HES Kablo Temmuz 2018 Fiyat Listesi           hes kablo ile ilgili görsel sonucu
   hes kablo ile ilgili görsel sonucu NYA Tek Damar                            
(H07V-U) NYA (H07Z1-U/R) H.Free NYA Kg / Km
0,50 mm   0,51 TL    8 Kg
0,75 mm  0,71 TL    11 Kg
1,00 mm   0,93 TL 1,03 TL  14 kG
1,50 mm   1,28 TL  1,35 TL  20 Kg
2,50 mm    2,07 TL  2,20 TL  31 Kg
4,00 mm   3,30 TL  3,45 TL  46 Kg
6,00 mm    4,85 TL  5,00 TL  65 Kg
10,00 mm    8,80 TL  8,80 TL  108 Kg
16,00 mm    13,70 TL    13,80 TL     170 Kg
25,00 mm     22,00 TL     22,50 TL    260 kg
35,00 mm    20,10 TL    30,50 TL    355 Kg
50,00 mm   42,00 TL    42,00 TL    490 Kg
70,00 mm   60,50 TL    60,50 TL    694 Kg
95,00 mm    83,00 TL    83,00 TL    938 Kg
120,00 mm    108,00 TL    107,00 TL    1172 Kg
150,00 mm    131,50 TL      130,00 TL      1465 Kg
185,00 mm      164,50 TL      170,00 TL     1808 Kg
240,00 mm      224,00 TL      220,00 TL     2343 Kg
300,00 mm    278,00 TL      280,00 TL     
  NYAF     Çok Telli Flexbıl                                   hes kablo ile ilgili görsel sonucu 
  (H07V-K) NYAF  (H07Z1-K) H.Free NYAF  Kg / Km
0,50 mm  0,56 TL    9 Kg
0,75 mm  0,73 TL  0,78 TL  11 Kg
1,00 mm  0,95 TL  0,98 TL  14 Kg
1,50 mm  1,29 TL  1,37 TL  20 Kg
2,50 mm  2,09 TL  2,20 TL  32 Kg
4,00 mm  3,35 TL  3,45 TL  46 Kg
6,00 mm  5,00 TL  5,10 TL  65 Kg
10,00 mm  9,10 TL  9,20 TL  115 Kg
16,00 mm  14,00 TL    14,00 TL    175 Kg
25,00 mm  22,10 TL    22,60 TL    270 Kg
35,00 mm  31,00 TL    31,50 TL    350 Kg
50,00 mm 45,00 TL    45,00 TL    525 Kg
70,00 mm 63,00 TL   63,00 TL    700 Kg
95,00 mm 85,00 TL   84,50 TL   900 Kg
120,00 mm 111,00 TL    108,00 TL   1200 Kg
150,00 mm 137,40 TL      134,00 TL     1500 Kg
185,00 mm 168,00 TL      169,00 TL     1860 Kg
240,00 mm 230,00 TL       224,00 TL     2400 Kg
 
