo 15051,00 TL
1 x 400 / 35  XLPE Kablo 35 KV 5683,00 TL 3 x 400 / 35  XLPE Kablo 18596,00 TL
1 x 500 / 35  XLPE Kablo 35 KV 7087,00 TL    
1 x 630 / 35  XLPE Kablo 35 KV 8821,00 TL    
HES 2024  YXC7V-R (2XSY) 8,7/15 kV   CU HES 2024  YXC8VZ3V-R (2XSEYFGY) 8,7/15 kV  CU
1 x 35 / 16  XLPE Kablo 15 KV 810,50 TL 3 x 35 / 16  XLPE Kablo 2293,00 TL
1 x 50 / 16  XLPE Kablo 15 KV 970,00 TL 3 x 50 / 16  XLPE Kablo 2903,00 TL
1 x 70 / 16  XLPE Kablo 15 KV 1251,00 TL 3 x 70 / 16  XLPE Kablo 3779,00 TL
1 x 95 / 16  XLPE Kablo 15 KV 1593,00 TL 3 x 95 / 16  XLPE Kablo 5089,00 TL
1 x 120 / 16  XLPE Kablo 15 KV 1944,00 TL 3 x 120 / 16  XLPE Kablo 6132,00 TL
1 x 150 / 25  XLPE Kablo 15 KV 2393,00 TL 3 x 150 / 25  XLPE Kablo 7333,00 TL
1 x 185 / 25  XLPE Kablo 15 KV 2877,00 TL 3 x 185 / 25  XLPE Kablo 8889,00 TL
1 x 240 / 25  XLPE Kablo 15 KV 3543,00 TL 3 x 240 / 25  XLPE Kablo 11419,00 TL
1 x 300 / 25  XLPE Kablo 15 KV 4455,00 TL 3 x 300 / 25  XLPE Kablo 13841,00 TL
1 x 400 / 35  XLPE Kablo 15 KV 5669,00 TL 3 x 400 / 35  XLPE Kablo 17301,00 TL
1 x 500 / 35  XLPE Kablo 15 KV 7029,00 TL    
1 x 630 / 35  XLPE Kablo 15 KV 8788,00 TL    
HES 2024  YXC7V-R (2XSY) 6/10 kV   CU FİYAT HES 2024  YXC8VZ3V-R 6/10 kV  CU FİYAT
1 x 35 / 16  XLPE Kablo 10 KV 785,10 TL 3 x 35 / 16  XLPE Kablo 2127,00 TL
1 x 50 / 16  XLPE Kablo 10 KV 944,90 TL 3 x 50 / 16  XLPE Kablo 2716,00 TL
1 x 70 / 16  XLPE Kablo 10 KV 1226,00 TL 3 x 70 / 16  XLPE Kablo 3603,00 TL
1 x 95 / 16  XLPE Kablo 10 KV 1533,00 TL 3 x 95 / 16  XLPE Kablo 4901,00 TL
1 x 120 / 16  XLPE Kablo 10 KV 1872,00 TL 3 x 120 / 16  XLPE Kablo 5934,00 TL
1 x 150 / 25  XLPE Kablo 10 KV 2362,00 TL 3 x 150 / 25  XLPE Kablo 7125,00 TL
1 x 185 / 25  XLPE Kablo 10 KV 2838,00 TL 3 x 185 / 25  XLPE Kablo 8659,00 TL
1 x 240 / 25  XLPE Kablo 10 KV 3502,00 TL 3 x 240 / 25  XLPE Kablo 11187,00 TL
1 x 300 / 25  XLPE Kablo 10 KV 4411,00 TL 3 x 300 / 25  XLPE Kablo 13595,00 TL
1 x 400 / 25  XLPE Kablo 10 KV 5622,00 TL 3 x 400 / 25  XLPE Kablo 17045,00 TL
1 x 500 / 25  XLPE Kablo 10 KV 6980,00 TL    
1 x 630 / 25  XLPE Kablo 10 KV 8733,00 TL    
