ALİMİNYUM 20,3/35 Kv XLPE KABLOLAR 

YAXC7V-R (A2XSY) 20,3/35 Kv ALİMİNYUM KABLOLAR
Kablo Kesiti HASÇELİK  HES   ÖZNUR 
1x35/16  63,30 TL  41,00 TL  50,50 TL 
1x50/16  64,30 TL  43,00 TL  53,00 TL 
1x70/16  68,90 TL  48,00 TL  57,80 TL 
1x95/16  73,60 TL  50,00 TL  60,60 TL 
1x120/16  79,10 TL  54,00 TL  65,40 TL 
1x150/25  96,00 TL  65,00 TL  78,90 TL 
1x185/25  105,10 TL  72,00 TL  87,00 TL 
1x240/25  116,20 TL  81,00 TL  97,80 TL 
1x300/25  134,50 TL  90,00 TL  108,50 TL 
1x400/35  160,00 TL  111,00 TL  135,00 TL 
1x500/35  189,00 TL  131,00 TL  158,00 TL 
1x630/35  00,00 TL  155,00 TL  185,00 TL 
YAXC8VZ3V-R (A2XSEYFGY) 20.3/35 KV ALİMİNYUM KABLOLAR
KABLO KESİTİ HASÇELİK HES
ÖZNUR
3x35/16    185,00 TL  230,00 TL 
3x50/16    200,00 TL  247,00 TL 
3x70/16    230,00 TL  285,00 TL 
3x95/16    240,00 TL  297,00 TL 
3x120/16    260,00 TL  322,00 TL 
3x150/25    300,00 TL  372,00 TL 
3x185/25   330,00 TL  410,00 TL 
3x240/25    370,00 TL  460,00 TL 
3x300/25    420,00 TL  522,00 TL