HES Temmuz 2018 Fiyat Listesi Tesisat Kabloları                    hes kablo ile ilgili görsel sonucu
NVV (NYM) 300/500 V
H05VV-F (NYMHY) TTR
  PVC NYM H.FREE NYM Ağırlık
PVC TTR  H.FREE TTR
KESİT NYM NHXMH Kg / Km KESİT TTR H07Z1-F
2 x 1,5 3,70 TL  4,30 TL  125 Kg 2 x 0,75  2,08 TL  2,70 TL 
2 x 2,5  5,50 TL  6,10 TL  165 Kg 2 x 1  2,61 TL  3,10 TL 
2 x 4  8,60 TL  9,40 TL  200 Kg 2 x 1,50  3,43 TL  4,20 TL 
2 x 6  12,10 TL   13,10 TL  250 kg 2 x 2,50  5,40 TL  6,00 TL 
2 x 10  21,50 TL   22,50 TL  470 Kg 2 x 4  8,70 TL  9,30 TL 
2 x 16  33,00 TL   33,00 TL  650 Kg 2 x 6  11,80 TL  13,00 TL 
2 x 25  52,70 TL     930 Kg 2 x 10  23,00 TL   
3 x 1,5  5,00 TL  5,70 TL  130 Kg 2 x 16  34,60 TL   
3 x 2,5  7,70 TL  8,30 TL  180 Kg 2 x 25  52,00 TL   
3 x 4  11,90 TL  13,00 TL  250 Kg 3 x 0,75  2,80 TL  3,40 TL 
3 x 6  17,40 TL  18,60 TL  330 Kg 3 x 1  3,55 TL  4,10 TL 
3 x 10  30,80 TL  31,90 TL  520 Kg 3 x 1,50  4,90 TL  5,50 TL 
3 x 16  48,00 TL  48,00 TL  750 Kg 3 x 2,50  7,70 TL  8,20 TL 
3 x 25  77,00 TL    1180 Kg 3 x 4  11,80 TL  12,90 TL 
3 x 35  107,50 TL    1500 Kg 3 x 6  19,00 TL  18,00 TL 
4 x 1,5  6,40 TL  7,15 TL  160 Kg 3 x 10  33,60 TL   
4 x 2,5  9,90 TL  10,60 TL  220 Kg 3 x 16  51,00 TL   
4 x 4  15,40 TL  17,00 TL  320 Kg 3 x 25  76,00 TL   
4 x 6  22,50 TL  24,00 TL  430 Kg 4 x 0,75  3,63 TL  4,20 TL 
4 x 10  40,00 TL  41,00 TL  650 Kg 4 x 1  4,60 TL  5,20 TL 
4 x 16  62,50 TL  63,00 TL  950 Kg 4 x 1,50  6,30 TL  7,00 TL 
4 x 25  101,50 TL    1500 Kg 4 x 2,50  10,00 TL  10,50 TL 
4 x 35  141,00 TL    2000 Kg 4 x 4  15,40 TL  16,80 TL 
5 x 1,5  8,00 TL  8,90 TL  190 Kg 4 x 6  22,40 TL  24,00 TL 
5 x 2,5  12,50 TL  13,00 TL  270 Kg 4 x 10  43,10 TL   
5 x 4  20,00 TL  21,10 TL  400 Kg 4 x 16  66,00 TL   
5 x 6  28,50 TL  30,00 TL  520 Kg 4 x 25  101,50 TL   
5 x 10  51,00 TL  51,00 TL  800 Kg 4 x 35  143,00 TL   
5 x 16  82,00 TL  80,00 TL  1180 Kg 4 x 50  202,00 TL   
5 x 25  127,00 TL    1850 Kg 5 x 1,5  8,50 TL  9,00 TL 
5 x 35  174,00 TL    2450 Kg 5 x 2,5  13,50 TL  13,40 TL 
     
5 x 4  21,30 TL  20,80 TL 
YASSI (KAPOTEN) TTR 
5 x 6  30,00 TL  29,00 TL 
3 x 1,5   4,30 TL  4 x 1,5 5,50 TL 5 x 10  55,00 TL  49,00 TL 
3 x 2,5   6,50 TL  4 x 2,5 8,50 TL 5 x 16  84,00 TL  75,00 TL 
3 x 4   9,70 TL  4 x 4 12,70 TL 7 x 1,5  13,50 TL  12,70 TL 
3 x 6   13,70 TL  4 x 6 18,20 TL 7 x 2,5  21,00 TL  20,0 TL 
3 x 10   23,00 TL  4 x 10 31,50 TL 3x25+16**  95,00 TL   
3 x 16 34,50 TL  4 x 16  47,50 TL 3x35+25** 125,00 TL
3 x 25 54,50 TL  4 x 25  73,50 TL 3x50+25** 181,00 TL
3 x 35 75,00 TL  4 x 35  102,00 TL 3x70+35** 250,00 TL
3 x 50 105,00 TL  4 x 50  145,00 TL 3x95+50** 330,00 TL
3 x 70 147,00 TL
  3x120+70** 440,00 TL  3x150+70** 540,00 TL
 