                                                                                                                   HES KABLO 2024 FİYAT LİSTESİ 0532 5203220
HES KABLO 2024 ALİMİNYUM XLPE  20.3-35 KV
HES 2024  YAXC7V-R (A2XSY) 20,3/35   HES 2024 YAXC8VZ3V-R (A2XSEYFGY) 20,3/35 kV
1 x 35 / 16  AL-XLPE Kablo 35 KV 486,80 TL 3 x 35 / 16  AL-XLPE Kablo 35 KV 1899,00 TL
1 x 50 / 16  AL-XLPE Kablo 35 KV 525,40 TL 3 x 50 / 16  AL-XLPE Kablo 35 KV 2017,00 TL
1 x 70 / 16  AL-XLPE Kablo 35 KV 556,80 TL 3 x 70 / 16  AL-XLPE Kablo 35 KV 2289,00 TL
1 x 95 / 16  AL-XLPE Kablo 35 KV 577,20 TL 3 x 95 / 16  AL-XLPE Kablo 35 KV 2477,00 TL
1 x 120 / 16  AL-XLPE Kablo 35 KV 651,30 TL 3 x 120 / 16  AL-XLPE Kablo 35 KV 2669,00 TL
1 x 150 / 25  AL-XLPE Kablo 35 KV 814,60 TL 3 x 150 / 25  AL-XLPE Kablo 35 KV 2800,00 TL
1 x 185 / 25  AL-XLPE Kablo 35 KV 865,60 TL 3 x 185 / 25  AL-XLPE Kablo 35 KV 3504,00 TL
1 x 240 / 25  AL-XLPE Kablo 35 KV 984,50 TL 3 x 240 / 25  AL-XLPE Kablo 35 KV 4025,00 TL
1 x 300 / 25  AL-XLPE Kablo 35 KV 1139,00 TL 3 x 300 / 25  AL-XLPE Kablo 35 KV 4455,00 TL
1 x 400 / 35  AL-XLPE Kablo 35 KV 1306,00 TL    
1 x 500 / 35  AL-XLPE Kablo 35 KV 1561,00 TL    
1 x 630 / 35  AL-XLPE Kablo 35 KV 1874,00 TL    
HES 2024  NA2XH 0,6/1 kV (LSOH) H.FREE AL. FİYAT HES 2024  NA2XH 0,6/1 kV (LSOH)  0,6-1 KV FİYAT
1 x 16 mm XLPE İzoleli H.Free AL-Kablo 39,30 TL 2 x 16 mm XLPE İzoleli H.Free Kablo   96,80 TL
1 x 25 mm XLPE İzoleli H.Free AL-Kablo 55,90 TL 2 x 25 mm XLPE İzoleli H.Free Kablo 148,50 TL
1 x 35 mm XLPE İzoleli H.Free AL-Kablo 70,70 TL 2 x 35 mm XLPE İzoleli H.Free Kablo 176,70 TL
1 x 50 mm XLPE İzoleli H.Free AL-Kablo 89,50 TL 2 x 50 mm XLPE İzoleli H.Free Kablo 219,90 TL
1 x 70 mm XLPE İzoleli H.Free AL-Kablo 121,80 TL 2 x 70 mm XLPE İzoleli H.Free Kablo 307,10 TL
1 x 95 mm XLPE İzoleli H.Free AL-Kablo 159,40 TL 2 x 95 mm XLPE İzoleli H.Free Kablo 398,50 TL
1 x 120 mm XLPE İzoleli H.Free AL- 194,80 TL 2 x 120 mm XLPE İzoleli H.Free Kablo 502,30 TL
1 x 150 mm XLPE İzoleli H.Free AL- 239,30 TL 2 x 150 mm XLPE İzoleli H.Free Kablo 608,30 TL
1 x 185 mm XLPE İzoleli H.Free AL- 295,10 TL 2 x 185 mm XLPE İzoleli H.Free Kablo 763,70 TL