YVV-U, YVV-R (NYY) 0,6/1 kV /  FLARET (LSOH) N2XH   hes kablo ile ilgili görsel sonucu
KESİT NYY
N2XH N2XH FE-180
1 x 4    4,50 TL  5,00 TL  
1 x 6   6,10 TL  6,80 TL  
1 x 10   9,80 TL  10,30 TL  11,90 TL
1 x 16   15,00 TL  15,30 TL  18,00 TL
1 x 25   23,10 TL  23,30 TL  26,00 TL
1 x 35   31,00 TL  31,60 TL  34,00 TL
1 x 50   40,60 TL  42,00 TL  46,00 TL
1 x 70   58,00 TL  59,00 TL  64,00 TL
1 x 95   81,00 TL  82,00 TL  87,00 TL
1 x 120   100,00 TL  103,00 TL  110,00 TL
1 x 150   124,00 TL  126,00 TL  135,00 TL
1 x 185   155,00 TL  160,00 TL  168,00 TL
1 x 240   200,00 TL  204,00 TL  213,00 TL
1 x 300   260,00 TL  270,00 TL  275,00 TL
1 x 400   345,00 TL  345,00 TL  350,00 TL
1 x 500   440,00 TL  450,00 TL  
1 x 630   580,00 TL  600,00 TL  
2 x 1,5   4,10 TL  4,80 TL  6,00 TL
2 x 2,5   5,90 TL  6,70 TL  8,20 TL
2 x 4   9,50 TL  10,00 TL  11,90 TL
2 x 6   13,00 TL  14,00 TL  15,80 TL
2 x 10   21,50 TL  22,00 TL  26,10 TL
2 x 16   32,50 TL  33,60 TL  38,20 TL
2 x 25   51,00 TL  54,90 TL  59,00 TL
2 x 35   69,00 TL  74,00 TL  79,00 TL
2 x 50   95,00 TL  100,00 TL  105,00 TL
3 x 1,5   5,60 TL  6,25 TL  8,00 TL
3 x 2,5   8,10 TL  9,00 TL  10,90 TL
3 x 4   13,10 TL  13,70 TL  16,00 TL
3 x 6   18,00 TL  19,20 TL  23,00 TL
3 x 10   30,00 TL  32,00 TL  37,00 TL
3 x 16   47,00 TL  48,50 TL  55,00 TL
3 x 25   72,50 TL  75,00 TL  85,00 TL
3 x 35   100,00 TL  102,00 TL  114,00 TL
3 x 50  135,00 TL  135,00 TL  153,00 TL
3 x 70   195,00 TL  195,00 TL  220,00 TL
3 x 95   270,00 TL  270,00 TL  294,00 TL
3 x 120   340,00 TL  340,00 TL  380,00 TL
3 x 150   430,00 TL  415,00 TL  460,00 TL
3 x 185   540,00 TL  520,00 TL  580,00 TL
3 x 240   720,00 TL  680,00 TL  760,00 TL
3 x 300   900,00 TL  840,00 TL  900,00 TL
4 x 1,5   7,00 TL  7,80 TL  10,10 TL
4 x 2,5 10,30 TL 11,40 TL 14,00 TL
4 x 4 16,60 TL 17,10 TL 20,00 TL
4 x 6 23,30 TL 24,00 TL 27,10 TL
4 x 10 38,40 TL 39,00 TL 44,60 TL
4 x 16 59,00 TL 60,00 TL 66,00 TL
4 x 25 94,00 TL 96,00 TL 110,00 TL
4 x 35 127,00 TL 130,00 TL 150,00 TL
4 x 50 170,00 TL 175,00 TL 197,00 TL
4 x 70 245,00 TL 250,00 TL 280,00 TL
4 x 95 340,00 TL 340,00 TL 380,00 TL
4 x 120 430,00 TL 440,00 TL 500,00 TL
4 x 150 530,00 TL 540,00 TL 620,00 TL
4 x 185 670,00 TL 690,00 TL 770,00 TL
4 x 240 870,00 TL 900,00 TL 1010,00 TL
4 x 300 1110,00 TL 1150,00 TL 1300,00 TL
GATA ELEKTRİK   0212 2926192   0532 5203220   0538 4867442
3x16/10 53,00 TL 54,00 TL 61,00 TL
3x25/16 83,00 TL 85,00 TL 93,00 TL
3x35/16 110,00 TL 109,00 TL 119,00 TL
3x50/25 149,00 TL 151,00 TL 163,00 TL
3x70/35 210,00 TL 210,00 TL 229,00 TL
3x95/50 290,00 TL 290,00 TL 310,00 TL
3x120/70   370,00 TL  380,00 TL  395,00 TL
3x150/70   440,00 TL  450,00 TL  475,00 TL
3x185/95   560,00 TL  570,00 TL  600,00 TL
3x240/120   740,00 TL  740,00 TL  780,00 TL
3x300/150   970,00 TL  960,00 TL  
5 x 1,5   9,00 TL  10,00 TL  15,00 TL
5 x 2,5 13,30 TL 14,40 TL 20,00 TL
5 x 4 20,40 TL 21,00 TL 27,00 TL
5 x 6 29,00 TL 30,00 TL 36,00 TL
5 x 10 48,50 TL 49,50 TL 57,00 TL
5 x 16 75,00 TL 76,00 TL 86,50 TL
5 x 25 120,00 TL 119,00 TL
5 x 35 160,00 TL 160,00 TL
KESİT NYY   N2XH
5 x 50   220,00 TL              220,00 TL  
5 x 70   310,00 TL  310,00 TL  
5 x 95   430,00 TL  430,00 TL  
5 x 120   550,00 TL  540,00 TL  
5 x 150   670,00 TL 680,00 TL  
5 x 185   860,00 TL  850,00 TL  
5 x 240   1130,00 TL  1120,00 TL  
5 x 300   1400,00 TL  1450,00 TL  
7 x 1,5   12,50 TL 15,00 TL  
7 x 2,5   19,00 TL  22,00 TL  
10 x 1,5   18,00 TL  22,00 TL  
10 x 2,5   27,50 TL  32,00 TL  
14 x 1,5   24,50 TL  30,00 TL  
14 x 2,5   37,50 TL  44,00 TL  
19 x 1,5   33,50 TL  37,00 TL  
19 x 2,5   51,00 TL  56,00 TL  
24 x 1,5   43,00 TL  48,00 TL  
24 x 2,5   66,00 TL  73,00 TL  
30 x 1,5   54,00 TL  65,00 TL  
30 x 2,5  83,00 TL  97,00 TL  
40 x 1,5   77,00 TL  87,00 TL  
40 x 2,5   120,00 TL  134,00 TL  
Gata Elektrik Malzemeleri 0212 2926192  0538 4867442  0532 5203220