1 x 240 mm XLPE İzoleli H.Free AL- 378,50 TL 2 x 240 mm XLPE İzoleli H.Free Kablo 985,60 TL
1 x 300 mm XLPE İzoleli H.Free AL- 463,50 TL 2 x 300 mm XLPE İzoleli H.Free Kablo 1229,00 TL
1 x 400 mm XLPE İzoleli H.Free AL- 593,30 TL 2 x 400 mm XLPE İzoleli H.Free Kablo 1569,00 TL
4 x 16 mm XLPE İzoleli H.Free AL-Kablo 150,20 TL 3 x 16 mm XLPE İzoleli H.Free Kablo 124,80 TL
4 x 25 mm XLPE İzoleli H.Free AL-Kablo 231,50 TL 3 x 25 mm XLPE İzoleli H.Free Kablo 181,80 TL
4 x 35 mm XLPE İzoleli H.Free AL-Kablo 297,40 TL 3 x 35 mm XLPE İzoleli H.Free Kablo 222,50 TL
4 x 50 mm XLPE İzoleli H.Free AL-Kablo 386,20 TL 3 x 50 mm XLPE İzoleli H.Free Kablo 289,70 TL
4 x 70 mm XLPE İzoleli H.Free AL-Kablo 526,10 TL 3 x 70 mm XLPE İzoleli H.Free Kablo 403,10 TL
4 x 95 mm XLPE İzoleli H.Free AL-Kablo 680,50 TL 3 x 95 mm XLPE İzoleli H.Free Kablo 529,20 TL
4 x 120 mm XLPE İzoleli H.Free AL- 850,90 TL 3 x 120 mm XLPE İzoleli H.Free Kablo 662,30 TL
4 x 150 mm XLPE İzoleli H.Free AL- 1046,00 TL 3 x 150 mm XLPE İzoleli H.Free Kablo 821,90 TL
4 x 185 mm XLPE İzoleli H.Free AL- 1330,00 TL 3 x 185 mm XLPE İzoleli H.Free Kablo 1024,00 TL
4 x 240 mm XLPE İzoleli H.Free AL- 1744,00 TL 3 x 240 mm XLPE İzoleli H.Free Kablo 1361,00 TL
4 x 300 mm XLPE İzoleli H.Free AL- 2200,00 TL 3 x 300 mm XLPE İzoleli H.Free Kablo 1680,00 TL
4 x 400 mm XLPE İzoleli H.Free AL- 2784,00 TL 3 x 400 mm XLPE İzoleli H.Free Kablo 2207,00 TL
5 x 16 mm XLPE İzoleli H.Free AL-Kablo 199,40 TL 3 x 16 /10  XLPE İzoleli H.Free Kablo 145,50 TL
5 x 25 mm XLPE İzoleli H.Free AL-Kablo 279,50 TL 3 x 25 /16  XLPE İzoleli H.Free Kablo 217,90 TL
5 x 35 mm XLPE İzoleli H.Free AL-Kablo 358,60 TL 3 x 35 /16  XLPE İzoleli H.Free Kablo 263,20 TL
5 x 50 mm XLPE İzoleli H.Free AL-Kablo 453,00 TL 3 x 50 /25  XLPE İzoleli H.Free Kablo 343,60 TL
5 x 70 mm XLPE İzoleli H.Free AL-Kablo 641,90 TL 3 x 70 /35  XLPE İzoleli H.Free Kablo 467,40 TL
5 x 95 mm XLPE İzoleli H.Free AL-Kablo 826,50 TL 3 x 95 /50  XLPE İzoleli H.Free Kablo 606,00 TL
5 x 120 mm XLPE İzoleli H.Free AL- 1110,00 TL 3 x 120 /70  XLPE İzoleli H.Free Kablo 1 763,50 TL
5 x 150 mm XLPE İzoleli H.Free AL- 1383,00 TL 3 x 150 /70  XLPE İzoleli H.Free Kablo 1 920,90 TL
5 x 185 mm XLPE İzoleli H.Free AL- 1677,00 TL 3 x 185 /95  XLPE İzoleli H.Free Kablo 1 1174,00 TL
5 x 240 mm XLPE İzoleli H.Free AL- 2052,00 TL 3 x 240 /120  XLPE İzoleli H.Free Kablo 1549,00 TL
5 x 300 mm XLPE İzoleli H.Free AL- 2708,00 TL 3 x 300 /150  XLPE İzoleli H.Free Kablo 1930,00 TL
HES 2024   YAVV (NAYY) 0,6/1 kV PVC KABLO FİYAT 3 x 400 /185  XLPE İzoleli H.Free Kablo 2404,00 TL
1 x 16 mm NAYY Kablo 31,90 TL HES 2024  YAVV (NAYY) 0,6/1 kV PVC KABLO
1 x 25 mm NAYY Kablo 48,50 TL 3 x 16 / 10 mm NAYY Kablo  120,20 TL
1 x 35 mm NAYY Kablo 59,40 TL 3 x 25 / 16 mm NAYY Kablo   176,50 TL
1 x 50 mm NAYY Kablo 81,40 TL 3 x 35 / 16 mm NAYY Kablo  215,30 TL
1 x 70 mm NAYY Kablo 107,60 TL 3 x 50 / 25 mm NAYY Kablo  284,40 TL
1 x 95 mm NAYY Kablo 143,20 TL 3 x 70 / 35 mm NAYY Kablo   392,90 TL
1 x 120 mm NAYY Kablo 171,20 TL 3 x 95 / 50 mm NAYY Kablo   522,50 TL
1 x 150 mm NAYY Kablo 207,00 TL 3 x 120 / 70 mm NAYY Kablo   668,50 TL
1 x 185 mm NAYY Kablo 265,60 TL 3 x 150 / 70 mm NAYY Kablo  790,60 TL
1 x 240 mm NAYY Kablo 334,20 TL 3 x 185 / 95 mm NAYY Kablo  1015,00 TL
1 x 300 mm NAYY Kablo 407,20 TL 3 x 240 / 120 mm NAYY Kablo  1298,00 TL
1 x 400 mm NAYY Kablo 526,50 TL 3 x 300 / 150 mm NAYY Kablo  1644,00 TL
1 x 500 mm NAYY Kablo 689,60 TL 3 x 400 / 185 mm NAYY Kablo  2132,00 TL
1 x 630 mm NAYY Kablo 868,30 TL 4 x 10 mm NAYY Kablo 94,70 TL
5 x 10 mm NAYY Kablo 124,40 TL 4 x 16 mm NAYY Kablo  124,70 TL
5 x 16 mm NAYY Kablo 169,40 TL 4 x 25 mm NAYY Kablo  195,80 TL
5 x 25 mm NAYY Kablo 245,90 TL 4 x 35 mm NAYY Kablo  245,60 TL
5 x 35 mm NAYY Kablo 314,80 TL 4 x 50 mm NAYY Kablo  321,70 TL
5 x 50 mm NAYY Kablo 410,30 TL 4 x 70 mm NAYY Kablo  452,50 TL
5 x 70 mm NAYY Kablo 579,50 TL 4 x 95 mm NAYY Kablo  600,70 TL
5 x 95 mm NAYY Kablo 784,40 TL 4 x 120 mm NAYY Kablo  748,80 TL
5 x 120 mm NAYY Kablo 969,10 TL 4 x 150 mm NAYY Kablo  960,00 TL
5 x 150 mm NAYY Kablo 1183,00 TL 4 x 185 mm NAYY Kablo  1156,00 TL
5 x 185 mm NAYY Kablo 1497,00 TL 4 x 240 mm NAYY Kablo  1513,00 TL