YVZ2V-U, YVZ2V-R (NYRY) 0,6/1 kV ÇELİK ZIRHLI KABLOLAR                          hes kablo ile ilgili görsel sonucu 
KESİT FİYAT KESİT FİYAT
2 x 1,5   9,70 TL 3 x 1,5   11,60 TL
2 x 2,5   12,00 TL 3 x 2,5   14,50 TL
2 x 4   16,00 TL 3 x 4   22,50 TL
2 x 6   22,50 TL 3 x 6   28,50 TL
2 x 10   32,50 TL 3 x 10   42,50 TL
2 x 16   45,00 TL 3 x 16   61,00 TL
5 x 1,5   15,50 TL 4 x 1,5   13,50 TL
5 x 2,5   20,50 TL 4 x 2,5   17,50 TL
5 x 4   31,50 TL 4 x 4   27,00 TL
5 x 6   41,50 TL 4 x 6   35,00 TL
5 x 10   66,00 TL 4 x 10   53,00 TL
5 x 16   96,50 TL 4 x 16  80,00 TL
YVZ3V-R (NYFGY) 0,6/1 kV  ÇELİK ZIRHLI KABLOLAR                                                hes kablo ile ilgili görsel sonucu 
4 x 10    48,00 TL 3 x 16 /10   67,00 TL
4 x 16   71,50 TL 3 x 25 /16    100,00 TL
4 x 25   109,50 TL 3 x 35 /16    125,00 TL
4 x 35   146,00 TL 3 x 50 /25    170,00 TL
4 x 50   200,00 TL 3 x 70 /35   240,00 TL
4 x 70   280,00 TL 3 x 95 /50    330,00 TL
4 x 95   380,00 TL 3 x 120 /70    420,00 TL
4 x 120   475,00 TL 3 x 150 /70    490,00 TL
4 x 150   580,00 TL 3 x 185 /95    620,00 TL
4 x 185   720,00 TL 3 x 240 /120    820,00 TL
4 x 240   950,00 TL 3 x 300 /150    1000,00 TL
4 x 300   1170,00 TL    
YXV-U, YXV-R (2XY) 0,6/1 kV XLPE İZOLELİ 1 KV KABLO                                     hes kablo ile ilgili görsel sonucu 
1 x 16   15,00 TL 3 x 1,5   6,10 TL
1 x 25   23,00 TL 3 x 2,5   8,80 TL
1 x 35   31,00 TL 3 x 4   13,10 TL
1 x 50   42,00 TL 3 x 6   18,30 TL
1 x 70   59,50 TL 3 x 10   30,50 TL
1 x 95   82,00 TL 3 x 16   47,00 TL
1 x 120   104,00 TL 3 x 25   73,00 TL
1 x 150   130,00 TL 3 x 35   100,00 TL
1 x 185   160,00 TL 3 x 50   136,00 TL
1 x 240   210,00 TL 4 x 1,5   7,60 TL
1 x 300   270,00 TL 4 x 2,5   11,30 TL
1 x 400   330,00 TL 4 x 4   17,00 TL
2 x 1,5   4,50 TL 4 x 6   24,00 TL
2 x 2,5   6,40 TL 4 x 10   39,00 TL
2 x 4   9,30 TL 4 x 16  60,00 TL
2 x 6   12,90 TL 4 x 25   97,00 TL
2 x 10   21,00 TL 4 x 35   131,00 TL
2 x 16   31,50 TL 4 x 50   180,00 TL
2 x 25   50,00 TL 4 x 70   255,00 TL
2 x 35   67,50 TL 4 x 95   350,00 TL
2 x 50   92,50 TL 4 x 120   450,00 TL
5 x 1,5  9,60 TL 4 x 150 560,00 TL
5 x 2,5 14,20 TL 4 x 185 700,00 TL
5 x 4 21,30 TL 4 x 240 910,00 TL
5 x 6 30,00 TL 4 x 300 1140,00 TL
5 x 10 49,00 TL 3 x 16/10 55,00 TL
5 x 16 77,00 TL 3 x 25/16 86,00 TL
5 x 25  121,00 TL 3 x 35/16   114,00 TL
5 x 35  170,00 TL 3 x 50/25   158,00 TL
5 x 50  225,00 TL 3 x 70/35   224,00 TL
5 x 70  320,00 TL 3 x 95/50   310,00 TL
5 x 95  450,00 TL 3 x120/70   395,00 TL
GATA ELEKTRİK 0212 2926192   0532 5203220   0538 4867442  3 x 150/70 470,00 TL
    3 x 185/95  600,00 TL
    3 x 240/120  780,00 TL
 