5 x 240 mm NAYY Kablo 1868,00 TL 4 x 300 mm NAYY Kablo  1918,00 TL
5 x 300 mm NAYY Kablo 2458,00 TL 4 x 400 mm NAYY Kablo  2550,00 TL
2 x 10 mm NAYY Kablo 60,70 TL 3 x 10 mm NAYY Kablo  80,20 TL
2 x 16 mm NAYY Kablo  80,40 TL 3 x 16 mm NAYY Kablo  109,20 TL
2 x 25 mm NAYY Kablo  122,50 TL 3 x 25 mm NAYY Kablo  158,20 TL
2 x 35 mm NAYY Kablo  156,20 TL 3 x 35 mm NAYY Kablo  192,80 TL
2 x 50 mm NAYY Kablo  201,60 TL 3 x 50 mm NAYY Kablo  251,70 TL
HES  ÇELİK ÖZLÜ ALÜMİNYUM İLETKENLER (ACSR) 3 x 70 mm NAYY Kablo 348,80 TL
SWALLOW İletken 379,60TL / KG 3 x 95 mm NAYY Kablo  460,00 TL
RAVEN İletken 379,90TL / KG 3 x 120 mm NAYY Kablo  570,00 TL
PİGEON İletken 378,90TL / KG 3 x 150 mm NAYY Kablo  714,90 TL
PATRİDGE İletken 392,20TL / KG 3 x 185 mm NAYY Kablo  896,30 TL
HAWK İletken 378,50TL / KG 3 x 240 mm NAYY Kablo  1172,00 TL
DRAKE İletken 386,10TL / KG 3 x 300 mm NAYY Kablo  1446,00 TL
CARDİNAL İletken 401,00TL / KG 3 x 400 mm NAYY Kablo  1849,00 TL
HES NA2XH H.FREE ALUMİNYUM  FİYAT HES NA2XH H.FREE ALUMİNYUM FİYAT
1 x 50 mm NA2XH Kablo 36,60 TL 2 x 50 mm NA2XH Kablo 84,50 TL
1 x 70 mm NA2XH Kablo 50,30 TL 2 x 70 mm NA2XH Kablo 114,10 TL
1 x 95 mm NA2XH Kablo 66,50 TL 2 x 95 mm NA2XH Kablo 151,50 TL
1 x 120 mm NA2XH Kablo 80,80 TL 2 x 120 mm NA2XH Kablo 185,50 TL
1 x 150 mm NA2XH Kablo 99,00 TL 2 x 150 mm NA2XH Kablo 225,60 TL
1 x 185 mm NA2XH Kablo 122,50 TL 2 x 185 mm NA2XH Kablo 281,10 TL
1 x 240 mm NA2XH Kablo 157,50 TL 2 x 240 mm NA2XH Kablo 359,00 TL
1 x 300 mm NA2XH Kablo 193,90 TL 2 x 300 mm NA2XH Kablo 442,90 TL
1 x 400 mm NA2XH Kablo 248,20 TL 2 x 400 mm NA2XH Kablo 565,90 TL
3 x 50 mm NA2XH Kablo 108,50 TL 4 x 16 mm NA2XH Kablo 55,80 TL
3 x 70 mm NA2XH Kablo   151,00 TL 4 x 25 mm NA2XH Kablo 83,90 TL
3 x 95 mm NA2XH Kablo   197,90 TL 4 x 35 mm NA2XH Kablo 105,90 TL
3 x 120 mm NA2XH Kablo   243,10 TL 4 x 50 mm NA2XH Kablo 138,20 TL
3 x 150 mm NA2XH Kablo   300,30 TL 4 x 70 mm NA2XH Kablo 193,60 TL
3 x 185 mm NA2XH Kablo   372,30 TL 4 x 95 mm NA2XH Kablo 254,50 TL
3 x 240 mm NA2XH Kablo   480,10 TL 4 x 120 mm NA2XH Kablo 316,30 TL
3 x 300 mm NA2XH Kablo   589,70 TL 4 x 150 mm NA2XH Kablo 385,80 TL