3 x 300/150 970,00 TL
YVCV-U, YVCV-R (NYCY) 0,6/1 kV YXZ2V-U, YXZ2V-R ( N2XRY) 0,6/1 kV
3x1,5/1,5   9,00 TL 2 x 1,5     7,40 TL
3x2,5/2,5   13,00 TL 2 x 2,5   9,00 TL
3x4/4   19,00 TL 2 x 4   11,70 TL
3x6/6   26,50 TL 2 x 6   15,00 TL
3x10/10*   42,50 TL 2 x 10   23,50 TL
3x16/16*   65,00 TL 2 x 16   33,50 TL
3x25/16*   92,00 TL 3 x 1,5   8,70 TL
3x35/16*   118,50 TL 3 x 2,5   11,00 TL
3x50/25*   165,00 TL 3 x 4   15,00 TL
3x70/35*   230,00 TL 3 x 6   19,50 TL
3x95/50*   320,00 TL 3 x 10   31,50 TL
3x120/70*   410,00 TL 3 x 16   46,00 TL
3x150/70*   490,00 TL 4 x 1,5   10,10 TL
3x185/95*   620,00 TL 4 x 2,5   13,30 TL
3x240/120*   810,00 TL 4 x 4   18,50 TL
4x1,5/1,5   10,90 TL 4 x 6   26,00 TL
4x2,5/2,5   15,30 TL 4 x 10   39,00 TL
4x4/4   23,00 TL 4 x 16   60,00 TL
4x6/6   32,00 TL 5 x 1,5   11,80 TL
4x10/10*   52,50 TL 5 x 2,5   16,00 TL
4x16/16*   80,00 TL 5 x 4   23,50 TL
4x25/16*   116,00 TL 5 x 6   31,00 TL
4x35/16*   152,00 TL 5 x 10   50,00 TL
2x1,5/9   17,00 TL 5 x 16   75,00 TL
2x2,5/9   19,00 TL YXZ3V-R (N2XFGY) 0,6/1 kV  
2x4/9   22,80 TL 4x16   76,00 TL
2x6/9   27,70 TL 4x25   115,00 TL
2x10/9   37,50 TL 4x35   153,00 TL
3x1,5/9   19,00 TL 4x50   204,00 TL
3x2,5/9   21,90 TL 4x70   290,00 TL
3x4/9  27,00 TL 4x95   390,00 TL
3x6/9*   34,00 TL 4x120   490,00 TL
3x10/9*   48,00 TL 4x150   600,00 TL
4x1,5/9   21,00 TL 4x185   750,00 TL
4x2,5/9   24,50 TL 4x240   980,00 TL
4x4/9   31,50 TL 4x300   1220,00 TL
4x6/9   41,00 TL 3x16+10   70,00 TL
4x10/9   59,00 TL 3x25+16   110,00 TL
7x1,5/9   28,00 TL 3x35+16   135,00 TL
7x2,5/9   35,00 TL 3x50+25   182,00 TL
10x1,5/9   34,00 TL 3x70+35   260,00 TL
10x2,5/9   45,00 TL 3x95+50   350,00 TL
12x1,5/9   37,50 TL 3x120+70   440,00 TL
12x2,5/9    50,00 TL 3x150+70   530,00 TL
14x1,5/9   41,00 TL 3x185+95   660,00 TL
14x2,5/9   56,00 TL 3x240+120   860,00 TL
19x1,5/9   51,00 TL 3x300+150   1060,00 TL
19x2,5/9   71,00 TL    
24x1,5/9   62,00 TL    
24x2,5/9   88,00 TL    
27x1,5/9   68,00 TL    
27x2,5/9   100,00 TL    
30x1,5/9   73,00 TL    
30x2,5/9   110,00 TL    
40x1,5/9   94,00 TL    
40x2,5/9   140,00 TL    
HES 36 kV (XLPE) Orta Gerilim Kabloları Temmuz 2018             
YXC7V-R (2XSY) 3,6/6 kV   YXC8VZ3V-R (2XSEYFGY) 3,6/6 kV  
1x35/16 57,00 TL 3x35/16 180,00 TL
1x50/16 70,00 TL 3x50/16 226,00 TL
1x70/16 90,00 TL 3x70/16 300,00 TL
1x95/16 115,00 TL 3x95/16 390,00 TL
1x120/16 140,00 TL 3x120/16 470,00 TL
1x150/25 170,00 TL 3x150/25 560,00 TL
1x185/25 198,00 TL 3x185/25 680,00 TL
1x240/25 255,00 TL 3x240/25 850,00 TL
1x300/25 305,00 TL 3x300/25 1060,00 TL
1x400/35 400,00 TL 3x400/35 1290,00 TL
1x500/35 500,00 TL

1x630/35 620,00 TL

YXC7V-R (2XSY) 6/10 kV YXC8VZ3V-R (2XSEYFGY) 6/10 kV
1x35/16 58,00 TL 3x35/16 195,00 TL
1x50/16 71,00 TL 3x50/16 240,00 TL
1x70/16 91,00 TL 3x70/16 315,00 TL
1x95/16 118,00 TL 3x95/16 400,00 TL
1x120/16 140,00 TL 3x120/16 490,00 TL
1x150/25 171,00 TL 3x150/25 575,00 TL
1x185/25 202,00 TL 3x185/25 700,00 TL
1x240/25 256,00 TL 3x240/25 900,00 TL
1x300/25 309,00 TL 3x300/25 1080,00 TL
1x400/35 456,00 TL 3x400/35 1365,00 TL
1x500/35 513,00 TL

1x630/35 650,00 TL

YXC7V-R (2XSY) 8,7/15 kV YXC8VZ3V-R (2XSEYFGY) 8,7/15 kV
1x35/16 61,00 TL 3x35/16 210,00 TL
1x50/16 73,00 TL 3x50/16 260,00 TL
1x70/16 95,00 TL 3x70/16 330,00 TL
1x95/16 119,00 TL 3x95/16 400,00 TL
1x120/16 141,00 TL 3x120/16 500,00 TL
1x150/25 173,00 TL 3x150/25 590,00 TL
1x185/25 202,00 TL 3x185/25 720,00 TL
1x240/25 260,00 TL 3x240/25 910,00 TL
1x300/25 314,00 TL 3x300/25 1100,00 TL
1x400/35 409,00 TL 3x400/35 1400,00 TL
1x500/35 517,00 TL