3 x 400 mm NA2XH Kablo   757,90 TL 4 x 185 mm NA2XH Kablo 481,80 TL
3 x 16/10 mm NA2XH Kablo   52,50 TL 4 x 240 mm NA2XH Kablo 620,80 TL
3 x 25/16 mm NA2XH Kablo   78,00 TL 5 x 16 mm NA2XH Kablo  67,80 TL
3 x 35/16 mm NA2XH Kablo   94,30 TL 5 x 25 mm NA2XH Kablo  102,00 TL
3 x 50/25 mm NA2XH Kablo   124,20 TL 5 x 35 mm NA2XH Kablo  129,30 TL
3 x 70/35 mm NA2XH Kablo   171,80 TL 5 x 50 mm NA2XH Kablo  172,50 TL
3 x 95/50 mm NA2XH Kablo   228,00 TL 5 x 70 mm NA2XH Kablo  240,40 TL
3 x 120/70 mm NA2XH Kablo   285,20 TL 5 x 95 mm NA2XH Kablo  320,20 TL
3 x 150/70 mm NA2XH Kablo   339,20 TL 5 x 120 mm NA2XH Kablo  392,70 TL
3 x 185/95 mm NA2XH Kablo   426,80 TL 5 x 150 mm NA2XH Kablo  483,10 TL
3 x 240/120 mm NA2XH Kablo   548,00 TL 5 x 185 mm NA2XH Kablo  604,50 TL
3 x 300/150 mm NA2XH Kablo   673,20 TL 5 x 240 mm NA2XH Kablo  775,70 TL
3 x 400/185 mm NA2XH Kablo   858,10 TL 5 x 300 mm NA2XH Kablo  955,90 TL
HES SOLAR KABLO 2024 FİYAT LİSTESİ   HES TAM ALÜMİNYUM İLETKENLER (AAC) (KG)
SOLAR KABLOLAR (0,6/1 kV)  LSFOH İzoleli   ROSE İletken  448,30 TL
1,5 mm Solar Kablo 37,30 TL LİLY İletken 441,50 TL
2,5 mm Solar Kablo 52,90 TL PANSY İletken 439,40 TL
4 mm Solar Kablo 72,40 TL POPY İletken 449,40 TL
6 mm Solar Kablo 97,00 TL ASTER İletken 441,20 TL
10 mm Solar Kablo 171,80 TL PHLOX İletken 443,00TL
16 mm Solar Kablo 267,90 TL OXLİP İletken 442,70TL
25 mm Solar Kablo 404,80 TL HES AER(Havai Hat)  2024 FİYAT 0,6/1 kV
35 mm Solar Kablo 552,90 TL 1×16+1×16+25  ALPEK Kablo 81,30 TL
50 mm Solar Kablo 771,20 TL 3×16+1×16+25  ALPEK Kablo 130,30 TL
70 mm Solar Kablo 1068,00 TL 3×25+1×16+35  ALPEK Kablo 180,90 TL
95 mm Solar Kablo 1374,00 TL 3×35+1×16+50  ALPEK Kablo 233,80 TL
120 mm Solar Kablo 1767,00 TL 3×50+1×16+70  ALPEK Kablo 303,40 TL
150 mm Solar Kablo 2200,00 TL 3×70+1×16+95  ALPEK Kablo 408,80 TL
185 mm Solar Kablo 2567,00 TL 3×95+1×16+95  ALPEK Kablo 519,40 TL
240 mm Solar Kablo 3582,00 TL 3×95+1×16+120  ALPEK Kablo 558,50 TL
300 mm Solar Kablo 4463,00 TL 3×120+1×16+95  ALPEK Kablo 634,80 TL
       

 

 

 

Sitemizde Gösterilen Fiyatlar Bilgilendirme Amaçlıdır.