1x630/35 660,00 TL

YXC7V-R (2XSY) 20,3/35 kV YXC8VZ3V-R (2XSEYFGY) 20,3/35 kV
1x35/16   66,00 TL 3x35/16   280,00 TL
1x50/16   76,00 TL 3x50/16   330,00 TL
1x70/16   98,00 TL 3x70/16   410,00 TL
1x95/16   121,00 TL 3x95/16   500,00 TL
1x120/16   145,00 TL 3x120/16   590,00 TL
1x150/25   176,00 TL 3x150/25   690,00 TL
1x185/25   210,00 TL 3x185/25   800,00 TL
1x240/25   260,00 TL 3x240/25  1000,00 TL
1x300/25   315,00 TL 3x300/25  1200,00 TL
1x400/35   420,00 TL 3x400/35   1510,00 TL
1x500/35   525,00 TL 3x500/35  
1x630/35   670,00 TL 3x630/35   
GATA ELEKTRİK   0212 2926192   0532 5203220   0538 4867442
HES ALİMİNYUM Kablo Temmuz 2018
YAXC7V-R (A2XSY) 20,3/35 kV  AL-XLPE YAXC8VZ3V-R (A2XSEYFGY) 20,3/35 kV  
1x35/16   41,00 TL 3x35/16   185,00 TL
1x50/16   43,00 TL 3x50/16   200,00 TL
1x70/16   48,00 TL 3x70/16  230,00 TL
1x95/16   50,00 TL 3x95/16   240,00 TL
1x120/16    54,00 TL 3x120/16   260,00 TL
1x150/25   65,00 TL 3x150/25   300,00 TL
1x185/25   72,00 TL 3x185/25   330,00 TL
1x240/25   81,00 TL 3x240/25   370,00 TL
1x300/25   90,00 TL 3x300/25   420,00 TL
1x400/35   111,00 TL    
1x500/35   131,00 TL    
1x630/35   155,00 TL    
YAVV (NAYY) 0,6/1 kV   YAVV (NAYY) 0,6/1 kV  
1 x 16    2,80 TL 2 x 10   5,20 TL
1 x 25   3,80 TL 2 x 16   6,90 TL
1 x 35   4,90 TL 2 x 25   11,00 TL
1 x 50   6,40 TL 2 x 35   13,30 TL
1 x 70   8,80 TL 2 x 50   17,20 TL
1 x 95   12,00 TL 3 x 10   6,40 TL
1 x 120   14,00 TL 3 x 16   8,70 TL
1 x 150   17,30 TL 3 x 25   13,50 TL
1 x 185   21,50 TL 3 x 35   17,00 TL
1 x 240   28,00 TL 3 x 50   22,20 TL
1 x 300   35,00 TL 3 x 70   30,90 TL
1 x 400   44,50 TL 3 x 95   41,50 TL
1 x 500   57,00 TL 3 x 120   50,70 TL
1 x 630   73,00 TL 3 x 150   62,00 TL
4 x 10   7,80 TL 3 x 185   77,00 TL
4 x 16   10,80 TL 3 x 240   100,00 TL
4 x 25   16,70 TL 3 x 300   124,00 TL
4 x 55   21,00 TL 3 x 400   158,00 TL
4 x 50   28,50 TL 3x16+10   10,10 TL
4 x 70   39,00 TL 3x25+16   15,60 TL
4 x 95   52,50 TL 3x35+16   18,90 TL
4 x 120   65,00 TL 3x50+25   25,40 TL
4 x 150   78,00 TL 3x70+35   34,50 TL
4 x 185   99,00 TL 3x95+50   47,00 TL
4 x 240   125,00 TL 3x120+70   58,50 TL
4 x 300   160,00 TL 3x150+70   69,00 TL
4 x 400   205,00 TL 3x185+95   88,00 TL
5 x 10   9,80 TL 3x240+120   112,00 TL
5 x 16   13,60 TL 3x300+150   140,00 TL
5 x 25   20,40 TL 3x400+185   179,00 TL
Gata Elektrik 0212 2926192   0538 4867442    0532 5203220

5 x 35   26,50 TL    
5 x 50   35,00 TL    
5 x 70   48,70 TL    
5 x 95   66,00 TL    
5 x 120 80,00 TL

5 x 150  100,00 TL    
5 x 185  123,00 TL    
5 x 240  158,00 TL    
5 x 300 200,00 TL    
HES TEMMUZ 2018 XLPE KILIFLI 1 KV ALİMİNYUM KABLOLAR  
YAXV-R (NA2XY) 0,6/1 kV YAXV-R (NA2XY) 0,6/1 kV  
3x16+10 10,40 TL 4 x 16   11,00 TL
3x25+16 15,60 TL 4 x 25   17,00 TL
3x35+16 19,00 TL 4 x 35   21,50 TL
3x50+25 25,50 TL 4 x 50   28,00 TL
3x70+35 36,00 TL 4 x 70   40,00 TL
3x95+50 47,00 TL 4 x 95   53,00 TL
3x120+70 59,00 TL 4 x 120   66,00 TL
3x150+70 70,50 TL 4 x 150   80,00 TL
3x185+95 89,00 TL 4 x 185   101,00 TL
3x240+120 115,00 TL 4 x 240   130,00 TL
3x300+150 141,00 TL 4 x 300   160,00 TL
3x400+185 180,00 TL 4 x 400   207,00 TL
2 x 16 7,00 TL 5 x 16   13,00 TL
2 x 25 10,50 TL 5 x 25   21,00 TL
2 x 35 13,00 TL 5 x 35   27,00 TL
2 x 50 17,00 TL 5 x 50   35,00 TL
3 x 16 8,80 TL 5 x 70   50,00 TL
3 x 25 13,50 TL 5 x 95   70,00 TL
3 x 35 17,00 TL 5 x 120   82,00 TL
3 x 50 22,00 TL 5 x 150   101,00 TL
3 x 70 31,00 TL 5 x 185   127,00 TL
3 x 95 41,00 TL 5 x 240   163,00 TL
3 x 120   50,00 TL 5 x 300 200,00 TL
3 x 150 62,00 TL

3 x 185 77,00 TL    
3 x 240   100,00 TL    
3 x 300   123,00 TL    
3 x 400   158,00 TL    
YAXZ3V-R (NA2XFGY) 0,6/1 kV    YAXZ3V-R (NA2XFGY) 0,6/1 kV 
3x25/16   29,00 TL 4 x 25   30,00 TL
3x35/16   33,00 TL 4 x 35   36,00 TL
3x50/25   42,00 TL 4 x 50   45,00 TL
3x70/35   54,00 TL 4 x 70   60,00 TL
3x95/50   68,00 TL 4 x 95   76,00 TL
3x120/70   85,00 TL 4 x 120   91,00 TL
3x150/70   95,00 TL 4 x 150   110,00 TL
3x185/95   120,00 TL 4 x 185   134,00 TL
3x240/120   150,00 TL 4 x 240   170,00 TL
3x300/150   179,00 TL 4 x 300   200,00 TL
2 x 25   22,00 TL 5 x 25   36,00 TL
2 x 35   26,00 TL 5 x 35   43,00 TL
2 x 50   31,00 TL 5 x 50   54,00 TL
2 x 70  40,00 TL 5 x 70   72,00 TL
2 x 95   49,00 TL 5 x 95   90,00 TL
2 x 120   58,00 TL 5 x 120   110,00 TL
2 x 150   70,00 TL 5 x 150   135,00 TL
2 x 185   85,00 TL 5 x 185   160,00 TL
2 x 240   104,00 TL 5 x 240   205,00 TL
2 x 300   124,00 TL 5 x 300   250,00 TL
FLARET (LSOH) H.FREE ALÜMİNYUM İLETKENLİ ALÇAK GERİLİM KABLOLARI    
NA2XH 0,6/1 kV   FİYAT NA2XH 0,6/1 kV   FİYAT
1 x 16   3,50 TL 3 x 16   11,00 TL
1 x 25   4,80 TL 3 x 25   16,00 TL
1 x 35   6,00 TL 3 x 35   20,00 TL
1 x 50   7,50 TL 3 x 50   25,50 TL
1 x 70   10,00 TL 3 x 70   35,00 TL
1 x 95   13,50 TL 3 x 95   46,00 TL
1 x 120   16,00 TL 3 x 120   56,00 TL
1 x 150   19,50 TL 3 x 150   70,00 TL
1 x 185   24,50 TL 3 x 185    86,00 TL
1 x 240   31,50 TL 3 x 240   111,00 TL
1 x 300   38,50 TL 3 x 300   140,00 TL
1 x 400   49,50 TL 3 x 400   175,00 TL
2 x 25   13,00 TL 3x16/10   12,50 TL
2 x 35   16,00 TL 3x25/16   18,50 TL
2 x 50   20,00 TL 3x35/16   22,00 TL
2 x 70   27,00 TL 3x50/25   29,00 TL
2 x 95   35,50 TL 3x70/35   40,00 TL
2 x 120   43,50 TL 3x95/50   53,00 TL
2 x 150   53,00 TL 3x120/70   66,00 TL
2 x 185   66,00 TL 3x150/70   79,00 TL
2 x 240   84,00 TL 3x185/95    100,00 TL
2 x 300   105,00 TL 3x240/120   130,00 TL
2 x 400  132,50 TL 3x300/120   160,00 TL

  3x400/185   200,00 TL
AER KABLOLAR 0,6/1 kV ALÜMİNYUM İLETKENLİ ALPEK KABLOLAR    
1x10+16   3,70 TL 1x16+1x16+25   7,70 TL
1x16+25   5,35 TL 3x16+1x16+25   12,20 TL
1x25+35   7,60 TL 3x25+1x16+35   16,00 TL
1x35+50   10,50 TL 3x35+1x16+50   21,50 TL
1x50+70   14,00 TL 3x50+1x16+70   28,00 TL
3x10+16   6,80 TL 3x70+1x16+95   38,00 TL
3x16+25   9,50 TL 3x95+1x16+95   47,50 TL
3x25+35  13,80 TL 3x95+1x16+120   50,00 TL
3x35+50   19,00 TL 3x120+1x16+95   56,00 TL
3x50+70   25,40 TL    
3x70+95   36,00 TL    
3x95+95   44,00 TL    
3x120+95   52,00 TL    

Yasal Uyarı : www.gataelektrik.com internet sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Internet sitesinde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu Kabul etmiş sayılacaktır.